Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. U. z 2021, poz. 490).

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie nadaje się nazwę Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nazwy uczelni do rozszerzonego zakresu jej działalności, uwzględniającego oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, również prowadzenie kształcenia przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Zmieni się również nazwa strony internetowej uczelni: www.swws.edu.pl

(Informacja prasowa SWWS)

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości jest uczelnią zawodową służb państwowych. Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

SWWS

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • PENITENCJARYSTYKA 
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • PRAWO
KIERUNEK – PENITENCJARYSTYKA

Studia I stopnia – egzamin licencjacki i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej.

Planujemy uruchomienie Studia II stopnia – egzamin magisterski i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej.

Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Oferta edukacyjna w roku akademickim 2021/2022 skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną oraz wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej.

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej planujemy rozpocząć luty – marzec 2021 r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni Rekrutacja.

W czasie trwania studiów (w służbie kandydackiej) studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2021 r. i będą prowadzone w kampusie mundurowym SWWS w Kaliszu.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej.

Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej. Wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia (w służbie kandydackiej) dajemy gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski.

Studia Służby Więziennej zapewniają studentom:

 • zakwaterowanie,
 • całodzienne wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • wynagrodzenie.

Ponadto oferujemy pomoc materialną oraz stypendium.

Czym różnią się studia Służby Więziennej od cywilnych?
Student Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest funkcjonariuszem Służby Więziennej w służbie kandydackiej. Uczelnia gwarantuje zatrudnienie po ukończeniu studiów na terenie całej Polski.

KIERUNEK – PRAWO – studia jednolite magisterskie

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. Od dnia 1 października 2021 roku rozpoczynamy kształcenie na stacjonarnych, nieodpłatnych studiach prawniczych o profilu praktycznym. Wszelkie informacje dotyczące nowego kierunku studiów dostępne będą wkrótce na naszej stronie internetowej oraz profilach SWWS w mediach społecznościowych.

Rekrutacja

ZAPRASZAMY MATURZYSTÓW (RÓWNIEŻ TEGOROCZNYCH) MOŻECIE REJESTROWAĆ SIĘ W NASZYM SYSTEMIE „IRK” JUŻ OD 1 MARCA WYNIKI MATURY UZUPEŁNICIE PO UZYSKANIU OCEN W LIPCU ZAPISY NA STUDIA: https://irk.swws.edu.pl/pl/

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia: https://swws.edu.pl/

Studia podyplomowe

KIERUNEK: OCHRONA LUDNOŚCI – studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równorzędny.
Studia podyplomowe Ochrona Ludności realizowane w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru ochronno-obronnego.

 • Treści zajęć ujęte są w ramach trzech kluczowych modułów nauczania: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz planowania obronnego.
 • Program podyplomowych studiów Ochrona Ludności koncentruje się na przekazaniu słuchaczom kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie szeroko rozumianej ochrony ludności cywilnej we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa.
 • Dopuszcza się możliwość modyfikacji treści programowych w zależności od specyfiki pracy słuchaczy podyplomowych studiów Ochrona Ludności (funkcjonariusze SW, pracownicy administracji publicznej).
 • Zakres prezentowanych treści odwołuje się do najnowszej i praktycznej wiedzy w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W sposób szczególny zaakcentowano rolę planowania obronnego w zakresie ochrony ludności.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:
1) kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”;
2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku WSKiP (decyduje data wykonania przelewu).

Limit: 30 miejsc.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości a Słuchaczem.

Nabór na studia rozpoczyna się od 1 lipca 2020 r.


KIERUNEK: ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI – studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych osób, posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

 • Treści zajęć ujęte są w ramach trzech kluczowych kategorii: organizacja i jej otoczenie, przywództwo z wizją i ludzie w organizacji.
 • Program koncentruje się na zachowaniu równowagi w prawidłowym rozwoju kluczowych sfer funkcjonowania człowieka (intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym).
 • Istnieje możliwość modyfikacji treści w zależności od specyfiki organizacji (funkcjonariusze SW, pracownicy administracji rządowej).
 • Zakres treści odwołuje się do najnowszej i praktycznej wiedzy w zarządzaniu organizacją i kierowaniu ludźmi oraz podkreślenia znaczenia przywództwa dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizacji.
 • Duży nacisk położony został na rozwijanie u uczestników nawyków skutecznego działania opartego na etyce charakteru i wzmocnieniu kompetencji interpersonalnych.
 • Kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizacji jest silna identyfikacja z jej misją, troska o zasoby kadrowe, a także znaczenie budowania pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w kwietniu roku następnego.

O kwalifikacji na studia podyplomowe decyduje:
1) kolejność rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”;
2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (sto złotych), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer rachunku SWWS (decyduje data wykonania przelewu).

Limit: 60 miejsc

Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Nabór na studia rozpoczyna się od 1 lipca 2020 r.

Pobiera się opłatę roczną za studia podyplomowe w wysokości 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości a Słuchaczem.

Galeria

WSKIP w Warszawie

Kontakt

SWWS - Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa
tel. +48 22 602 44 18
rekrutacja.studia@swws.edu.pl
swws.edu.pl

Aktualności z uczelni

Lokalizacja

Również w Warszawie i województwie mazowieckim

Zbliżające się wydarzenia