Pedagogika w Warszawie

Studia na kierunku pedagogika proponuje kandydatom wiele warszawskich uczelni wyższych. Mają go w swoich ofertach m.in. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk, czy Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunek pedagogika, prowadzony przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny UW) na studiach pierwszego stopnia obejmuje różne specjalności z zakresu pedagogiki zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Organizacja tych specjalności ma strukturę modułową, co sprzyja wdrażaniu założeń misji i strategii. Taka konstrukcja programowa ma bowiem z jednej strony sprzyjać integrowaniu wiedzy i podnoszeniu jakości kształcenia w zgodzie z ideą interdyscyplinarności, z drugiej zaś – stwarzać dogodne warunki dla dostosowywania treści kształcenia do potrzeb i zainteresowań studentów, także tych potrzeb, które wynikają ze zmieniającego się rynku pracy.

Specjalności:

 • Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych;
 • Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna;
 • Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie.

Pedagogika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Studenci kierunku pedagogika w SGGW w Warszawie przygotowywani są do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach systemu oświaty zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny. Doskonalą takie kompetencje, jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej.

Absolwenci kierunku są doskonale wykształconymi, zorganizowanymi i zmotywowanymi pedagogami, posiadającymi wiedzę pedagogiczną i psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, opieki oraz nauczania i uczenia się. Ponadto, posiadają umiejętności i kompetencje niezbędne do doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

Studia przygotowują specjalistów do pracy w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice,
 • instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych,
 • organizacjach społecznych, samorządowych,
 • instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych,
 • administracji samorządowej i organizacjach społecznych,
 • lokalnych i międzynarodowych programach związanych z edukacją,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych,
 • administracji publicznej związanej z systemem oświaty,
 • sektorze usług prywatnych.

Pedagogika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Studia pedagogiczne są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu wychowania, pragną pełnić misję związaną z zawodem nauczyciela, a także wspierać rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Szeroki wachlarz specjalizacji na tym kierunku pozwala na znalezienie właściwej ścieżki kształcenia.

Pedagogika na UKSW w Warszawie to umiejętności pozwalające na profesjonalną działalność opiekuńczo- wychowawczą i dydaktyczną, kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, przygotowanie do stawiania diagnozy. Podczas studiów prowadzone są przedmioty z zakresu: socjologia edukacji, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika opiekuńcza, emisja głosu, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, elementy logopedii, praca z dzieckiem zdolnym czy metodyka pracy korekcyjno- kompensacyjna.

A jak wyglądają perspektywy zawodowe po tych studiach? Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci pedagogiki mogą wykorzystać w przedszkolach, szkołach, ośrodkach integracyjnych, urzędach pracy, ośrodkach szkolno-wychowawczych i adopcyjnych, instytucjach interwencyjnych, agencjach pracy tymczasowej czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie (SAN)

Studenci kierunku pedagogika (propozycja SAN w Warszawie) każdej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i nabywają kompetencje społeczne adekwatne do studiowanej specjalizacji. Kształcone są także kompetencje społeczne, takie jak zdolność do pracy w grupie, praca pod presją czasu oraz umiejętności określania priorytetów w pracy zespołowej i własnej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne dostosowane są do rodzaju przedmiotowych efektów kształcenia określonych w sylabusach przedmiotowych oraz metod dydaktycznych.

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną;
 • Doradztwo zawodowe i personalne.

Uczelnie prowadzące kierunek pedagogika w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia