Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia przyrodniczeStudia Warszawa

Ochrona środowiska – studia I i II stopnia poleca Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Interesują Cię studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie? Sprawdź ofertę przygotowaną przez WSEiZ.

OCHRONA ŚRODOWISKA – studia I stopnia – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Ochrona środowiska to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi. Celem studiów jest wyposażenie przyszłego specjalisty do spraw ochrony środowiska w: kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska wynikającymi z działalności człowieka, wiedzę na temat sposobów naprawy (waloryzacji) środowiska przyrodniczego, umiejętności stosowania w praktyce różnorodnych technologii ochrony środowiska.

Specjalności:

Szczególnie poszukiwani są obecnie specjaliści z zakresu pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, planowania i koordynacji gospodarki wodno-ściekowej, wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej, doskonalenia procesów logistycznych w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów, opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin. Stanowiska pracy wymagające posiadania powyższych kompetencji czekają nie tylko w wyspecjalizowanych firmach i instytucjach zajmujących się wykorzystaniem OZE, gospodarką wodno-ściekową i odpadową oraz czynną ochroną środowiska, ale także w licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach studialno-projektowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji regionalnej i centralnej.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same. Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9/10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.


OCHRONA ŚRODOWISKA – studia II stopnia – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska pozwalają na zdobycie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających realizację zaawansowanych zadań w zakresie ochrony środowiska w skali regionalnej, krajowej i globalnej. Studia przygotowują do dokonania oceny stanu środowiska oraz planowania działań służących poprawie tego stanu, wdrażania i oceny programów zrównoważonego rozwoju, prognozowania zmian oraz wyboru mechanizmów ekonomicznych i społecznych w ochronie środowiska.

Specjalności:

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska. Szczególnie istotne są funkcje kierownicze, planistyczno-projektowe, ekspercko-doradcze i inspekcyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego. Na absolwentów czekają stanowiska związane z: ochroną powietrza, wód i gleby; pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; gospodarką wodno-ściekową; zagospodarowaniem odpadów; nadzorem nad środowiskowymi zagrożeniami zdrowia; polityką środowiskową, przestrzenną i zdrowotną; zagospodarowaniem przestrzennym i środowiskowym; planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

Warunki przyjęć na studia II stopnia:

  • wymagane ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach pokrewnych,
  • jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów inżynierskich, możesz zostać przyjęty/a na 3-semestralne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (studia rozpoczynają się w marcu 2021 r.),
  • jeśli nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, możesz ubiegać się o przyjęcie na 4-semestralne studia II stopnia z różnicami programowymi, kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (studia rozpoczynają się w październiku 2021 r.). Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.wseiz.pl/pl/dla-kandydatow/zasady-rekrutacji

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia