WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80
rekrutacja@wspia.eu
www.wspia.eu


O UCZELNI

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu! Już od ponad 25 lat kształcimy studentów. Dzięki temu możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Przez ćwierć wieku, powierzając swoją przyszłość, zaufało nam ponad 40 tysięcy studentów.

Studiuj w #WSPiA na najlepszych kierunkach studiów na Podkarpaciu!


Wyróżnia nas:

 • znakomita własna kadra – tworzą ją wybitni specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauki,
 • baza dydaktyczna – jest to kampus w centrum Rzeszowa, stwarzający doskonałe warunki do studiowania i odpoczynku oraz akademickie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej z nowoczesnym symulatorem „Wirtualnej Sceny Zbrodni”. Do dyspozycji studentów jest także pełnowymiarowa hala sportowa, nowoczesna strzelnica elektroniczna, siłownia, klub studencki „Zemsta Docenta”, ogrody wypoczynkowe, restauracja „W ogrodach”. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce prowadzącą nietypowy akademik – tworzą go 40 mieszkania uczelniane, w których może mieszkać ponad 200 osób.
 • świetnie rozbudowany i nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego,
 • program nowy wymiar studiowania – w miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów,
 • koncepcja kształcenia zakładająca uniwersalne i wszechstronne wykształcenie, które daje większe szanse na rynku pracy. Dlatego też w WSPiA stworzyliśmy System Edukacji Dodatkowej umożliwiający zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji.

Nowatorski „System Kształcenia Studentów” składający się z czterech powiązanych ze sobą segmentów to nowoczesne rozwiązania, które WSPiA realizuje z powodzeniem od blisko pięciu lat. Są to propozycje, które dają studentowi gwarancję jakości i efektywności nauczania.

Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wprowadzane w Uczelni to autorskie pomysły Prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. „System Kształcenia Studentów” składa się z czterech łączących się segmentów:

 • EDR – EDUKATOR (nowoczesny asystent studenta on-line),
 • SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów);
 • MIX EDUKACYJNY (alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji);
 • DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (pięć ścieżek umożliwiających zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych).

EDR

Z kolei projekt nazwany „Edukatorem” to narzędzie, które okazało się niezwykle przydatne w okresie pandemii. Ułatwia studiowanie i systematyczne zdobywanie wiedzy. „EDR – Edukator” to otwarty zasób edukacyjny, dzięki któremu studenci mają dostęp do rozmaitych materiałów dydaktyczno – edukacyjnych. Zawiera repetytoria, fragmenty podręczników, artykuły, skrypty, kazusy i wiele innych. Przed każdymi zajęciami student otrzymuje ich zakres tematyczny oraz materiały, które pomogą zrozumieć dane zagadnienie. Ponadto do dyspozycji studenta jest repetytorium w formie elektronicznej z pytaniami obowiązującymi na egzaminie.

SBS i „Sala Tortur”

Uczelnia wprowadziła podział przedmiotów na różne kategorie. Są to przedmioty wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Przedmioty wiodące zostały podzielone na kilka części z zachowaniem dotychczasowej liczby godzin. W WSPiA zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, pracy zaliczeniowej pisanej przy komputerze, zaliczenia praktyczne oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

WSPiA zaproponowała studentom rewolucję w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy. System SBS stosuje się do określonych kategorii przedmiotów. Polega on na zupełnie nowym sposobie zaliczania przedmiotów przez cały semestr. W WSPiA każdy przedmiot składa się z tematów, które student może zaliczyć w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby zdobyć pozytywną ocenę, do końca semestru trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Każdy temat zaliczany jest na podstawie testów i pytań opisowych, zaliczane przez studenta w tzw. „Sali tortur” przy komputerze. W taki sposób student może zdobywa punkty dające ocenę maksymalnie 4,5. Punkty przyznawane są także za aktywność na zajęciach i obecność na zajęciach (przy ustalonym wcześniej limicie). Aby zdobyć wyższą ocenę student może zaliczyć dodatkowe tematy ustne u prowadzącego zajęcia. Może także uzbierać odpowiednią liczbę punktów w tzw. MIX-ie edukacyjnym. Jest to rewolucja w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy mająca na celu nauczenie studentów samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

UCZELNIA AKADEMICKA

Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce! Jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej – co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.

Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75.

KONKURENCYJNA OPŁATA ZA STUDIA!
ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT

Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię m.in.: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe. Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne, obejmujące m.in. zasady płatności. Szczególnie korzystne dla studentów są trzy zasady zawarte w umowach:

 • Opłata za studia drugiego stopnia ustalona jest za cały okres studiów (I i II rok).
 • W ramach programu lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA, którzy rozpoczęli studia w WSPiA nie wcześniej niż w roku akademickim 2009/2010 otrzymują 5% – 10% zniżki w opłacie za studia II stopnia.
 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia w WSPiA (studiujący pełne 6 semestrów) zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia!

Na tym nie koniec !
W opłacie za studia otrzymujesz także:
1. BON EDUKACJI DODATKOWEJ – dodatkowe zajęcia umożliwiające uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji
2. JĘZYKI OBCE
3. DRUGI KIERUNEK albo DRUGA SPECJALNOŚĆ
4. ŚCIEŻKA APLIKACYJNA (dla studentów kierunku „prawo”)
5. BEZPŁATNY DOJAZD NA ZAJĘCIA (dla zorganizowanych grup studentów studiów niestacjonarnych)
6. BEZPŁATNE EGZAMINY I ZALICZENIA
7. BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI
8. PROGRAMY ZAGRANICZNE
9. WYKŁADY W JĘZYKACH OBCYCH
10. BEZPŁATNY INDEKS I LEGITYMACJA
11. BEZPŁATNY NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO INTERNETU (w Kampusie Uczelni oraz w mieszkaniach)

Języki obce
Możesz wybrać jeden z pięciu języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. W naszej uczelni możesz również uczestniczyć w dowolnych lektoratach na zasadach wolnego słuchacza. Dajemy Ci także możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów, których certyfikaty są powszechnie uznawane. Co bardzo ważne nauka języków obcych, w naszej uczelni odbywa się całkowicie za darmo, co daje Ci ogromne oszczędności. Sam przekonasz się, ile pieniędzy oszczędzasz studiując w WSPiA.

Drugi kierunek albo druga specjalność bezpłatnie
Studenci podejmujący studia na drugim kierunku wnoszą opłatę tylko za jeden kierunek przez okres studiowania na dwóch kierunkach w WSPiA. Studenci WSPiA mogą także bezpłatnie studiować drugą specjalność.

Bezpłatne egzaminy i zaliczenia
Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne.

Bezpłatny dojazd na zajęcia dla studentów niestacjonarnych
Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów.

Bezpłatne podręczniki
W ramach opłaty za studia część podręczników wydanych przez WSPiA studenci otrzymują bezpłatnie.

Bezpłatna legitymacja elektroniczna i indeks elektroniczny
Studenci otrzymują bezpłatnie legitymację elektroniczną (uprawniającą m.in. do korzystania z biblioteki, czytelni, restauracji, a w przyszłości także parkingów WSPiA). Bezpłatny jest również elektroniczny indeks.

Programy zagraniczne
Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskim programie Erasmus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyk za granicą. WSPiA w odróżnieniu od innych uczelni nie pobiera opłaty za studia za okres odbywania studiów i praktyk za granicą

Wykłady w językach obcych
Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.


Dodatkowo skorzystasz z przywilejów finansowych:

Program lojalnościowy

Rozpoczynasz i kończysz studia licencjackie w WSPiA – jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego.

Praktyki i staże finansowane ze środków Unii Europejskiej

W ramach projektu pt. „WSPiA kuźnią kadr sektora usług dla biznesu” studenci kierunków „administracja” oraz „zarządzanie” zostaną objęci:

 • płatnymi stażami zawodowymi, łączne wynagrodzenie stażowe dla studenta wyniesie 6 660 zł brutto;
 • bezpłatnymi szkoleniami z: języka angielskiego biznesowego, doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, audytu wewnętrznego, księgowości (od podstaw do samodzielnego księgowego), kadr i płac w praktyce;
 • wizytami studyjnymi w wiodących ośrodkach sektora usług dla biznesu.

Kolejny projekt – „Inkubator kariery”, adresowany do wszystkich studentów WSPiA, obejmował będzie poradnictwo zawodowe, kształcenie przedsiębiorczości oraz wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej świadczone przez doradców zawodowych w Biurze Karier WSPiA.

Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa
Otrzymując stypendium możesz studiować za darmo!

Uczelnia otrzymuje dotację na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W jej ramach przyznawane są stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA.

Stypendia z budżetu Uczelni

Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni. Są to stypendia dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych latach studiów na każdym z kierunków oraz dla najlepszego sportowca. Wręczenie nagród dla najlepszych studentów odbywa się podczas uroczystej gali „Najlepsi z dobrych”

Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim

WSPiA jest właścicielem 40 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3000 m2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 280 do 340 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki, ponad 200 studentom studiów stacjonarnych. Wszystkie mieszkania wyposażone są w darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Tanie obiady abonamentowe

W restauracji uczelnianej „W ogrodach” studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty smacznych obiadów abonamentowych w specjalnej studenckiej cenie.


WSPiA to również:

Strzelnica elektroniczna

Studenci korzystają z nowoczesnego trenażera umożliwiającego prowadzenie zaawansowanego treningu strzeleckiego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu broni powszechnie używanej przez służby mundurowe w Polsce.

Klinika Prawa i Klinika Administracji

Głównym celem funkcjonowania obu klinik jest bezpłatne udzielanie porad prawnych przez studentów WSPiA (pod opieką pracowników naukowych Uczelni) osobom niezamożnym. Dzięki zetknięciu się z konkretnymi problemami prawnymi studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Studenci zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Kliniki pozwalają również na wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych studentów.

Rozwijanie zainteresowań sportowych

Od października 2013 roku udział we wszystkich zajęciach sportowych, w tym WF, jest dobrowolny. Stwarzamy studentom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w formie uczestnictwa w sekcjach, m.in.: piłki nożnej, piłki nożnej halowej (footsal), siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, kick-boxingu, siłowni, aerobiku, tańca towarzyskiego.

Wirtualna Uczelnia i Wirtualna Kwestura

Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta.

Poczta studencka

Każdy student posiada indywidualne konto e-mail, z którego ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.

„Niezbędnik studenta WSPiA”

Reformujemy system egzaminowania studentów i „Edukator” studenta to właśnie część projektu realizowanego w ramach programu „Nowy Wymiar Studiowania” w WSPiA .Polega on na tym, że studenci otrzymają w formie elektronicznej materiały do nauki danego przedmiotu, składające się m.in. z pytań i odpowiedzi. Ułatwi Ci to w istotny sposób zdobywanie i opanowywanie wymaganej wiedzy.

„Sala tortur”

Jest to miejsce, wktórym codziennie możesz rozwiązywać testy oraz przygotowywać odpowiedzi pisemne na pytania problemowe wramach systemu „EDR-SBS”. Wten sposób zaliczasz wybrane przez siebie tematy. Abyś nie tracił czasu w kolejkach i swobodnie korzystał z systemu „EDR-SBS”, wWSPiA działają aż trzy „Sale Tortur”. Obecnie do Twojej dyspozycji jest ponad 100 komputerów.


KIERUNKI STUDIÓW

Szczegółowa oferta dla kandydatów na studia:
www.wspia.eu/dla-kandydata/oferta-edukacyjna


REKRUTACJA NA STUDIA

Zasady rekrutacji:
www.wspia.eu/dla-kandydata/zasady-rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna:
e-rekrutacja.wspia.eu


STUDIA PODYPLOMOWE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej. Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej. W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: ogólnoadministracyjna, zarządzanie publiczne.

link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-administracji-publicznej


COACHING I MENTORING

Studia podyplomowe “Coaching i mentoring” prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą przygotowują profesjonalnego coacha i mentora działającego w sferze doradztwa indywidualnego oraz zespołowego w organizacjach biznesowych.Studia te, uskuteczniają u coacha i mentora stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pracownika i personalnego trybu postępowania dostosowanego do osobowości i wiedzy pracownika. Przygotowują również do unikatowego doskonalenie procesu komunikowania interpersonalnego w atmosferze lojalności, umiejętności do współdziałania oraz wysokiej sprawności wykonywania zadań.

link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/coaching-i-mentoring


MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej marketingu sprzedażowego, psychologii kontaktu z klientem, socjotechnik stosowanych w procesie sprzedaży. Studia pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia rozmowy sprzedażowej począwszy od otwarcia sprzedaży a skończywszy na technikach zamknięcia sprzedaży. Umożliwią również poznanie socjotechnik oddziaływania na trudnego klienta. Zapoznają też z wiedzą dotyczącą organizacji i zarządzania procesem sprzedaży.

link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/marketing-i-obsluga-klienta


KADRY I PŁACE

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Studia skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych jak też do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi. Dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310) oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/kadry-i-place


PODATKI I PRAWO PODATKOWE

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej stosowania prawa podatkowego, tak od strony organów orzekających w sprawach podatkowych, jak i podatników, płatników i inkasentów – w tym przedsiębiorców (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz osób fizycznych.

linkhttp://wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/podatki-i-prawo-podatkowe


PRAWO PRACY I ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRACOWNICZYMI

Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych. W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: administracja publiczna, podmioty gospodarcze.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/prawo-pracy-i-zarzadzanie-sprawami-pracowniczymi


PRAWNO – EKONOMICZNE ASPEKTY BIZNESU

Kierunek Prawno-ekonomiczne aspekty biznesu ma charakter interdyscyplinarny, oparty jest bowiem na współpracy dyscypliny prawa, finansów, ekonomii i zarządzania. Ta praktyczna wiedza pozwoli Ci na poznanie najważniejszych aspektów współczesnego zarządzania biznesem, a przy tym skutecznego podejmowania decyzji menedżerskich przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań prawnych. Celem kierunku jest zatem przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania biznesem z wykorzystaniem elementarnej wiedzy prawniczej.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/prawno-ekonomiczne-aspekty-biznesu


POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W ramach studiów podyplomowych “Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych”przybliżone zostaną m.in. obszary i zagadnienia związane z analizą poszczególnych dostępnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej i pozainwestycyjnej danej organizacji,zasady i metodologia opracowywania projektów, sposób i kryteria ich oceny, proces zawierania umów o dofinansowanie, zasady wdrażania i rozliczania projektów, kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność, monitoring i sprawozdawczość, wybór dostawców i wykonawców, personel projektu, baza monitorowania uczestników, promocja.

Celem studiów jest nabycie kompetencji oraz praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zarówno projektów inwestycyjnych jak i pozainwestycyjnych,wdrażania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, Funduszy norweskich i Funduszy EOG, oraz innych środków publicznych. Celem studiów jest również nabycie praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/pozyskiwanie-i-rozliczanie-funduszy-zewnetrznych


ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACOWNICZYM

Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie problematyki z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, a zwłaszcza założenia i cel reformy, zasady uczestnictwa pracowników, modyfikacja systemów kadrowo- płacowych oraz inwestowania środków wpłaconych PPK.Studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem pracowniczym są skierowane do kierowników jednostek, pracowników działu kadr oraz pracowników działu księgowości (płace).

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/zarzadzanie-kapitalem-pracowniczym


ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI KONTROLINGU

Celem studiów jest nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami i kontrolingu w podmiotach gospodarczych i organizacjach. Obecna rzeczywistość i dynamizm procesów gospodarczych wymagają gruntowego teoretycznego i praktycznego przygotowania z zakresu szeroko rozumianych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu, dlatego też zostały postawione dwa cele:

 • Cel dydaktyczny – zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia finansów instytucji i analizy skutków zdarzeń gospodarczych.
 • Cel biznesowy – podniesienie umiejętności specjalistów w firmach i instytucjach oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie osiąganych wyników gospodarczych na bazie analizy finansów podmiotów gospodarczych.

link: http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/zarzadzanie-finansami


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Celem studiów jest nabycie przez słuchacza kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami oraz systemowego zarządzania projektami i programami. Celem jest również podniesienie konkurencyjności kadry oraz podmiotów gospodarczych poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego prowadzenia projektów. Studia podyplomowe są adresowane do: osób prowadzących projekty lub przygotowujące się do udziału w projektach, członków kadry zarządzającej, kierowników projektów, osób pełniących w projektach rolę wsparcia lub nadzorujących projekty, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w zakresie zarządzania projektami.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/zarzadzanie-projektami


AUDYT WEWNĘTRZNY

Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-audytu-wewnetrznego


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/ochrona-danych-osobowych


POMOC SPOŁECZNA I PRACA SOCJALNA

Studia podyplomowe “pomoc społeczna i praca socjalna” są odpowiedzią na notowane na rynku instytucji pomocy społecznej zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą tworzącą służbę socjalną, wyróżniającą się wysokim poziomem wiedzy w zakresie stosowanego prawa pomocy społecznej sensu largo, jak również stosowanych procedur administracyjnych. Kadrę, która dynamicznie reaguje na zjawisko ciągłego rozwoju regulacji prawnych w dziedzinie pomocy społecznej, zmian organizacyjnych i wymagań kadrowych.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/pomoc-spoleczna-i-praca-socjalna


PRAWNO-ORGANIZACYJNE ZAGADNIENIA LOGISTYKI W TRANSPORCIE

Studia podyplomowe “Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej” mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo–spedycyjnej i logistyczno–celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/prawno-organizacyjne-zagadnienia-logistyki-w-transporcie


PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY – ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie wiedzy o prawie procesu inwestycyjno–budowlanego. W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze. Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego. W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/proces-inwestycyjno-budowlany


RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I SYSTEM PODATKOWY

Studia adresowane są m.in. do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników aparatu finansowego i skarbowego, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz poszukujących nowego atrakcyjnego zawodu. Program studiów łączy wiedzę z zakresu prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego, ekonomii, rachunkowości i finansów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy firm konsultingowych oraz praktycy życia gospodarczego.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-rachunkowosci-finansow-i-systemu-podatkowego


SPÓŁDZIELCZOŚĆ I PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/spoldzielczosc-i-prawo-spoldzielcze


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców. Studia podyplomowe prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

linkhttp://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe/zamowienia-publiczne

Więcej informacji:
www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/


GALERIA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa