Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku postanowił uzupełnić dotychczasową ofertę na kierunku Zdrowie Publiczne o moduł epidemiologia. Obserwując rynek usług zdrowotnych, losy absolwentów, potrzeby aktualnych studentów, a przede wszystkim obecną sytuację epidemiologiczną ta nowość może spodobać się kandydatom.

Specjaliści z zakresu Zdrowia Publicznego i Epidemiologii będą pełnić rolę łącznika pomiędzy medycyną, a wszystkimi innymi obszarami życia społecznego, które kształtują nasze zdrowie. Trwająca pandemia w dużym stopniu uwypukliła, że tacy specjaliści na rynku ochrony zdrowia są niezbędni. Jest to zadanie o tyle trudne, że wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz  posługiwania się językiem z bardzo wielu obszarów, dlatego głównym celem nauczania na tym kierunku jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych w instytucjach realizujących cele i zadania zdrowia publicznego.

Umiejscowienie kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia w dziedzinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych pozwala na przygotowanie profesjonalnej wykonawczej kadry zdrowia publicznego. Posiada ona wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwią inicjowanie, planowanie, wdrażanie oraz ewaluację działań we wszystkich obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ma to na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

Program studiów Zdrowia Publicznego i Epidemiologii można podzielić na kilka bloków tematycznych. Po pierwsze,  będą to przedmioty związane z zarządzaniem i organizowaniem systemu ochrony zdrowia (np. ekonomika zdrowia, ekonomia, finansowanie ochrony zdrowia, jakość w ochronie zdrowia czy zarządzanie podmiotem leczniczym). Po drugie, obszar, na który położony zostanie szczególny nacisk to zakres zagadnień związany z oceną sytuacji zdrowotnej. Wiodącym przedmiotem w tym obszarze jest epidemiologia (epidemiologia opisowa, epidemiologia analityczna, epidemiologia kliniczna, monitoring sytuacji zdrowotnej, nadzór sanitarno-epidemiologiczny). Kolejnym obszarem są przedmioty, które mają wyposażyć absolwentów w kompetencje dotyczące planowania i wdrażania zdrowia publicznego takie jak, np. promocja zdrowia, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna czy polityka zdrowotna.

Poza tym absolwenci Zdrowia Publicznego i Epidemiologii będą posiadali wiedzę z zakresu nauk medycznych. Nie zabraknie takich przedmiotów jak anatomia, patofizjologia, biochemia czy biofizyka. Ponadto na kierunku pojawią się zagadnienia, dzięki którym absolwenci nabędą kompetencje tzw. miękkie (np. negocjacje, zarządzanie projektami, komunikacja w zdrowiu czy zarządzanie kryzysowe).

W planie studiów przewidziano 120 godzin praktyk zawodowych. Studenci będą mogli je odbyć w podmiotach wyznaczonych przez UMB (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), jak również istnieje  możliwość realizacji własnych pomysłów w postaci praktyk krajowych czy zagranicznych, także w sektorze niepublicznym.

Absolwent pierwszego stopnia kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego i prywatnego realizujących cele i zadania zdrowia publicznego, takich jak np. instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Inspekcja Sanitarna, podmioty działalności leczniczej, instytuty naukowo-badawcze, firmy farmaceutyczne, zakłady ubezpieczeń czy organizacje pozarządowe.

Rekrutacja: jedynym kryterium przyjęć jest wynik maturalny z jednego przedmiotu do wyboru z czterech: biologii, chemii, matematyki lub fizyki (poziom podstawowy lub rozszerzony). Poziom podstawowy  liczony jest 1:1, poziom rozszerzony x2.

Obejrzyj rozmowę z dr Dominkiem Maślachem, kierownikiem Zakładu Zdrowia Publicznego i dr Michaliną Krzyżak, adiunktem w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia medyczne Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia