Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia ścisłeStudia techniczne

Inżynieria polimerów w Lublinie

Kierunek studiów inżynieria polimerów to doskonałe połączenie nauk ścisłych i technicznych oraz kompetencji w zakresie polimerów i biopolimerów.

Studia na kierunku inżynieria polimerów to propozycja, którą przygotował dla kandydatów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Chemii UMCS). Kierunek dostępny jest w formie niestacjonarnej – zaocznej.

Studenci tego kierunku zapoznają się z chemią i inżynierią polimerów. Pogłębiają wiedzę w zakresie nauk chemicznych oraz wykorzystania polimerów w produkcji na skalę przemysłową. Uczą się także rozwiązywać różne problemy chemiczne, które napotkają w swojej pracy zawodowej. Poszerzają wiedzę w zakresie syntezy, charakterystyki i zastosowania polimerów a także postępowania z odpadami. Studenci zdobywają również wiedzę i umiejętności pozwalające ocenić istniejące rozwiązania techniczne oraz przygotować opracowanie określonego problemu o charakterze inżynierskim związanym z technologiami i przetwórstwem polimerów i tworzyw sztucznych.

Absolwent posiada ogólną wiedzę w zakresie chemii a w szczególności w zakresie chemii polimerów i biopolimerów. Zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne, podstawy matematyki wyższej, opisuje i analizuje zjawiska fizyczne i procesy chemiczne. Posiada wiedzę na temat otrzymywania, technologii produkcji i właściwości polimerów naturalnych i syntetycznych. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym. Absolwent potrafi analizować problemy z zakresu chemii oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody oraz wyciągać wynikające z nich wnioski. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

A jak wyglądają perspektywy zawodowe absolwentów inżynierii polimerów? Będą oni przygotowani do roli zawodowej inżyniera pracującego w przemyśle, laboratoriach lub instytucjach, w których można zetknąć się z substancjami chemicznymi. Absolwentów będzie cechować umiejętność krytycznego, precyzyjnego myślenia oraz wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania zadań w zakresie pracy zawodowej w działaniu zespołowym lub indywidualnym.

Kierunek inżynieria polimerów w Lublinie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Lublin. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Lublin.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia