Kierunki studiów WarszawanewStudia WarszawaStudia z zarządzania

Zarządzanie i dowodzenie w Warszawie

Głównym celem studiów na kierunku zarządzanie i dowodzenie jest zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu dowodzenia i zarządzania w zakresie działań formacji zorganizowanych, powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym.

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie proponuje kandydatom Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Są to stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) dla osób cywilnych (istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich).

Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, w tym: analizy procesów gospodarczych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu dowodzenia, w tym procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych.

Specjalności dostępne w ramach kierunku:

  • Specjalność Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej w organizacji publicznej ukierunkowana jest na kształcenie specjalistów w zakresie prac koncepcyjnych i analitycznych w organizacjach publicznych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji procesów analitycznych i informacyjno-decyzyjnych wspierających podejmowanie decyzji przez kierowników i dowódców. Studia na tej specjalności pozwalają zapoznać się z różnymi aspektami zarządzania kryzysowego, dowodzenia w jednostkach organizacyjnych resortu Obrony Narodowej oraz zarządzania w instytucjach odpowiedzialnych za różne wymiary bezpieczeństwa państwa;
  • Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowana jest na kształcenie przyszłych specjalistów ds. zasobów ludzkich, specjalistów ds. rekrutacji i selekcji, szkoleń i rozwoju, kierowników działów personalnych w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi obejmującą problematykę szkoleń, motywowania, oceniania pracowników, rekrutacji i selekcji, funkcjonowania rynku pracy, znajomości prawa pracy oraz budowania ścieżek karier. Studia na tej specjalności pozwalają na zdobycie niezbędnych kompetencji i kwalifikacji do pracy, w tym rozwijają u studentów potrzebę stałego doskonalenia swoich kompetencji, które później w praktyce pozwalają na profesjonalną realizację zadań służbowych.
  • Specjalność Zarządzanie jakością ukierunkowana jest na kształcenie przyszłych specjalistów ds. systemu zarządzania jakością, pełnomocników ds. systemów zarządzania, auditorów systemu zarządzania jakością, projektantów systemu zarządzania jakością oraz najwyższego kierownictwa w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. Celem specjalności jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki jakości, łącznie z możliwością ich zastosowania w organizacjach (sektor prywatny, publiczny, non profit). W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu zasad zarządzania jakością, metod i narzędzi zarządzania jakością oraz doskonalenia jakości, certyfikacji oraz norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji. Ponadto zdobywają oni umiejętność projektowania nowych, a także nadzorowania istniejących procesów i systemów zarządzania jakością.
  • Specjalność Zarządzanie systemami informacyjnymi jest dedykowana dla osób, które w przyszłości mają zamiar współpracować z organizacjami aktualnie wykorzystującymi lub planującymi wykorzystanie nowoczesnych narzędzi z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wykształcenie Absolwenta obejmuje wiedzę z zakresu informatycznego wspomagania zarządzania w organizacji. Student zdobywa wiedzę w zakresie funkcjonowania organizacji, zarządzania jej zasobami, w tym zasobami IT oraz planowania strategii rozwoju organizacji i jej struktury teleinformatycznej. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, urzędach administracji publicznej i w innych organizacjach, w których są użytkowane lub wdrażane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie na następujących stanowiskach: konsultant i wdrożeniowiec systemu teleinformatycznego; administrator baz danych, administrator bezpieczeństwa informacji, inspektor ochrony danych osobowych.

Perspektywy zawodowe:

  • instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne),
  • administracja państwowa i samorządowa,
  • organizacje publiczne,
  • przemysł obronny,
  • jednostki sił zbrojnych.
ASW – zarządzanie i dowodzenie

Kierunek zarządzanie i dowodzenie w Warszawie

Odwiedź stronę Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Warszawa. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia