Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia pedagogiczneStudia Warszawa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie

Interesują Cię studia pedagogiczne? Chcesz wybrać kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie? W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o propozycjach warszawskich uczelni wyższych z tego zakresu.

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzą warszawskie uczelnie publiczne – m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, czy Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ten kierunek studiów proponują również liczne uczelnie niepubliczne, takie jak np. Uniwersytet WSB Merito Warszawa, Uczelnia Korczaka w Warszawie, czy Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Dowiedz się więcej!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim (UW)

Jednolity 5-letni kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu ogólnoakademickim (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego) kształci nauczycieli na wysokim poziomie, uwzględniając potrzeby współczesnego społeczeństwa i edukacji. Wysoka jakość wczesnej edukacji wspiera rozwój potencjału dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz efektywne wspomaganie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Program jest zgodny z wymaganiami kierunkowymi kształcenia pedagogów, standardami kształcenia nauczycieli i Polskimi Ramami Kwalifikacji dla nauk społecznych, a także takich, które spełniają oczekiwania pracodawców. W konstrukcji programu uwzględnione zostały aktualne i perspektywiczne potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, które są zgodne z wskazanymi przez Partnership for 21st Century Skills oraz National Council for Social Studies.

Program studiów ma charakter modułowy i zakłada ścisły związek przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania w kontakcie z opiekunem.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)

W czasie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UKSW w Warszawie zdobędziesz wiedzę z zakresu prawidłowości rozwoju dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa oraz poznasz specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczysz się rozpoznawać prawidłowości i zaburzenia w rozwoju dzieci oraz właściwie stosować metody, formy i środki stymulujące indywidualne ścieżki rozwojowe, zwracając uwagę na podmiotowe traktowanie dziecka.

Studia przygotują do projektowania i realizowania zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Tym, co wyróżnia ten kierunek, jest możliwość odbycia praktyk w przedszkolu na terenie kampusu uczelni. Z myślą o studentach znajduje się tam lustro weneckie, które umożliwia analizę zachowania i rozwoju dzieci podczas zajęć i zabaw.

Zdobędziesz również wiedzę z zakresu prawidłowości rozwoju dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa oraz poznasz specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczysz się rozpoznawać prawidłowości i zaburzenia w rozwoju dzieci oraz właściwie stosować metody, formy i środki stymulujące indywidualne ścieżki rozwojowe, zwracając uwagę na podmiotowe traktowanie dziecka.

Studia przygotują do projektowania i realizowania zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS)

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, postawisz na studia nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, przygotowane we  współpracy ze środowiskiem praktyków pracujących w placówkach oświatowych. 

Program studiów oparty jest na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci, uwzględnia szeroki zakres kompetencji nauczyciela, w tym w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Zajęcia na studiach prowadzą wysokiej klasy nauczyciele akademiccy i praktycy, współpracujący w ramach projektów międzynarodowych z wieloma ośrodkami zagranicznymi i wykorzystujący nowoczesne metody profesjonalnego rozwoju studentów. 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które proponuje Uniwersytet WSB Merito Warszawa, przygotują Cię do pracy zawodowej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zdobędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia placówki lub przedsiębiorstwa edukacyjnego i uzyskasz kwalifikacje nauczycielskie.

Program studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Uniwersytet WSB Merito Warszawa: 

  • pedagogika
  • psychologia
  • metodyka edukacji polonistycznej
  • metodyka edukacji matematycznej
  • metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
  • metodyka edukacji plastycznej i technicznej
  • metodyka edukacji muzycznej
  • metodyka edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Uczelni Korczaka w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, którą ma w swojej ofercie Uczelnia Korczaka w Warszawie, to studia umożliwiające zdobycie wiedzy przydatnej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata. Kompetencje uzyskane w czasie studiów są niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolu oraz w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej.

Na tych studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz socjologii, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, poznasz teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zdobędziesz także wiedzę w zakresie planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole oraz tworzenia środowiska umożliwiającego indywidualizację oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych w grupach/klasach jednolitych i zróżnicowanych wiekowo.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Celem studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które prowadzi Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, jest uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu głównych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych, głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi, alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współczesnych technologii informacyjnych; podstawowych teorii procesu wychowania i kształcenia; zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej.

Absolwent studiów jednolitych magisterskich tym kierunku, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną, a także umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju; uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie koncepcji własnego rozwoju zawodowego.


Uzyskaj szczegółowe informacje o poszczególnych propozycjach różnych warszawskich uczelni:

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia