Kierunki studiów OlsztynnewStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Olsztyn

Historia w Olsztynie

Tak jak większość studiów w Olsztynie również i kierunek historia został przygotowany dla kandydatów przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Interesują Cię studia historyczne w Olsztynie? Kierunek studiów historia, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (studia prowadzi Wydział Humanistyczny UWM), to doskonała propozycja dla ludzi z pasją, pragnących nie tylko zdobywać wiedzę o przeszłości, poznać mechanizmy kierujące społeczeństwami, ale również nauczyć się krytycznego spojrzenia na rzeczywistość.

Zasadniczym celem kształcenia na studiach historycznych jest przygotowanie absolwenta do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Program studiów jest tak opracowany, aby studiowanie historii wykraczało poza przyswajanie wiadomości o dziejach społeczeństwa i obejmuje w równiej mierze zagadnienia wyjaśniające.

Studia historyczne w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe.

Studia historyczne wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych. Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich i umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują.

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

Student ma do wyboru następujące zakresy kształcenia: historię oraz nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie.

W ramach rekrutacji uwzględnia się trzy oceny z wybranych przedmiotów: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdują zatrudnienie w:

  • placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych,
  • obsłudze ruchu turystycznego w skali krajowej oraz w państwach UE i Europy Wschodniej,
  • organizacjach administracji samorządowej, państwowej i organizacjach pozarządowych,
  • instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu.

Odwiedź stronę Uczelni i dowiedz się więcej:

Kierunek historia w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Olsztyn. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia