Kierunki studiówKierunki studiów Zielona GóraStudia biologiczneStudia Zielona Góra

Biologia – Uniwersytet Zielonogórski

Studia biologiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim to doskonały pomysł dla ludzi z pasją do nauczania biologii w szkole lub dla tych, którzy w biologii widzą naukę wspomagającą medycynę. Dwie specjalności dają możliwość ciekawego wyboru.

Podstawowym celem nauki na kierunku biologia jest uzyskanie przez jego absolwenta podstawowej wiedzy biologicznej z zakresu botaniki, zoologii, ekologii, ochrony przyrody, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii człowieka, genetyki, ewolucjonizmu, mikrobiologii, immunologii, chemii, biochemii, biologii komórki, fizyki, biofizyki.

Absolwent przygotowany jest do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych jak również samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej.

Program studiów uwzględnia ponadto kształcenie w zakresie języków obcych, technologii informacyjnych oraz wychowania fizycznego. W trakcie studiów studenci mają możliwość uczestniczenia w różnych formach zajęć, od wykładów, poprzez zajęcia konwersatoryjne i seminaryjne, do zajęć laboratoryjnych. Wiele kursów obejmuje zajęcia terenowe.

Na kierunku biologia proponowane są dwie specjalności:

biologia medyczna

Specjalność pozwala  zdobyć  wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w obszarach wspierających medycynę.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów.  Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Dodatkowo, Absolwent zna i potrafi stosować metody diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej. Dzięki temu może współpracować ze specjalistami zajmującymi się różnymi chorobami ludzi i zwierząt, w tym chorobami genetycznymi, infekcyjnymi i in., analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją.

Perspektywy pracy:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, laboratoriach stacji sanitarno-epidomiologicznych lub związanych z ochroną i kontrolą stanu środowiska. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w placówkach zajmujących się gromadzeniem i analizą wyników badań klinicznych. Będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, analitykami i diagnostami medycznymi. Ścieżka kariery może być uzupełniona o studia magisterskie (biologia molekularna, mikrobioanalityka, biotechnologia) lub podyplomowe w pokrewnych dziedzinach.

biologia nauczycielska

Specjalność pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności kierunkowe niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej.

Absolwent posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę podstawową w zakresie nauk biologicznych. Zna prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska. Absolwent dysponuje praktycznymi umiejętnościami umożliwiającymi wykonywanie wszechstronnych analiz z użyciem materiału biologicznego oraz projektowanie i przeprowadzanie podstawowych procesów biologicznych. Potrafi planować i wykonywać badania laboratoryjne i terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt oraz podstawowych zadań związanych z ekologią i ochroną przyrody. Postępuje zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratoriach i w czasie prowadzenia badań terenowych. Posiada umiejętność współpracy w grupie i zdolność do organizowania stanowiska pracy. Wykazuje kreatywność i zdolność do samokształcenia. Posiada umiejętność publicznego przedstawiania wiedzy. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii zgodną ze standardami kształcenia nauczycieli.

Perspektywy pracy:

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w szkołach podstawowych, placówkach edukacyjnych, placówkach naukowych i dydaktycznych itp. Może również  podejmować pracę w administracji, placówkach ochrony środowiska itp.  Absolwent może  kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Studia na kierunku wychowanie fizyczne realizowane są przez Wydział Biologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zasady rekrutacji na kierunek biologia na UZ

Najważniejsze przedmioty w konkursie świadectw to: biologia, chemia. Pod uwagę brana jest też matematyka. Do obliczenia wyniku brany jest również pod uwagę wynik matury z języka obcego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Zielona Góra. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia