Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Oferta studiów na Uniwersytecie Warszawskim to ponad sto kierunków. Uczelnia jednak wciąż pracuje nad jak najlepszym dostosowaniem swojej propozycji do oczekiwań kandydatów. Właśnie dlatego, kolejny rok akademicki przynosi nowe propozycje.

Sztuka pisania, chemia medyczna, Machine Learning, nanoinżynieria czy publikowanie współczesne to przykłady nowych kierunków studiów, które zostaną uruchomione na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022.

Dowiedz się czegoś więcej o nowych programach studiów I stopnia. Te właśnie nowe kierunki będzie można wybrać zaraz po maturze.

Nowe programy studiów I stopnia:

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki – studia na Wydziale Chemii. Studenci uczyć się będą obsługi nowoczesnej aparatury badawczej, takiej jak: detektor HPGetak, chromatograf HPLC, spektrometr IR czy potencjostat/galwanostat. Wśród obowiązkowych przedmiotów będą m.in.zajęcia z dozymetrii i ochrony radiologicznej, chemii jądrowej i radiacyjnej. Absolwenci tego kierunku będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej. Zdobędą wiedzę i doświadczenie praktyczne dotyczące współczesnej chemii i fizyki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem m.in.  nowoczesnych technik laboratoryjnych, syntezy preparatów promieniotwórczych wykorzystywanych w medycynie czy dozymetrii promieniowania jonizującego.

Nanoinżynieria – studia inżynierskie prowadzone przez Wydział Fizyki we współpracy z Wydziałem Chemii. Odpowiadają na wyzwania stojące przed współczesną technologią w zakresie badań i wykorzystania nowych materiałów oraz technologii kwantowych. Studenci tego kierunku będą mieli dostęp do najnowocześniejszych laboratoriów na UW, europejskich sieci laboratoriów, np. Europejskiego Laboratorium Pól Magnetycznych czy polskiego i europejskiego laboratorium badań synchrotronowych. Interdyscyplinarność kierunku pozwoli absolwentom odnaleźć się nie tylko w pracy naukowej w dziedzinie chemii, fizyki i naukach pokrewnych , ale także  w finansach, bankowości i IT.

Sztuka pisania – kierunek na Wydziale Polonistyki. Studenci będą uczyli się, jak świadomie i adekwatnie do sytuacji używać języka jako narzędzia komunikacji oraz sztuki erystycznej. Zdobędą wiedzę ogólną i specjalistyczną, wzbogaconą o przykłady jej praktycznego zastosowania z czytania tekstów kultury, krytycznego myślenia czy prowadzenia dyskusji i pisania tekstów użytkowych. Podczas studiów przewidziane są również zajęcia praktyczne służące zapoznaniu studentów z programami komputerowymi do składania tekstów czy ich redagowania. Zajęcia te będę prowadzone w ramach warsztatów z praktykującymi pisarzami, dziennikarzami, krytykami muzycznymi i literackimi.

Nowe programy studiów II stopnia:

Warto poświęcić trochę czasu na lekturę opisów nowości UW. Ciekawe propozycje studiów w języku angielskim.

Architektura przestrzeni informacyjnych – studia będą prowadzone na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Wśród zajęć będą m.in.: interakcja człowiek-komputer, projektowanie interakcji, user experience (UX), organizacja wiedzy w architekturze informacji i UX, programowanie, a także elementy psychologii poznawczej w architekturze informacji i UX. Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę w zawodach związanych ze światem nowych technologii informacyjnych, m.in. jako architekci informacji, analitycy informacji, specjaliści ds. metadanych, projektanci serwisów www czy redaktorzy serwisów internetowych.

Chemia medyczna – kierunek na Wydziale Chemii, studenci tego kierunku wybierają jedną spośród dwóch ścieżek edukacyjno-badawczych: „Leki – od projektowania do wdrożenia leku” albo „Bioanalityka medyczna”. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień związanych z poszukiwaniem nowych leków, ich projektowaniem, syntezą, modyfikacją, analizą, ochroną patentową, badaniami klinicznymi i przygotowaniem do wdrożenia. Druga ścieżka związana jest z opracowywaniem nowych metod do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekularnym, ich monitorowania oraz zastosowania w szeroko rozumianej diagnostyce medycznej. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach i laboratoriach badawczych w branży chemicznej, biotechnologicznej, biochemicznej, farmaceutycznej, diagnostycznej, kosmetycznej i spożywczej.

Publikowanie współczesne – studia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, przeznaczone dla osób, które chcą rozwinąć kompetencje potrzebne do prowadzenia działań wydawniczych, księgarskich i innych niezbędnych do pracy na rynku książki (zarówno tradycyjnym, jak i cyfrowym). Studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach m.in. z: roli książki w komunikacji społecznej, redakcyjnego opracowania tekstu, psychologii biznesu czy mediów cyfrowych. Absolwenci będą mieli odpowiednie kompetencje, aby obejmować kierownicze stanowiska w instytucjach, firmach i organizacjach, które mają wpływ na kształtowanie rynku książki. Zdobyte umiejętności ułatwią też prowadzenie własnej firmy wydawniczej lub księgarskiej.

Praca socjalna – kierunek prowadzony na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Studenci będą mieli do wyboru trzy ścieżki edukacyjne przygotowujące do pełnienia ról zawodowych właściwych praktyce ogólnej, mikro i makropraktyce. Będą przygotowywani do profesjonalnego wykonywania zawodów pomocowych, pracując m.in. jako asystenci rodziny, kliniczni pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, organizatorzy społeczności lokalnej, koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych czy streetworkerzy.

Radiogenomika – studia na Wydziale Chemii stworzone w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB). Kierunek powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę kształcenia ekspertów o interdyscyplinarnych umiejętnościach z pogranicza nauk ścisłych, medycyny i farmacji. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu chemii jądrowej, obrazowania i modelowania molekularnego czy genomiki, w tym badań genetycznych, określania podłoża genetycznego różnych chorób, zasad prowadzenia badań w fazie przedklinicznej i klinicznej. Studenci będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas obowiązkowych praktyk u współpracujących partnerów gospodarczych z sektora firm biotechnologicznych, farmaceutycznych czy diagnostycznych.

Socjologia interwencji społecznych – studia na Wydziale Socjologii, które wykorzystują międzynarodowe wzorce aktywności naukowej i nauczania w obszarze public sociology. Studenci zdobędą umiejętności metodologiczne i eksperckie niezbędne do świadomego analizowania i kształtowania polityk publicznych. We współpracy z partnerami zewnętrznymi, m.in. organizacjami sektora publicznego, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi lub przedsiębiorstwami, zrealizują grupowy projekt badawczy. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w administracji publicznej w Polsce, organizacjach międzynarodowych, organach jednostek samorządu terytorialnego, działach analitycznych firm i organizacji, firmach oferujących analizy, badania i ekspertyzy.

Machine Learning – kierunek anglojęzyczny prowadzony na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Poza podstawami uczenia maszynowego studenci poznają najnowsze odkrycia z dziedziny matematyki i informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w przetwarzaniu obrazów, przetwarzaniu języka naturalnego czy robotyce. W programie przewidziany jest obowiązkowy staż i zespołowy projekt naukowo-wdrożeniowy. Absolwenci tego kierunku przygotowani będą do pracy jako specjaliści z obszaru Data Science.

Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others – studia w języku angielskim na Wydziale Orientalistycznym, które umożliwią poznanie najważniejszych panazjatyckich religii Wschodu. W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia związane z buddyzmem i islamem – historię ich upowszechnienia, najważniejsze postaci, odłamy, literaturę religijną, sztukę i symbolikę, terminologię, współczesne problemy i upowszechnienie tych religii na Zachodzie. Aby lepiej zrozumieć i poznać religie azjatyckie, studenci będą uczyli się jednego z języków religii – tybetańskiego lub arabskiego.

źródło: Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia