SGGW w Warszawie – nowe studia anglojęzyczne II stopnia – Modern engineering in water management

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przypomina – rekrutacja na studia Modern engineering in water management trwa do 31.01.2021.

SGGW wspólnie z Kazachskim Uniwersytetem Rolniczym realizuje projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) pt. Realizacja wspólnych studiów II stopnia POlish-KAZakh International Joint Master in Environmental Engineering, “Modern engineering in water management” (POKAZ).

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności Kazachstanu i Polski w zakresie edukacji i nauki w dziedzinie inżynierii i gospodarki wodnej. W sytuacji postępujących zmian klimatu, absolwenci mając wiedzę związaną z problematyką wody w krajobrazie rolniczym i obszarów chronionych (Polska) jak i na terenach z wysychającymi zbiornikami (Kazachstan), stają się poszukiwanymi ekspertami na całym świecie. Zaplanowane działania są skierowane na:

  • zwiększenie mobilności studentów,
  • udział profesorów wizytujących w prowadzeniu zajęć,
  • wizyty studyjne kadry w Polsce i w Kazachstanie,
  • szkolenia dla kadry i studentów oraz rozszerzenie obecnej oferty studiów, w tym ich promocję.

W wyniku tych działań jako główny rezultat projektu zaplanowano realizację wspólnych studiów II stopnia. Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji studentów w dziedzinie inżynierii środowiska, w szczególności w specjalności ukierunkowanej na wiedzę i umiejętności praktyczną z zakresu zrównoważonej i zintegrowanej gospodarki wodnej oraz nowoczesnej inżynierii wodnej. Studenci podniosą kompetencje międzykulturowe, językowe i interpersonalne. Narzędziami realizacji tego celu będą wspólne zajęcia terenowe i laboratoryjne, zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik i metod nauczania zdalnego oraz udział światowej klasy specjalistów w prowadzeniu zajęć.

APLIKUJ: http://sok.sggw.pl/

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia