Bezpieczeństwo narodowe – wybierz studia na UJD w Częstochowie!

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza na studia I stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UJD.

ZASADY REKRUTACJI 2021/2022:
język polski; język obcy nowożytny; jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wos, geografia

Specjalność Bezpieczeństwo państwa
Program kształcenia w ramach specjalności Bezpieczeństwo państwa umożliwia zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym jego funkcjonowania oraz współpracy organów i instytucji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Specjalność pozwala wykształcić umiejętność poszukiwania prawidłowości w działaniach podmiotów związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa państwa jak również określenia efektywności stosowanych metod oraz narzędzi z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa. Ważnym aspektem wiedzy, której dostarczyć ma specjalność jest położenie nacisku na charakter oraz standardy bezpieczeństwa energetycznego, ekonomicznego, socjalnego, w tym także w aspekcie praw człowieka i obywatela jak również polski system zabezpieczeń społecznych w kontekście praw i standardów socjalnych obowiązujących w Polsce, Europie i na świecie. Specjalność umożliwia ponadto zdobycie umiejętności analizy, oceny oraz dyskusji na temat współczesnych form obrony i
ochrony ludności cywilnej oraz informacji niejawnych, w zakresie struktury i zadań sił zbrojnych na rzecz obronności kraju i utrzymania pokoju na świecie oraz ich roli w systemie obronnym państwa. Elementem wiedzy zdobytej w ramach specjalności Bezpieczeństwo państwa będą ponadto zagadnienia terroryzmu, w tym zwłaszcza dotyczące metod i technik działania organizacji terrorystycznych oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, źródeł terroryzmu, jego charakteru oraz ewolucji w XXI wieku. Specjalność umożliwia ponadto wykształcenie umiejętności analizy dokumentów w zakresie sytuacji kryzysowych i kryzysów jak również przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych, zdolności i postaw niezbędnych do pracy na stanowiskach w zespołach zarządzania kryzysowego oraz sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i śledzeniu zmian w funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego, krytycznej, pogłębionej refleksji w zakresie funkcjonowania zaplecza logistycznego, służb logistycznych oraz struktur mających zapewniać szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe
Program kształcenia w ramach specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe umożliwia zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim geostrategii i geopolityki, teorii wojennych, przyczyn, przebiegu oraz skutków procesów i wydarzeń społecznych, politycznych, historycznych, ekonomicznych, gospodarczych w Europie i na świecie związanych z zachowaniem bezpieczeństwa.
Program specjalności obejmuje także problematykę specyfiki, mechanizmów i etapów kształtowania się polityki bezpieczeństwa w wybranych regionach świata, specyfikę polityki bezpieczeństwa UE, z uwzględnieniem procesu implementacji polityki bezpieczeństwa UE w postaci misji cywilnych i wojskowych, konfliktów politycznomilitarnych współczesnego świata (w tym także w obszarze postradzieckim) z uwzględnieniem aspektów zachowania bezpieczeństwa oraz budowania nowego porządku i ładu w Europie i na świecie. Specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe umożliwia ponadto wykształcenie umiejętności związanych z wykorzystaniem teorii geopolitycznych i geostrategicznych w odniesieniu do europejskiego rozumienia wolności i bezpieczeństwa w XXI, a także umiejętności analizy przyczyn i skutków sytuacji geostrategicznych konkretnych regionów i państw świata, zjawisk i uwarunkowań bezpieczeństwa w Europie i na świecie, analizy procesów i zjawisk historycznych warunkujących europejskie procesy integracyjne w sferze polityczno-obronnej, określania i interpretowania podstawowych uwarunkowań, mechanizmów i celów funkcjonowania polityki bezpieczeństwa UE i wybranych regionów świata, wskazywania roli czynników wpływających na kształt systemu bezpieczeństwa, zależności między polityką zagraniczną i
gospodarką, a strategią obronną państwa oraz różnic między strategiami zbiorowego bezpieczeństwa na wybranych przykładach.
Specjalność pozwala także na zdobycie kompetencji w zakresie wyjaśniania politycznych, militarnych, ekonomicznych i religijnych uwarunkowań konfliktów zbrojnych oraz analizy politycznej konfliktów międzynarodowych, oceny i interpretacji zjawisk i procesów kształtujących politykę bezpieczeństwa, analizy środowiska bezpieczeństwa i wyciągania wniosków niezbędnych do rozwiązywania problemów polityki bezpieczeństwa, z wykorzystaniem umiejętnej analizy dokumentów źródłowych oraz pracy z mapą.


ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia