Kierunki studiów Lublinrodzaje studiów LublinStudiaStudia LublinStudia medyczne

Studia medyczne w Lublinie

Dzięki obecności w Lublinie Uniwersytetu Medycznego, oferta dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do wykonywania w przyszłości jednego z zawodów medycznych, przedstawia się imponująco.

Przykładowe kierunki medyczne w Lublinie to: KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, ANALITYKA MEDYCZNA. Ale studia medyczne w Lublinie realizować można również na uczelniach niepublicznych. Ciekawą ofertę dla kandydatów przygotowała m.in. Lubelska Akademia WSEI (kierunek: PIELĘGNIARSTWO, FIZJOTERAPIA) oraz Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie.

Studia medyczne, kierunki medyczne kandydatom na studia w Lublinie proponują m.in. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lubelska Akademia WSEI, czy Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Studia na kierunku analityka medyczna, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Medyczny w Lublinie, pozwalają zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Studenci tego kierunku uczą się:

 • pobierania i przygotowania materiału do badań laboratoryjnych oraz oceny jego przydatności do badania,
 • opracowania i wdrażania metod badawczych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
 • samodzielnego wykonywania badań laboratoryjnych,
 • walidacji metod badawczych stosowanych w laboratorium,
 • oceny poprawności wszystkich rodzajów badań,
 • zapewnienia jakości badań laboratoryjnych poprzez stosowanie programów oceny jakości,
 • laboratoryjnej interpretacji wyników badań,
 • współpracy z lekarzem w celu ustalenia rozpoznania i różnicowania stanów patologicznych oraz monitorowania i prognozowania choroby,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej w laboratorium,
 • organizacji i nadzoru nad pracą medycznego laboratorium diagnostycznego,
 • oceny kosztów badań laboratoryjnych,
 • praw pacjenta w laboratorium,
 • zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Diagnosty Laboratoryjnego,
 • dzielenia się swoją wiedzą ze współpracownikami,
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych,
 • udziału w badaniach klinicznych.

Absolwenci będą przygotowani do wykonywania pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej, laboratoriach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jak też podjęcia działalności dydaktycznej oraz naukowej.

Fizjoterapia w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie

Kierunek fizjoterapia, który ma w swojej ofercie Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie, to propozycja dla osób otwartych na potrzeby pacjentów związane z chorobą, niepełnosprawnością lub podeszłym wiekiem, jak i na społeczne aspekty gospodarki rynkowej oraz innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów środowiska zawodowego fizjoterapeuty.

Studenci fizjoterapii uzyskują:

 • wykształcenie zgodne z najnowszymi trendami europejskimi obowiązującymi w dziedzinie ochrony zdrowia,
 • umiejętności stosowania fizjoterapii w celach leczniczych (przywracanie sprawności ruchowej),
 • wiedzę i umiejętności do kształtowania i podtrzymywania sprawności fizycznej i wydolności człowieka,
 • kompetencje fizjoterapeutyczne, pedagogiczne, organizatorskie i naukowe ukierunkowane na zachowanie i przywrócenie sprawności psychofizycznej, zdolności do pracy i czynnego udziału w życiu społecznym.

Absolwenci fizjoterapii znajdą zatrudnienie w:

 • przychodniach i gabinetach rehabilitacyjnych,
 • placówkach służby zdrowia m.in. w szpitalach,
 • specjalistycznych przychodniach lekarskich,
 • gabinetach odnowy biologicznej, masażu, SPA i Wellness,
 • uzdrowiskach i sanatoriach,
 • placówkach oświatowych,
 • ośrodkach o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • klubach sportowych,
 • centrach fitness,
 • zakładach przyrodoleczniczych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • sklepach specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Kierunek lekarski – propozycja Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – będzie dobrym wyborem dla kandydatów, którzy pasjonują się biologią, chemią lub fizyką i chcą zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające w przyszłości wykonywać zawód lekarza.

Program kształcenia na kierunku lekarskim koncentruje się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej, w tym zasad komunikacji i współpracy z pacjentem oraz pracy w zespole.

Absolwenci kierunku lekarskiego są aktualnie najbardziej poszukiwaną grupą zawodową, na którą oczekują nie tylko liczne oferty pracy w lecznictwie otwartym i zamkniętym, ale także w wielu dziedzinach związanych z medycyną, np. naukowych czy biznesowych. Absolwent kierunku lekarskiego może poszerzać swoją wiedzę i kompetencje w ramach specjalizacji medycznych, bądź wybrać drogę naukową, kontynuując swój rozwój w Szkole Doktorskiej.

Terapia zajęciowa z rehabilitacją w Lubelskiej Akademii WSEI

Studia na kierunku terapia zajęciowa z rehabilitacją, które prowadzi Lubelska Akademia WSEI, mają wymiar interdyscyplinarny, co wynika nie tylko z holistycznego ujmowania jednostki i uwzględniania wszystkich perspektyw właściwych dla jej funkcjonowania, lecz także z podejmowania interwencji terapeutycznych, psychologiczno-pedagogicznych, wychowawczych, które mają charakter wielowymiarowy.

Warto zwrócić uwagę, iż jest to jeden z nielicznych kierunków w kraju, który akcentuje w programie znaczenie rehabilitacji procesów poznawczych oraz znaczenie adaptacji do warunków życia powstałych z powodu niepełnosprawności (rehabilitacja społeczna).

Studenci studiów I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa z rehabilitacją będą kształceni zgodnie ze standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Absolwenci uzyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. Client Centred Practice).

Specjalności

 • Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
 • Terapia zajęciowa dorosłych i osób starszych

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje szkolnictwa specjalnego, przedszkola i szkoły integracyjne,
 • szpitale,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • świetlice terapeutyczne, profilaktyczno-terapeutyczne i środowiskowe,
 • hospicja,
 • podmioty lecznicze,
 • zakłady podstawowej opieki zdrowotnej,
 • placówki resocjalizacyjne i terapeutyczne,
 • sanatoria,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • indywidualna praktyka terapeutyczna.

Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Kierunek studiów weterynaria, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, przygotowuje do zajmowania się chorobami zwierząt, ich leczenia oraz profilaktyki, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.

Studenci weterynarii uczą się:

 • badania stanu zwierząt, 
 • rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia  chorób zwierząt, 
 • wykonywania zabiegów chirurgicznych, 
 • wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,
 • badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz obrotu zwierzętami;
 • wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania;
 • upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzaniA w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.  

Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego w zakładach leczniczych dla zwierząt, do pracy w państwowej służbie weterynaryjnej oraz placówkach naukowych.

Sprawdź pełną listę propozycji studiów z tego zakresu!

Kierunki studiów medycznych w Lublinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia