Kierunki studiów CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia filologiczne

Filologia polska w Częstochowie

Studia na kierunku filologia polska to propozycja, którą dla kandydatów przygotował w Częstochowie Uniwersytet Jana Długosza. Studenci mają do wyboru kilka ciekawych specjalności.

Dla kogo studia na polonistyce?

Studia I stopnia na kierunku filologia polska skierowane są do osób kreatywnych, pragnących kształcić się wszechstronnie w dziedzinie humanistyki, otwartych na zdobycie wiedzy o polskiej kulturze, literaturze i języku. W zależności od wybranej specjalności uzyskane kompetencje przygotowują absolwenta do pracy w szkole (kwalifikacje uzyskuje dopiero po ukończeniu II stopnia) i/lub w instytucjach kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, biuletynów, portale internetowe, domy kultury).

Specjalność (wybór po drugim semestrze)

  • nauczycielska
  • edytorsko-redaktorska
  • film i realizacja obrazu filmowego

Czy warto studiować filologię polską?

Absolwent studiów I stopnia filologia polska uzyskuje wiedzę w zakresie literatury i kultury polskiej oraz języka polskiego. Specyfika kierunku filologia polska I stopnia polega na uwzględnieniu w programie kształcenia głównych, tradycyjnych i najnowszych szkół, kierunków i tendencji badawczych oraz faktów i teorii w literaturoznawstwie i językoznawstwie.

Program uwzględnia też rozbudowane treści z wiedzy o teatrze i filmie oraz kulturze, w tym treści, dotyczące wytworów kultury popularnej i masowej.

Celem kształcenia na kierunku jest wyposażenie absolwentów w pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz ugruntowaną i rozszerzoną wiedzę kierunkową w zakresie literatury oraz językoznawstwa, a także wiedzę na temat polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

Perspektywy pracy po różnych specjalnościach

Absolwent filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską uzyskuje wiedzę w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego, teorii nauczania integrującego; rozwija poznawczą dociekliwość, poszukuje sposobów optymalizacji procesu dydaktycznego; potrafi oryginalnie opracować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zna tradycyjne oraz dostosowane do zreformowanego szkolnictwa metody ewaluacji. Absolwent przygotowuje się do nauczania języka polskiego w szkole (pełne kwalifikacje obecnie uzyskuje się po ukończeniu II stopnia).

Absolwent filologii polskiej ze specjalnością edytorsko-redaktorską ma wiedzę polonistyczną połączoną z praktycznymi kwalifikacjami edytorskimi i redaktorskimi. W ramach specjalności student zdobywa kompetencje teoretyczne i praktyczne z zakresu edytorstwa i redakcji wydawnictw książkowych i elektronicznych (opracowanie, edycja i skład dokumentów tekstowych) oraz redagowania tekstów o charakterze użytkowym. Uzyskuje wiedzę na temat specyfiki i funkcjonowania współczesnego rynku wydawniczego, komunikacji publicznej, tekstologii i zasad edytorstwa oraz organizacji pracy w wydawnictwie i redakcji. Doskonali znajomość języka polskiego w zakresie norm poprawnościowych i rozwija umiejętności pisarskie.

W trakcie warsztatów edytorskich i redaktorskich oraz praktyk w wydawnictwie poznaje pracę edytora i redaktora oraz nabywa praktyczne umiejętności merytorycznego i komputerowego przygotowania publikacji (znajomość zasad redakcji językowej i technicznej, edytorów tekstu, podstaw typografii, zasad składania tekstu, norm korekty i adiustacji) oraz redaktorskich (tworzenie i opracowanie tekstów różnego typu, w tym tekstów internetowych).

Absolwent specjalności edytorsko-redaktorskiej jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, instytucjach, działach promocji firm, redakcjach.

Absolwent filologii polskiej ze specjalnością film i realizacja obrazu filmowego ma wiedzę z zakresu teorii i historii filmu światowego i polskiego, zna specyfikę filmu w obiegu informacji kulturowej oraz w komunikacji medialnej, posiada umiejętności analizy oraz interpretacji filmu. Potrafi przygotować scenariusz oraz zredagować teksty o charakterze krytycznym. Absolwent jest przygotowany do pracy w mediach, jako krytyk filmowy, w instytucjach kultury zajmujących się filmem.

Rekrutacja na studia

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • dodatkowo kandydat wybiera jeden dowolny przedmiot

Kierunek filologia polska w Częstochowie

Studia są propozycją, którą dla kandydatów przygotował Wydział Humanistyczny UJD.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia filologiczne Częstochowie. Chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji językowych na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia