Bezpieczeństwo narodowe – kierunek studiów na czas zagrożeń

Zdarza się, że sytuacja zmusza do pochylenia się w danym czasie nad konkretnym typem możliwego do zdobycia w Polsce wykształcenia. Atak hybrydowy na polskiej granicy może być dla wielu pretekstem do tego, by wybrać studia, które zaowocują w przyszłości służbą dla kraju w sytuacji zagrożeń. Jednym z kierunków studiów, który może wyjść na przeciw oczekiwaniom jest bezpieczeństwo narodowe. Sprawdzamy, na których uczelniach na Lubelszczyźnie można podjąć te studia.

Jest kilka uczelni na Lubelszczyźnie, które kształcą w ramach studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Bezpieczeństwo narodowe na UMCS

Na kierunku bezpieczeństwo narodowe poznasz działanie instytucji chroniących życie, zdrowie i mienie obywateli, ale też nasze „dobro wspólne”, czyli majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa. Dowiesz się, skąd biorą się najczęstsze zagrożenia, jak im zapobiegać, ale też jak je zwalczać. Poznasz lepiej wyzwania, przed jakimi stoją współczesne systemy bezpieczeństwa, takie jak terroryzm, ataki w cyberprzestrzeni czy przestępczość zorganizowana. Z taką wiedzą uczynisz świat bezpieczniejszym miejscem. 

Uczelnia proponuje kształcenie w ramach specjalności:

 • zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

Zasady rekrutacji na UMCS – kierunek bezpieczeństwo narodowe

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Należy wybrać dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Bezpieczeństwo narodowe na KUL

Na stronach uczelnianych dowiesz się, że studia służą:

 • wykonywania zawodu specjalisty ds. bezpieczeństwa społecznego i zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony cywilnej, a także specjalisty ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w służbach mundurowych (policja, straż miejska, straż graniczna), administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych;
 • analizowania bezpieczeństwa państwa na poziomie lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie;
 • projektowania działań na rzecz bezpieczeństwa państwa na szczeblu lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym;
 • planowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Zasady rekrutacji na KUL – kierunek bezpieczeństwo narodowe

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, lub język obcy nowożytny, lub geografia, lub historia, lub informatyka, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Kim jest absolwent studiów. Poznaj jego profil

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe zna istotę państwa, władzy, polityki, prawa i administracji publicznej w Polsce i na świecie, złożone zależności zachodzące pomiędzy strukturami społecznymi a ich otoczeniem. Zna również historyczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego i relacje zachodzące pomiędzy nimi, a także mechanizmy zarządzania w instytucjach bezpieczeństwa narodowego, interesy i miejsce Polski w systemach bezpieczeństwa międzynarodowego oraz koncepcje i działania na rzecz bezpieczeństwa.

Absolwent wie, jakie są podstawowe metody i teorie wyjaśniające bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Zna dynamikę i specyfikę zagrożeń bezpieczeństwa w XXI wieku stanowiących fundamentalne wyzwania współczesnej cywilizacji oraz podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty pracy w służbach mundurowych i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z bezpieczeństwem narodowym w tym przyczynami i skutkami zagrożeń oraz środkami zapobiegawczymi. Umie gromadzić i dokonywać selekcji informacji na temat zmian rzeczywistości międzynarodowej i ich skutków dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, dobierać i stosować właściwe metody i techniki badawcze w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do analizy zjawisk i problemów z zakresu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo narodowe w Państwowej Wyższej Szkole w Białej Podlaskiej

Kształcenie na PWS oferowane jest na kilku specjalnościach. Każda z nich ma swoją specyfikę. Warto poznać.

Specjalność: zarządzanie kryzysowe

Specjalność przygotowuje studentów do wykorzystania wiedzy z zakresu działań w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach oferowanych na tej specjalności przedmiotów studenci nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu podstaw ratownictwa oraz procedur niezbędnych do efektywnego prowadzenia działań w sytuacji zagrożeń oraz poznają instytucje zarządzania kryzysowego.


Specjalność: bezpieczeństwo zdrowotne

Specjalność koncentruje się na wielowymiarowym wykorzystywaniu zasobów i systemów informacyjnych w ochronie zdrowia publicznego. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania, rejestracji i przetwarzania danych oraz analizy procesów i zjawisk z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego. 


Specjalność: bezpieczeństwo w środowisku wodnym

Specjalność umożliwia studentom szkolenie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i nurkowego. Studenci nabywają wiedzę z zakresu podstaw nurkowania swobodnego oraz użytkowania akwenów wodnych i zagrożeń w środowisku wodnym.

Specjalność: służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Specjalność jest odpowiedzią na rozwijające się potrzeby organizacji i instytucji mundurowych, których profesjonalizm wymaga od swojej kadry i pracowników cywilnych właściwej wiedzy teoretycznej. Absolwent specjalności będzie przygotowany w sposób profesjonalny do ubiegania się o przyjęcie do służby w strukturach Wojska, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na merytoryczne podejście do rozmowy kwalifikacyjnej i testów kwalifikacyjnych prowadzonych z kandydatami do przyjęcia w wymienionych formacjach mundurowych. Poza wymienionymi służbami absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach cywilnych prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne RP.

Bezpieczeństwo narodowe w Akademii Zamojskiej w Zamościu

Program studiów uwzględnia nauczanie praktycznych umiejętności w obszarach kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, monitorowania i diagnozowania zagrożeń, oceny sytuacji kryzysowych, oraz zdolności w zakresie normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych.

Atutem studiów jest realizacja innowacyjnego praktycznego profilu studiów, uwzględniającego bezpośrednie poznawanie pragmatyki służby i pracy w wielu różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego.

Program kształcenia realizowany w ramach kierunku bezpieczeństwa narodowego jest ciągle modyfikowany dostosowany do uwarunkowań zewnętrznych, szczególnie otaczającego rynku pracy i służby w mundurach.

W ramach bezpieczeństwa narodowego realizowane są następujące specjalności:

 • służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo i ochrona granic państwowych
 • obrona cywilna i terytorialna w Polsce
 • więziennictwo w systemie bezpieczeństwa narodowego

Uczelnie prowadzące kierunek bezpieczeństwo narodowe w Lublinie i woj. lubelskim

Kierunek, którym możesz się również mocno zainteresować jest bezpieczeństwo wewnętrzne.

Więcej informacji o kierunkach związanych z bezpieczeństwem, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia