PUSS w Pile – nowy kierunek studiów: Pedagogika

Kształcenie specjalistów z zakresu wszechstronnego rozwoju człowieka na różnych etapach życia, w szczególności w zakresie edukacji, opieki, wychowania, terapii i rehabilitacji – to główne cele nowego kierunku studiów, pedagogiki, utworzonej właśnie w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Najważniejsza jest praktyczność kształcenia. Dlatego też, większość zajęć, w tym wszystkie z grup zajęć do wyboru, będzie realizowana w formie laboratoriów i projektów, prowadzonych w warunkach zbliżonych do naturalnych, realnych. Między innymi przedmioty z obszaru metodyki, diagnozy środowiskowej, wspomagania kompetencji komunikacyjnych, fizjoterapii, realizowane będą w oparciu o specjalistyczne pracownie, wyposażone w nowoczesne oprogramowanie i sprzęt gwarantujący wysoką jakość i efektywność pracy dydaktycznej – podkreśla dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PUSS, współtwórca nowego kierunku.

Uczelnia otwiera się tym samym na nowe grupy studentów, zorientowanych za zatrudnienie między innymi w: placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie.

Kluczowe dla kierunku przedmioty z zakresu metodyki, treningu interpersonalnego, rehabilitacji, profilaktyki społecznej, patologii i resocjalizacji, a także prawa i rozwiązań instytucjonalnych, realizowane będą przez doświadczonych praktyków, kadrę wykładowców ze stopniami naukowymi, a także z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w ważnych instytucjach obszaru opieki, wychowania, terapii, rehabilitacji, leczenia czy resocjalizacji. To samo dotyczy przedmiotów z zakresu: metodologii i statystyki, socjologii, kryminologii, patologii społecznej i resocjalizacji czy też komunikacji społecznej.

Absolwenci kierunku dysponować  będą praktycznymi umiejętnościami w zakresie m.in.: diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego – podkreśla dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PUSS.

Co ważne – studia prowadzone będą zarówno jako studia licencjackie (I stopnia) oraz magisterskie (II stopnia).

Rekrutacja on-line na studia stacjonarne i stacjonarne-wieczorowe, potrwa do 12 sierpnia, a na studia niestacjonarne do 16 września.

Szczegóły na www.puss.pila.pl w zakładce STREFA KANDYDATA.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia