Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. 22 589 36 00
rekrutacja@aps.edu.pl
www.aps.edu.pl

O UCZELNI

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
jest państwową uczelnią o ponad 95-letniej tradycji.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki – jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
02 – 353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
tel.: (22) 589-36-78
e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl
www.aps.edu.pl


KIERUNKI STUDIÓW / SPECJALNOŚCI:

STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (3-letnie)
1.) EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA z modułem:

 1. Moduł media cyfrowe
 2. Moduł arteterapia

2.) PEDAGOGIKA SPECJALNOŚCI:

 1. Animacja społeczno-kulturowa
 2. Edukacja dorosłych z BHP
 3. Edukacja medialna
 4. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
 5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 6. Psychopedagogika kreatywności

3.) PRACA SOCJALNA – profil praktyczny: SPECJALNOŚCI:

 1. Praca socjalna w pomocy społecznej
 2. Praca socjalna na rzecz rodziny

4.) SOCJOLOGIA SPECJALNOŚCI:

 1. Socjologia kultury – badania i marketing
 2. Socjologia komunikacji społecznej

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
1.) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
2.) PEDAGOGIKA SPECJALNA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
 3. Logopedia
 4. Pedagogika resocjalizacyjna
 5. Surdopedagogika
 6. Terapia pedagogiczna
 7. Tyflopedagogika
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3.) PSYCHOLOGIA SPECJALNOŚCI:

 1. Psychologia kliniczna
 2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 3. Stosowana psychologia społeczna

Studia drugiego stopnia (2-letnie)
1.) EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA z modułem – (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych – w tym społecznych, humanistycznych itp.):

 1. Moduł Artystyczny
 2. Moduł Arteterapeutyczny

2.) INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA (po każdym kierunku studiów)
3.) PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

SPECJALNOŚĆ – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich:

 1. Pedagogika szkolna i zdolności

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

 1. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
 2. Pedagogika kultury i media cyfrowe
 3. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

4.) PEDAGOGIKA SPECJALNA SPECJALNOŚCI – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 2. Logopedia

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 3. Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna

5.) SOCJOLOGIA SPECJALNOŚCI – (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):

 1. Socjologia zmiany społecznej
 2. Socjologia mediów


STUDIA NIESTACJONARNE


Studia pierwszego stopnia (3-letnie)
1.) PEDAGOGIKA SPECJALNOŚCI:

 1. Animacja kulturowa z edukacją medialną
 2. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

2.) PRACA SOCJALNA – profil praktyczny: SPECJALNOŚCI:

 1. Praca socjalna w pomocy społecznej
 2. Praca socjalna na rzecz rodziny

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
1.) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
2.) PEDAGOGIKA SPECJALNA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Pedagogika resocjalizacyjna
 3. Terapia pedagogiczna
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3.) PSYCHOLOGIA SPECJALNOŚCI:

 1. Psychologia kliniczna
 2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 3. Stosowana psychologia społeczna

Studia drugiego stopnia (2-letnie)
1.) PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej):

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

SPECJALNOŚĆ – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich:

 1. Pedagogika korekcyjna

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

 1. Doradztwo zawodowe i personalne
 2. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 3. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Zarządzanie w oświacie

2.) PEDAGOGIKA SPECJALNA SPECJALNOŚĆ – kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia:

 1. Logopedia

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Edukacja integracyjna i włączająca
 3. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 4. Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Studia kwalifikacyjne, dla osób po specjalnościach innych niż pedagogika resocjalizacyjna
 2. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
 3. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością


REKRUTACJA NA STUDIA

www.aps.edu.pl/rekrutacja/

www.aps.edu.pl/rekrutacja/aktualności/


STUDIA PODYPLOMOWE

www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/

Studia podyplomowe w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, renomowanej państwowej Uczelni z niespełna 100-letnią tradycją, to niezwykle bogata oferta kwalifikacji i doskonalenia. Dają możliwość rozszerzenia kompetencji zawodowych, uzupełnienia dotychczasowej wiedzy, zdobycia doskonałego przygotowania praktycznego i teoretycznego do wykonywania zawodu a także do zwiększenia osobistej mobilności na rynku pracy. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej uzyskuje wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, która umożliwia samodzielne planowanie i wdrażania innowacyjnych i nowatorskich metod i technik w pracy opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej lub resocjalizacyjnej zarówno w środowisku instytucjonalnym, jak i pozainstytucjonalnym.

Programy studiów nastawione są na wnikliwe zrozumienie m.in. mechanizmów rozwojowych, analizę poszczególnych symptomów tzw. trudnych zachowań, rozwijają kompetencje pedagogiczne, wychowawcze, terapeutyczne przyczyniając się do skutecznej pracy oraz realizacji sprawnych działań praktycznych. Warto podkreślić w tym miejscu, iż programy wszystkich studiów podyplomowych są na bieżąco dostosowywane do obowiązujących standardów kształcenia, a zajęcia prowadzone są w dużej mierze w formie warsztatów, treningów i innych aktywnych metod.


GALERIA

APSAPS w Warszawie