Kierunki studiów WarszawaNoweStudia społeczneStudia Warszawa

Bezpieczeństwo narodowe w Warszawie

Napięcia, konflikty na arenie międzynarodowej, różnej maści zagrożenia wewnętrzne o skali państwowej powodują, że sporym zainteresowaniem cieszą się studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe. Przyglądamy się propozycjom warszawskich uczelni. Które z nich mają w ofercie ten kierunek?

Warszawa ma w skali kraju najwięcej uczelni, które zajmują się kształceniem specjalistów na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Udało nam się znaleźć kilka propozycji, wśród których są te na uczelniach państwowych oraz warszawskich uczelniach niepaństwowych.

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe ma bez względu na wybór uczelni zbliżony charakter. Poszczególne uczelnie mogą różnić się oferowanymi specjalnościami.

Bezpieczeństwo narodowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kształtuje wśród studentów twórczość i innowacyjność myślenia, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju.

Nauka przebiega w ramach oferowanych studentom specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Bezpieczeństwo informacyjne;
 • Ochrona ludności i infrastruktury.
 • Zarządzanie kryzysowe

Absolwent po studiach na WAT jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: formalno-prawnych i organizacyjnych wymagań funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego; identyfikacji i ewaluacji zagrożeń bezpieczeństwa; zarządzania w instytucjach sektora bezpieczeństwa; optymalizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowane są w następujących specjalnościach:

 • obrona narodowe
 • bezpieczeństwo społeczne
 • analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa 

Specjalność obrona narodowa obejmuje przedmioty, których treści programowe dotyczą: zapewnienia suwerenności i niepodległości Polski, nienaruszalności granic, powszechnego obowiązku obrony oraz zadań realizowanych przez podmioty administracji publicznej i podmioty prywatne na rzecz obronności państwa.

W ramach specjalności bezpieczeństwo społeczne realizowane są przedmioty poruszające problematykę: zagrożeń społecznych, bezpieczeństwa socjalnego i demograficznego, zadań z zakresu polityki społecznej państwa realizowanych przez administrację szczebla rządowego i samorządowego, rozwiązywania konfliktów społecznych oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym.

W ramach specjalności analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwej oceny zagrożeń i ich ryzyka, a także poznają skutki współczesnych zagrożeń zarówno militarnych, jak również niemilitarnych. W trakcie realizacji treści programowych kształtowane są umiejętności niezbędne do prognozowania zagrożeń i ich sutków dla bezpieczeństwa narodowego.

Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej gdzie realizowane są zadania z zakresu przygotowań obronnych, utrzymania gotowości obronnej i ciągłości funkcjonowania państwa, analizowania i prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, a także przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe daje możliwości poszukiwania zatrudnienia w instytucjach, takich jak: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, organy centralnej i terenowej administracji wojskowej (MON, SG WP, WSzW i WKU),  służby specjalne, urzędy wojewódzkie oraz pozostałe i instytucje szczebla rządowego i samorządowego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów. PRZEDMIOTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ REKRUTACJI NA STUDIA:

 • Geografia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – kierunek bezpieczeństwo narodowe

Kierunek bezpieczeństwo narodowe (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) jest odpowiedzią na wzrost ciągle rosnącego znaczenia bezpieczeństwa oraz rosnącego w tym obszarze zapotrzebowania na rynku pracy. WSBiO jest pionierem w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i obronności. Współpracując z najlepszymi osobowościami z branży, gwarantujemy studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Studia na tym kierunku dają możliwość pracy na arenie międzynarodowej zarówno osobom niezwiązanym z branżą, jak i aktywnym pracownikom np. służb mundurowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i wdrożyć nowe rozwiązania w codziennej pracy.

W ofercie tej niepaństwowej uczelni znaleźć można na kierunku bezpieczeństwo narodowe następujące specjalności:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo narodowe – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

W ofercie WSM w Warszawie znajdziecie propozycję czterech specjalności:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo w administracji publicznej
 • bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • zarządzanie kryzysowe

Na innych uczelniach, które oferują kierunek bezpieczeństwo narodowe spotkać można także specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe (SAN, WWSB)
 • Obrona narodowa (SAN)
 • Bezpieczeństwo państwa (WWSB)

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny i innowacyjny kierunek, łączący w sobie wiedzę  z zakresu nauk o obronności oraz bezpieczeństwie państwa. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują wszechstronną wiedzę, dotyczącą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia