Kierunki studiów KrakównewStudia KrakówStudia przyrodniczeStudia rolnicze

Biogospodarka – studia w Krakowie

Inżynierskie studia na kierunku biogospodarka proponuje kandydatom na studia w Krakowie Uniwersytet Rolniczy. Studia umożliwiają zatrudnienie w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej.

Studia na kierunku biogospodarka realizuje Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. Studia trwają 7 semestrów dla trybu stacjonarnego.

Biogospodarka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Uczelnia w ramach kierunku biogospodarka proponuje specjalności:

 • Bezpieczeństwo biosanitarne,
 • Bioinżynieria produkcji pierwotnej,
 • Ekonomika zrównoważonego rozwoju.

Absolwent studiów wykazuje się:

 • znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
 • znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,
 • znajomością zasad funkcjonowania biogospodarki oraz narzędzi i metod wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych,
 • znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce,
 • znajomością zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • wiedzą ogólną z dziedziny nauk rolniczych, szczególnie stosowanych technologii oraz wiedzą szczegółową z zakresu zrównoważonego rozwoju, jakości produkcji pierwotnej oraz ekonomiki,
 • zdolnością krytycznej analizy pozyskiwanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności gospodarczej związanej szczególnie z produkcją pierwotną,
 • kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego produkującego surowce roślinne i zwierzęce.

Przedmioty obowiązkowe

Botanika; ekonomia; matematyka; zoologia; mikrobiologia; podstawy ekologii i ochrony przyrody; ochrona własności intelektualnej; język obcy; technologie informacyjne; kultura, sztuka i tradycje regionu; fizyka; chemia; geologia i gleboznawstwo; zarządzanie kapitałem ludzkim; pozyskiwanie wsparcia finansowego; statystyka matematyczna; laboratorium chemiczne; genetyka; biochemia; podstawy produkcji pierwotnej; podstawy żywienia roślin; podstawy grafiki inżynierskiej; fizjologia roślin; ekonomika jakości bioproduktów; doskonalenie roślin i nasionoznawstwo; ochrona roślin; podstawy biotechnologii; analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna; gospodarka odpadami; biologia molekularna; prawo w biogospodarce; klimatyczne uwarunkowania produkcji pierwotnej i biologia stresów; podstawy rachunkowości; prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej.

Przedmioty fakultatywne

Dla specjalności Bezpieczeństwo biosanitarne: ekologia i genetyka drobnoustrojów; biologia sanitarna; monitoring zagrożeń środowiskowych; higiena surowców i produktów gotowych; kontrola fitosanitarna; higiena i bezpieczeństwo biologiczne środowiska pracy; ekotoksykologia.

Dla specjalności Bioinżynieria produkcji pierwotnej: towaroznawstwo i ocena jakości surowców i produktów gotowych; roślinna produkcja pierwotna; biotechnologia roślin; biogospodarka w produkcji zwierzęcej; odnawialne źródła energii; rynek surowców roślinnych i produktów gotowych; wpływ czynników antropogenicznych na produkcję pierwotną.

Dla specjalności Ekonomika zrównoważonego rozwoju: rozwój zrównoważony; ekonomika konsumpcji; wycena wartości środowiska; ekonomika firm agrobiznesu; lokalne zarządzanie sektorem publicznym; marketing bioproduktów; ekonomia zasobów naturalnych.

Po studiach

Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości.

Ponadto absolwent może pracować w firmach specjalizujących się w innowacyjnych technologiach oraz firmach wykorzystujących odnawialne zasoby. Absolwent jest przygotowany również do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich w tym oczywiście umożliwiającej prowadzenie gospodarstw rolnego.

Rekrutacja – Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); język obcy i 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.

Strona kierunku: BIOGOSPODARKA , Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dowiedz się więcej o Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia rolnicze Kraków. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia