Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ma w swojej ofercie studia podyplomowe z zakresu nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu, nauk pedagogicznych, społecznych, czy psychologicznych.

Sprawdź jakie studia podyplomowe w Poznaniu proponuje kandydatom Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.

Agent Celny

Dwusemestralne studia podyplomowe mają na celu  wyposażenie uczestnika w poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, szczegółową wiedzę o kompetencjach krajowej administracji skarbowej oraz Straży Granicznej i Unijnym Kodeksie Celnym…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej

Studia podyplomowe przygotowują pracowników do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej  opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Autokreacja i budowanie wizerunku

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne)  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu transgresji i zarzadzania zmianą, podstaw komunikacji interpersonalnej…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Studia podyplomowe przygotowują wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej związane z profilaktyką i prewencją antyterrorystyczną oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego i jego implementacji w kosmetologii…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Coaching i doradztwo zawodowe

Studia podyplomowe uzupełnią dotychczasową wiedzę i umiejętności oraz przygotują do pracy w charakterze specjalisty w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy preorientacji zawodowej…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Cyberbezpieczeństwo

Dwusemestralne studia podyplomowe mają na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie opracowywania i stosowania szeregu technologii, procesów i praktyk w celu ochrony komputerów, danych, sieci i programów przed atakami, uszkodzeniami i nielegalnym dostępem…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Doskonalenie kompetencji wychowawczych

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) ma służyć podniesieniu kwalifikacji nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku dojrzewania, kiedy narastają problemy wychowawcze wynikające zarówno z uwarunkowań obiektywnych jak i subiektywnych…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Edukacja dla bezpieczeństwa

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) dają dydaktyczno – pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) pozwalają zdobyć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej, czyli  kwalifikacje potrzebne do pracy z osobą / uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, w szczególności ze spektrum autyzmu w tym zespołem Aspergera…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) pozwalają zdobyć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej czyli  kwalifikacje potrzebne do pracy z osobą / uczniem niepełnosprawnym intelektualnie…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe przygotowują kompetentną kadrę ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa, a także specjalistów ds. edukacji w zakresie bezpieczeństwa…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Hortiterapia

Dwusemestralne studia podyplomowe  mają na celu wykształcenie profesjonalnych hortiterapeutów do prowadzenia zajęć terapeutycznych służących poprawie dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, dla osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz wykluczonych społecznie…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w bibliotekach naukowych, szkolnych, pedagogicznych, uniwersyteckich, mediatekach i centrach informacji różnego stopnia, nabycie umiejętności szukania, przetwarzania i interpretacji zdobytej wiedzy…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką

Studia podyplomowe stwarzają możliwość podjęcia pracy na stanowiskach związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach prywatnych…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe przygotowują kompetentnych nauczycieli do nauki języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Studia podyplomowe  pozwalają uzupełnić wiedzę dotyczącą aktualnych metod i technik zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości w ujęciu kryminalno–prawnym…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Logopedia z komunikacją alternatywną

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne)  przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do pracy w placówkach szkolno – wychowawczych i terapeutycznych…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Mediacje i Negocjacje

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze negocjatora i mediatora w instytucjach i organizacjach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, negocjacji, rozwiązywaniem konfliktów i interwencją kryzysową…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) w przedsiębiorstwie mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tworzenie efektywnych systemów zarządzania i ich standaryzacji, kształtowania polityki compliance w organizacji oraz jej wdrażania…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką

Studia podyplomowe przygotowują specjalistów do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w firmach i instytucjach…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Menadżer bezpieczeństwa w biznesie

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) to innowacyjny kierunek studiów. Jeśli chciałbyś/chciałabyś nabyć specjalistyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym, to studia dla Ciebie…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Menadżer BHP z metodyką

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, zarządzania bezpieczeństwem firmy, oceny ryzyka różnych działań, organizacji pracy służb z branży BHP…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Menadżer czasu wolnego i kultury

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, a także kulturoznawstwa, a w szczególności animowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Menadżer turystyki zdrowotnej

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) przygotują Cię do pracy w branży rekreacyjnej i turystycznej. Studia mają na celu zdobycie i uzupełnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności  umożliwiających skuteczne promowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem z branży turystycznej w kraju i za granicą…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Migracje i uchodźctwo

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) przygotowują do rozpoznawania, prognozowania tendencji i procesów mających wpływ na sytuację społeczną, polityczną czy gospodarczą Unii Europejskiej, świata.  Pogłębiona wiedza  umożliwi realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych w obszarze wschodniego przygranicza…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Naturoterapia z profilaktyką zdrowia

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu stosowania naturalnych metod terapii dotyczących prowadzenia zdrowego trybu życia, a w tym jego higieny, właściwego odżywiania i utrzymywania aktywności fizycznej…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Neuropsychologia kliniczna

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu metod badania mózgu, neurobiologii z neuroanatomią, neuropsychologii klinicznej i rozwojowej, podstaw psychosomatyki i neuropsychologii. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Obrona terytorialna

Studia podyplomowe przygotowują wysoko wyspecjalizowanych ekspertów wykwalifikowanych w obronie państwa i zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Pedagogika korekcyjna z socjoterapią

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności kompetencji z zakresu pedagogiki korekcyjnej i socjoterapii, przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) przygotowują nauczycieli, pedagogów, wychowawców i opiekunów do profesjonalnego udzielania pomocy, koordynowania i planowania pracy wychowawczo – opiekuńczej w placówkach oświatowych…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej, terapii uzależnień oraz diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi

Studia podyplomowe  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa człowieka, regulacji prawnych dotyczących handlu ludźmi, form handlu ludźmi, powiązań między handlem ludźmi a takimi zjawiskami jako konflikty zbrojne, migracje, ubóstwo, przyczyn i mechanizmów handlu ludźmi, metod działania sprawców handlu ludźmi, syndromów ofiar handlu ludźmi, metod i środków przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) uzupełniają wiedzę osób już pracujących w obszarze pracy socjalnej, profilaktyki, pracy z osobami uzależnionymi, stosującymi i doświadczającymi przemocy i przygotowują specjalistów do profesjonalnego działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz doradztwa zawodowego jako integralnego elementu profilaktyki…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Psychologia dochodzeniowo-śledcza

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) umożliwiają uaktualnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych pracy psychologa policyjnego, zaburzeń funkcjonowania osobowości, przyczyn przestępczości, patologii społecznych, a także mediacji sądowych i  prawa karnego…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Psychologia przywództwa w praktyce

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w obszarze efektywnego zarządzania…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych, znajomości zasad bezpiecznego zachowania i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, wykorzystywanych w szczególności w służbach mundurowych jak i placówkach edukacyjnych…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Psychopatologie

Psychopatologia zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży i ich rodzin. Jest stosowana w stosunku do osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) przygotowują w zakresie doskonalenia umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami, znajdującymi się w sytuacjach stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy i sekt); z uczniami/podopiecznymi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Terapia zajęciowa

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe, dzięki którym możesz podejmować działania wspierające i terapeutyczne na rzecz poprawy dobrostanu zdrowotnego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Turystyka uzdrowiskowa i SPA

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne)  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu promocji i organizacji turystyki zdrowotnej, a także organizacji, zarządzania, obsługi ruchu turystycznego i rynku usług turystyki medycznej…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu realizacji zadań w instytucjach zajmujących się obronnością państwa, w tym koordynacją działań służb mundurowych w czasie narastania zagrożenia bezpieczeństwa państwa…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania firmą transportową. Studia pozwolą zdobyć wiedzę, dzięki której będziesz mógł podejmować działania związane z planowaniem i nadzorowaniem transportu krajowego i międzynarodowego…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarzadzania bezpieczeństwa państwem w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Zarządzanie BHP

Głównym celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy według standardów europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie

Zarządzanie kryzysowe to działalność administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym.  Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym oraz przygotowaniu do podejmowania kontroli nad sytuacjami trudnymi w oparciu o zaplanowane wcześniej działań. Zadaniem zarządzania kryzysowego jest też reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Zarządzanie oświatą

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menadżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących. Istotą kształcenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania szkoły i placówek oświatowych w świetle współczesnych koncepcji zarządzania oraz uzmysłowienie uczestnikom istoty funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach permanentnych przemian i rosnącej konkurencji…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu kierowania i zarządzania placówkami oświatowymi i instytucjami kultury…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi…
SPRAWDŹ KIERUNEK

Zoopsychologia

Dwusemestralne studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w dziedzinie psychologii zwierząt. Studia pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie behawioryzmu psów, kotów i koni umożliwiające prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na tym prężnie rozwijającym się segmencie rynku usług…
SPRAWDŹ KIERUNEK

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia