Kierunki studiówKierunki studiów SiedlceStudia pedagogiczneStudia Siedlce

Pedagogika specjalna w Siedlcach

Studia na kierunku pedagogika specjalna umożliwiają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela i pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poznaj studia, które proponuje kandydatom Uniwersytet w Siedlcach

Studia na kierunku pedagogika specjalna, które dla kandydatów przygotował Uniwersytet w Siedlcach, to oferta studiów jednolitych magisterskich. Studia przygotowują absolwenta do podejmowana działań w zakresie podejmowania aktywności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych ze względu na ich specjalne potrzeby wynikające z rozwoju psychospołecznego.

Proponowane moduły do wyboru:

  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • pedagogika resocjalizacyjna;
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Charakterystyka modułów

Absolwent modułu edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy: na stanowisku nauczyciela uprawnionego do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w szkołach specjalnych oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego oraz ogólnego w charakterze pedagoga (oligofrenopedagoga), nauczyciela organizującego (wspomagającego) proces kształcenia uczniów ze SPE, pedagoga – terapeuty ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, poradniach psychologiczno– pedagogicznych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Absolwent modułu pedagogika resocjalizacyjna posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym: w charakterze pedagoga szkolnego, nauczyciela współorganizującego kształcenie, wychowawcy – pedagoga w świetlicy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy – pedagoga w placówkach socjalizacyjnych, wychowawczych, poprawczych i resocjalizacyjnych, schroniskach dla nieletnich, policyjnej izbie dziecka w charakterze specjalisty w wydziale do spraw nieletnich w policji, powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz w instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji i przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym. Jest przygotowany również do pracy w stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką a także resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Absolwent studiów przygotowany jest do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w zakresie profilaktyki społecznej, diagnozy i korygowania zachowań oraz pedagogiki penitencjarnej. Ponadto jest przygotowany do diagnozy i terapii zaburzeń zachowania oraz wybranych zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dzieci i młodzieży, prowadzenia grup socjoterapeutycznych oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych (np. szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej) w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i specjalnych, w ośrodku pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach, realizujących zadania pomocowo-terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin.

Absolwent modułu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowany do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwent posiada kompetencje w zakresie wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji i profilaktyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Absolwent przygotowany jest do ustalania (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; nawiązywania współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb; opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania (z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu), koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzania zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania (stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny) oraz planowania dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. Absolwent specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może podjąć pracę w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (przedszkola, żłobki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne).

Więcej o kierunku: PEDAGOGIKA SPECJALNA , Uniwersytet w Siedlcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Siedlce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach.

Studia w Siedlcach

Kierunki studiów w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uczelnie Siedlce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia