Politologia w Warszawie

Interesują Cię studia na kierunku politologia w Warszawie? Które warszawskie uczelnie wyższe mają go w swoich ofertach? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze politologii?

Studia na kierunku politologia proponują kandydatom: Uniwersytet Warszawski (UW), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) oraz Collegium Bobolanum Akademia Katolicka w Warszawie. Dowiedz się więcej!

Politologia na Uniwersytecie Warszawskim

Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia, prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Na drugim roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji:

  • Państwo i administracja,
  • Ustrojowa,
  • Historyczno-politologiczna,
  • Marketing polityczny.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent politologii jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku politologia, prowadzonych przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW, absolwent ma elementarną orientację w charakterze nauk społecznych oraz posiada podstawową wiedzę o istocie nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu uwarunkowań życia politycznego, struktur społecznych (politycznych oraz ekonomicznych i kulturowych), państwa, władzy, polityki, administracji oraz prawa. Po ukończeniu studiów absolwenci potrafią wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafią również interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

W ramach kierunku dostępne są moduły specjalnościowe:

  • polityka międzynarodowa i integracja europejska,
  • polityka społeczna i gospodarcza.

Politologia w Collegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie

Absolwent kierunku politologia, który proponuje Collegium Bobolanum Akademia Katolicka w Warszawie, posiada szeroki zakres wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu urzędnika administracji państwowej lub samorządowej oraz podejmowania służby w charakterze funkcjonariusza lub pracownika cywilnego w instytucjach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Dysponuje wiedzą ogólną z zakresu nauki o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o bezpieczeństwie i administracji publicznej. Ma podstawową wiedzę na temat miejsca człowieka w życiu społecznym i politycznym w ujęciu historycznym i współczesnym. 

Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności:

  • bezpieczeństwo publiczne,
  • administracja publiczna.

Uczelnie prowadzące kierunek politologia w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia