Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia społeczneStudia z zarządzania

Zarządzanie w służbach społecznych – kierunek studiów w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych proponuje kandydatom Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Nauka na tym kierunku to szansa zdobycia interdyscyplinarnego wykształcenia z takich obszarów wiedzy jak: socjologia, filozofia, prawo.

Korzyści wyniesione ze studiów najlepiej oddaje zaprezentowany na stronach opis sylwetki absolwenta tego kierunku. Już po pierwszym stopniu, w ramach studiów licencjackich absolwent kierunku zarządzanie w służbach społecznych:

  • Dysponuje wiedzą filozoficzną, socjologiczną, pedagogiczno-społeczną, prawną pozwalającą na zrozumienie i analizę poznawczą procesów zasad rządzących funkcjonowaniem instytucji szeroko rozumianych służb społecznych, w oparciu na ich podstawach aksjologicznych, historycznych, prawnych i funkcjonalnych. Dysponuje wiedzą ekonomiczną i administracyjną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów implikujących system podziału operacyjnego i działalności służb społecznych oraz ich kompetencji i zadań. Ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie potrzeb społecznych jednostek i grup, opartą na rozpoznanych społeczno-pedagogicznych podstawach. Absolwent jest także wyposażony w rzetelną wiedzą z zakresu metodologii nauk społecznych oraz zasad i norm postępowania badawczego.
  • Dysponuje umiejętnościami do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem jednostek służb społecznych: dokonuje prawidłowej oceny ryzyk i zachowań społecznych dla jednostek i grup, dopasowując do nich właściwe rozwiązania prawne i instytucjonalne, wykorzystuje kompetencje administracyjne w prowadzeniu postępowań administracyjnych; dokonuje ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których wymagana jest profesjonalna pomoc. Ma umiejętności managerskie i zarządcze do kierowania zespołem profesjonalistów i jednostkami organizacyjnymi. Dysponuje umiejętnościami rozwiązywania sporów; potrafi współpracować z trudnym klientem służb społecznych.
  • Cechuje się kompetencjami społecznymi w zakresie współpracy z klientami służb społecznych, a tym szczególne osobami niesamodzielnymi, nieporadnymi społecznie; kreuje zdolności interakcyjne między członkami zespołu pracowniczego; cechuje się zdolnością i wrażliwością do oceny sytuacji społecznej, ekonomicznej i życiowej jednostek i grup.

Praca po studiach

Absolwent jest przygotowany do pracy w: organach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji świadczącej, to jest: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia (ZUS, KRUS, NFZ). Ponadto, absolwent ma kwalifikacje pozwalające na pracę we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia publicznych i prywatnych, z zakresie obsługi administracyjnej i formalnej. Może podejmować pracę doradczą w instytucjach świadczących kompleksowe wsparcie na rzecz osób nieporadnych i niesamodzielnych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Strona kierunku: ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH , Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia