Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita – gdańskie uczelnie łączą siły

To jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska, otwierające również drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu. Uniwersytet GdańskiGdański Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Gdańska utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Senaty uczelni podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść statutu Związku, a jego powołanie zatwierdziło Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości wszystkich trzech uczelni, które poprzez wspólne działania mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki. Znalazłby się on w czołowej trójce największych w kraju (obok Warszawy i Krakowa), co z kolei przełożyłoby się na lepszą rozpoznawalność akademickiego Gdańska w Polsce i za granicą, a także większe możliwości rozwoju oraz pozyskiwania środków finansowych.

Najsilniejsze gdańskie szkoły wyższe zamierzają powierzyć Związkowi opracowanie założeń i możliwych scenariuszy tzw. federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji. Związek zajmie się również m.in. wdrożeniem wspólnych projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, koordynacją wspólnych badań i prac rozwojowych, czy powoływaniem nowych, międzyuczelnianych inicjatyw (m.in. w zakresie procesu kształcenia). Związek ma także wzmocnić działalność wydawniczą PG, UG i GUMed.

Jednym ze strategicznych zadań Związku będzie także prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a także wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji państwowej i samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych.

GUMed, PG i UG współpracują ze sobą od wielu lat w obszarach: naukowym, kształcenia i organizacyjnym. Od 2005 r. uczelnie zrealizowały wspólnie ponad 30 projektów naukowych i badawczo-rozwojowych na łączną kwotę blisko 270 mln zł. Prowadzą ponadto kilka międzyuczelnianych kierunków studiów, które pozwalają studentom czerpać wiedzę od ekspertów z różnych dziedzin (m.in. Inżynieria mechaniczno-medyczna na PG i GUMed, Technologie kosmiczne i satelitarne na PG i UG czy Biotechnologia, Fizyka medyczna i Logopedia na GUMed i UG). Co więcej, GUMed i UG prowadzą Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Dzięki powołaniu Związku Uczelni możliwe będzie pogłębienie tej współpracy i utworzenie w Gdańsku jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce.

Organem nadzorującym pracę Związku będzie Zgromadzenie, w skład którego wchodzą Rektorzy oraz Przewodniczący Rad Uczelni. Pierwszym przewodniczącym, jednocześnie reprezentującym Związek, będzie do 2022 r. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, a w kolejnych kadencjach rektorzy GUMed i UG. Z kolei zarządzanie Związkiem Uczelni należeć będzie do Dyrektora Związku – podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku 10 grudnia 2020 r. funkcję tę powierzono prof. Adrianie Zaleskiej-Medynskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępcą dyrektora została natomiast Katarzyna Zygmunt z Politechniki Gdańskiej.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita będzie miał swoją siedzibę w budynku Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej przy al. Zwycięstwa 27.

Więcej informacji na ten temat: Gdańskie uczelnie łączą siły – UG, PG i GUMED utworzyły Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita

Zobacz również: UNIWERSYTET GDAŃSKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia