Kierunki studiówKierunki studiów ŁódźStudia ekonomiczneStudia ŁódźStudia przyrodniczeStudia społeczne

Ekomiasto – kierunek studiów w Łodzi

Kierunek ekomiasto to wyjątkowo ciekawa propozycja interdyscyplinarnych, praktycznych studiów, które przygotował na nowy rok akademicki Uniwersytet Łódzki.

Studia są prowadzone w partnerstwie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁWydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi kierunek odpowiada współczesnym potrzebom miast, a proces nauczania zogniskowany jest wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. Ekomiasto kształci specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju.

W trakcie pierwszych dwóch lat studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów: Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Człowiek w mieście, Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta oraz Systemy infrastruktury i monitoring. Na ostatnim roku poprzez wybór jednej z pracowni specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy lub profil społeczno-gospodarczy) studenci będą pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Specjalności

Pracownia specjalistyczna na III roku: Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy jest zdefiniowana m.in. przez takie przedmioty jak: Rewitalizacja przyrodnicza, Teledetekcja w zarządzaniu przestrzenią miasta, Biotechnologie w rekultywacji środowiska, Miejskie ogrody, Użytkowe aspekty zieleni miejskiej, Ekoinnowacje w mieście, Ekohydrologiczna rekultywacja ekosystemów wodnych w mieście, Wpływ miasta na tereny otaczające, Rozwiązania w miastach przyszłości.

Pracownia specjalistyczna na III roku: Zintegrowany rozwój miasta – profil społeczno-gospodarczy jest zdefiniowana m.in. przez takie przedmioty jak: Przedsiębiorczość i inwestycje w mieście, Jakość życia w mieście, Modelowanie rozwoju procesów społeczno-gospodarczych miasta, Ekoinnowacje w mieście, Tożsamość i dziedzictwo kulturowe miasta, Inwestycje w kapitał intelektualny miasta, Sektora kultury w mieście, Wartość przestrzeni publicznych, Technologie mobilne w obsłudze użytkowników miasta, Metody ewaluacji procesów rozwoju.

Główne przedmioty

 • Ekonomia środowiska
 • Ekonomika miasta
 • Ekosystemy przyrodnicze miasta
 • Samorząd terytorialny i administracja publiczna
 • Strategie adaptacyjne miast do zmian klimatu
 • Zintegrowane planowanie rozwoju miast
 • Environmental values and valuation
 • Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
 • Zintegrowane systemy i narzędzia zarządzania
 • Edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców miast
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Stres środowiskowy
 • Ekologia ogólna
 • Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, co pozwala nabyć umiejętności praktyczne i zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną

Sylwetka absolwenta

Głównym celem studiów na kierunku Ekomiasto jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do zarządzania miastami, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki oraz ochrony środowiska. Ponadto celem kształcenia na kierunku EKOMIASTO jest zdobywanie wiedzy poprzez kontakt z praktyką w zakresie realizacji celów społeczno-gospodarczych oraz zarządzania potencjałem przyrodniczym ekosystemów miejskich. Taki profil studiów bezpośrednio przekłada się na wysokie kompetencje absolwentów i budowanie w Polsce świadomości i wrażliwości na kwestie miejskie.

Kierunek Ekomiasto przygotowuje studentów do prowadzenia badań naukowych i zdobycia podstawowych umiejętności badawczych oraz rozwijania zainteresowań naukowych. Daje podstawy do dalszego samokształcenia i rozwoju. Uzyskane kwalifikacje zapewniają absolwentom posiadanie na rynku pracy kluczowych zdolności, niezbędnych do realizacji nowoczesnej polityki miejskiej i są odpowiedzią na istniejący w tym zakresie deficyt.

Absolwenci mają możliwość ubiegania się o zatrudnienie m.in. w instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, biurach planowania przestrzennego, przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, firmach doradczych i konsultingowych, ośrodkach masowego komunikowania, organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, m.in. na kierunkach: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska.

Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym liczą się oceny z: język obcy nowożytny, jeden z dwóch: matematyka, WOS, biologia, geografia, informatyka, oraz nie wymagane maksymalnie dwa: matematyka, fizyka, WOS, biologia, geografia, chemia, informatyka, język obcy, język polski.

Strona kierunku: EKOMIASTO , Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki – Ekomiasto

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Łódź . Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia