Transport – studia licencjackie poleca Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaprasza na studia licencjackie na kierunku TRANSPORT, który umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na temat branży transportowo-spedycyjnej. Studenci tego kierunku zapoznają się ze specyfiką zarządzania firmą transportową oraz zagadnieniami efektywnego organizowania transportu krajowego jak również międzynarodowego.

Studia prowadzone są zarówno w trybie dziennym i zaocznym.

Dostępne specjalności:

  • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
  • Zarządzanie firmą transportową
  • Organizacja transportu specjalnego
  • Zarządzanie w transporcie kolejowym

Specjalność Spedycja i ubezpieczenia transportowe
Na polskim rynku odczuwalny jest niedobór oferty edukacyjnej ukierunkowanej na kompleksowe kształcenie spedytorów potrafiących stosować procedury ubezpieczeniowe w praktyce. Przygotowując program nauczania na tej specjalności, z uwzględnieniem europejskich wymagań, kierowaliśmy się wytycznymi dotyczącymi kształcenia spedytorów w ośrodkach niemieckich, które obecnie uważane są za wzorcowe. Jednocześnie definiując zakres wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów tej specjalności, kompetencje dla zawodu spedytor rozszerzyliśmy o zagadnienia związane z ubezpieczeniami transportowymi. Jest to specjalistyczny sektor rynku ubezpieczeniowego, który wymaga odrębnych modeli postępowania i wiedzy.

Specjalność Zarządzanie firmą transportową
Ze względu na silną konkurencję rynkową, wzrastają wymagania względem wiedzy i umiejętności osób, które zarządzają lub chcą w przyszłości zarządzać przedsiębiorstwem transportowym. Złożoność przepisów prawnych oraz ciągły nacisk na rozwój i doskonalenie organizacji sprawiają, że zarządzając nawet niewielką flotą pojazdów, menedżer musi posiadać kompetencje, umożliwiające mu nowoczesne i efektywne zarządzanie procesami. Dzięki temu jest on w stanie konkurować z innymi firmami, nie tylko na rynku krajowym, ale również europejskim oraz stale zwiększać swój potencjał wykonawczy. Celem programu tej specjalności jest przede wszystkim dostarczenie przyszłym absolwentom wiedzy potrzebnej im przy tworzeniu i późniejszym zarządzaniu firmą transportową. Dostosowując program kształcenia do wymagań procedury certyfikacji kompetencji zawodowych, oferujemy naszym studentom zdobycie nie tylko dyplomu prestiżowej uczelni logistycznej, ale również możliwość zwolnienia z egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym.

Specjalność Organizacja transportu specjalnego
Specyfika wymagań transportowych oraz dedykowane warunki prawne sprawiają, iż obsługa ładunków o charakterystycznych właściwościach, jak ładunki niebezpieczne, wielkogabarytowe wymagają profesjonalnej wiedzy osób odpowiedzialnych za ich organizację. Przedsiębiorstwa transportowe, chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność oraz zakres oferty produktowej, inwestują w rozwiązania umożliwiające im realizację przewozów specjalnych, w tym multimodalnych. Stąd też na rynku coraz częściej poszukuje się specjalistów, posiadających wysokie kwalifikacje, pozwalające organizować ten typ ładunków w sposób optymalny. Przygotowując zakres przedmiotów specjalistycznych, Uczelnia uwzględniała wymogi egzaminacyjne uprawniające m.in. do przewozów ADR. Umożliwi to absolwentom tej specjalności pozyskanie wymaganych kompetencji zawodowych.

Specjalność Zarządzanie w transporcie kolejowym
Lokalizacja Polski na trasie przebiegu najważniejszych transeuropejskich korytarzy komunikacyjnych, łączących wschód z zachodem oraz północ z południem kontynentu, daje zupełnie nowe możliwości w zakresie świadczenia usług logistycznych na masową skalę, zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Nowa specjalność uruchomiona w MWSLiT Zarządzanie w transporcie kolejowym, łączy wiedzę dotyczącą umiejętności menedżerskich z wiedzą o technicznych uwarunkowaniach transportu kolejowego w Polsce i na świecie. Podczas sześciosemestralnych studiów licencjackich student pozna nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją oraz zdobędzie wiedzę z zakresu budowy dróg żelaznych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i techniki jego prowadzenia. Wykłady obejmują również takie zagadnienia, jak: organizacja transportu pasażerskiego i towarowego, konstrukcja taboru szynowego oraz koleje dużych prędkości. Jest to szansa dla absolwentów na rozwój zawodowy zarówno w jednej ze spółek, należących do Grupy PKP, jak i w coraz liczniejszych przedsiębiorstwach prywatnych, specjalizujących się w kolejowych przewozach towarów i osób.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia