Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia ścisłe

Fizyka – studia w Krakowie

Chcesz wybrać studia na kierunku fizyka w Krakowie? Znajdziesz go na dwóch uczelniach publicznych. W tym ośrodku akademickim dostępny jest również nowatorski kierunek fizyka dla firm.

Studia na kierunku fizyka prowadzą Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim

Instytut Fizyki UJ, spadkobierca założonego ponad 200 lat temu Zakładu Fizyki, kształci kadry naukowe we wszystkich wiodących dziedzinach fizyki.

Znajdą tam interesującą ofertę Ci, którzy pragną zdobyć solidne wykształcenie i umiejętności przydatne w zdobyciu pracy. Może to być kariera naukowa lub kariera w innych zawodach. Perspektywy na rynku pracy są dobre; nie ma bezrobotnych fizyków, choć wielu absolwentów pracuje (z sukcesem i ku swej satysfakcji) w dziedzinach nie wymagających wykształcenia fizyka. Pracodawcy już odkryli, że dyplom fizyka jest gwarancją solidności i zdolności do sprostania zmieniającym się wymaganiom. Studia na kierunku fizyka uczą myślenia i systematyczności, przygotowują do twórczej i owocnej pracy. Zajęcia sekcji nauczycielskich są dodatkową opcją, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole.

Absolwenci i absolwentki fizyki przygotowani są do pracy w ośrodkach i placówkach naukowo-badawczych, w laboratoriach diagnostycznych i przemysłowych, w firmach konsultingowych, w firmach związanych z przemysłem komputerowym, w sektorze publicznym i administracji, do wdrażania w życie swoich osiągnięć naukowych oraz do pracy w szkole (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych).

Fizyka dla firm na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kierunek fizyka dla firm to nowatorski program studiów pierwszego stopnia na UJ, łączący narzędzia fizyki z umiejętnościami praktycznymi, opracowany we współpracy z firmami z branż takich jak przemysł, finanse czy IT – m.in. ABB, Nokia, Inglot, Measline czy Pratt&Whitney.

Studia w znacznym stopniu prowadzone są w formie warsztatów, co daje olbrzymią elastyczność w procesie przekazywania wiedzy oraz intensywniej stymuluje u studentów rozwój kreatywnego myślenia i umiejętności analityczne. Istotnym elementem programu są zajęcia prowadzone przez przedstawicieli wymienionych firm (wykłady, studia przypadku). Doświadczenie zdobywane podczas zajęć na najwyższym poziomie realizowanych zarówno przez pracowników UJ, jak i przedstawicieli firm, a także podczas praktyk studenckich, które mogą być realizowane zarówno na uczelni, jak i w firmach, sprawia, że już podczas studiów nasi studenci zdobywają unikalne doświadczenie zawodowe w jednej z dwóch ścieżek do wyboru: analizie danych lub ścieżce laboratoryjnej.

Zajęcia sekcji nauczycielskich są dodatkową opcją, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole.

Ważną nowością jest możliwość realizacji projektu licencjackiego w firmie zewnętrznej. Zaletą fizyki dla firm w porównaniu z kierunkami typowo informatycznymi jest umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia poza utartymi schematami, co jest od dawna doceniane przez pracodawców zatrudniających fizyków.

Fizyka na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka, które proponuje Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dostarczają wiedzy z zakresu podstawowych działów fizyki klasycznej i współczesnej, historii fizyki, metodologii badań naukowych z fizyki, komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych, w tym kształcenia zdalnego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi rozwiązywać zarówno problemy praktyczne jak i teoretyczne w sposób twórczy, jest otwarty na przyjęcie i stosowanie w swojej pracy najnowszych osiągnięć nauki i techniki, a także przygotowany do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, a także przekazywania posiadanej wiedzy. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Absolwent specjalności nauczycielskiej jest uprawniony do kontynuowania przygotowania do pracy w charakterze nauczyciela fizyki i informatyki na studiach drugiego stopnia. Posiada umiejętność elementaryzacji wiedzy fizycznej do wybranego poziomu edukacyjnego i popularyzacji wiedzy fizycznej wśród niespecjalistów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia fizyki jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Dodatkowo absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wraz z przygotowaniem do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów. Studia na kierunku fizyka kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia podejmowanie studiów drugiego stopnia, a także osiąganie kwalifikacji przez kolejne szczeble edukacji (na przykład studia doktoranckie i podyplomowe). Umożliwiają mu również dalsze samokształcenie, aktualizowanie własnej wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji.

Absolwent kierunku fizyka jest przygotowany do popularyzacji podstawowej wiedzy z fizyki oraz astronomii w ośrodkach kulturalno-oświatowych. Absolwent specjalności nauczycielskiej uzyskuje uprawnienie do kontynuowania kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach drugiego stopnia.

Kierunek fizyka w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Kraków. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia