Filologia polska – Uniwersytet Warszawski

Zdobądź szeroką wiedzę z zakresu literatury polskiej i nauki o języku polskim – wybierz studia na Wydziale Polonistyki UW.

Studia na kierunku filologia polska proponuje kandydatom Uniwersytet Warszawski (Wydział Polonistyki UW).

Studenci studiów pierwszego stopnia zdobywają wiedzę ogólnohumanistyczną oraz szczegółową wiedzę z zakresu nauki o literaturze polskiej i nauki o języku polskim, pozwalającą na podjęcie studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowywani są także do prowadzenia podstawowych badań w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo. Uczą się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych oraz religijnych.

Studenci poznają również istotę procesu historycznoliterackiego, uczą się rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, pisać rozprawki naukowe, brać udział w debatach, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, dokonują analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów należących do różnych odmian współczesnej i historycznej polszczyzny. Nabywają kompetencje pozwalające na samodzielną ocenę wartości artystycznej, językowej i poznawczej dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mają do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą oraz literaturę i kulturę polską w perspektywie europejskiej i światowej. Kandydaci zakwalifikowani na studia powinni wybrać specjalność podczas składania dokumentów, przy czym na specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej może zostać przyjętych 50 osób. W wypadku większej liczby zainteresowanych o przyjęciu na tę specjalność decydować będzie wynik uzyskany w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska.

Niezależnie od wybranej specjalności studenci kierunku filologia polska mają możliwość zdobycia umiejętności i kompetencji zawodowych pozwalających odnaleźć się na krajowym rynku pracy. Na początku drugiego semestru pierwszego roku studenci wybierają jedną z pięciu specjalizacji:

  • edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów,
  • filologia dla mediów,
  • specjalizacja translatorska,
  • specjalizacja nauczycielska,
  • specjalizacja glottodydaktyczna.

Perspektywy zawodowe

Kształcenie na wybranej specjalizacji trwa dwa lata i wiąże się z koniecznością odbycia praktyk kierunkowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska po ukończeniu specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów są przygotowani do pracy w charakterze edytorów dzieł literackich oraz innych tekstów kultury, korektorów, adiustatorów i redaktorów w redakcjach czasopism, wydawnictwach książkowych, a także w portalach internetowych. Osoby, które realizowały specjalizację filologia dla mediów, gotowe są do podjęcia pracy na rynku medialnym, zwłaszcza do wykonywania zadań związanych z public relations. Absolwenci specjalizacji translatorskiej mogą pracować jako tłumacze i redaktorzy przekładów. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej lub glottodydaktycznej absolwenci kierunku filologia polska posiadają kompetencje uprawniające do podjęcia pracy w szkole, pod warunkiem ukończenia pełnego cyklu kształcenia, a więc kontynuowania specjalizacji nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia. Ponadto absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej przygotowani są do podjęcia pracy w charakterze lektorów i nauczycieli języka polskiego jako obcego.

O kierunkach filologicznych w Warszawie dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie studia filologiczne Warszawa. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia