Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia techniczneStudia Warszawa

Inżynieria środowiska w Warszawie

Interesują Cię studia techniczne związane z naukami przyrodniczymi? Sprawdź informacje o kierunku inżynieria środowiska i jego dostępności w Warszawie!

Studia na kierunku inżynieria środowiska prowadzą warszawskie uczelnie publiczne: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Inżynieria środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Studia na kierunku inżynieria środowiska w SGGW w Warszawie łączą wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą i procesami antropogenicznymi. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia techniczne, jak i te związane z ochroną środowiska. Zakres wykładanej problematyki obejmuje: inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków), inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią), zmiany klimatyczne i ochronę atmosfery, systemy wodno-gospodarcze, wykorzystanie zasobów wodnych, systemy nawadniające, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.

Absolwenci po odpowiednich praktykach mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Absolwenci mogą podejmować pracę:

 • projektanta, wykonawcy i eksploatatora inwestycji z zakresu budownictwa, urządzeń oraz sieci i instalacji sanitarnych, gospodarki odpadami, kształtowania i rekultywacji środowiska,
 • w administracji i samorządach terytorialnych,
 • w fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska,
 • w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wykonawstwem, dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

Inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej (PW)

Ze względu na szeroki zakres wiedzy i praktyki inżynierskiej, objętej pojęciem inżynieria środowiska, szczegółowe określenie umiejętności związane jest z konkretną specjalnością. Wszyscy absolwenci tego kierunku na Politechnice Warszawskiej uzyskują w trakcie 8-semestralnego programu nauczania niezbędną wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera oraz są przygotowani do dalszego kontynuowania studiów.

Specjalności wybierane po trzecim semestrze studiów inżynierskich:

 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja;
 • Inżynieria Sanitarna i Wodna;
 • Inżynieria Terenów Zurbanizowanych.

Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać uzyskaną wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym;
 • wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska;
 • stosować wiedzę o materiałach, metodach i technologiach stosowanych w inżynierii środowiska;
 • wykorzystywać obowiązujące normy oraz akty prawne z zakresu inżynierii środowiska.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa budowlane, wykonawcze, projektowe, eksploatacyjne związane z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska;
 • firmy handlowe i consultingowe;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i ochroną środowiska.

Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Absolwent studiów na kierunku inżynieria środowiska na UKSW w Warszawie posiada podstawową wiedzę matematyczno-przyrodniczą oraz wiedzę specjalistyczną o środowisku. Dzięki temu rozumie mechanizmy oddziaływania człowieka na środowisko i zna narzędzia jego ochrony. Zdobyta praktyczna wiedza daje mu podstawy do odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania środowiskiem, w tym m.in. monitorowania i ograniczania zanieczyszczeń poszczególnych elementów środowiska, zaznajamia z metodami planowania działań w zakresie likwidowania zagrożeń (w tym nadzwyczajnych) środowiska, projektowania i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych. Może podejmować pracę w instytucjach zajmujących się środowiskiem, jego ochroną i zarządzaniem. Może również kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

Moduły kształcenia:

 • Biotechnologia środowiska i gospodarka odpadami,
 • Chemia i monitoring środowiska,
 • Odnawialne źródła energii.

Kierunek inżynieria środowiska w Warszawie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Warszawa. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Warszawa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Budownictwo w Warszawie

Gdzie studiować kierunek budownictwo w Warszawie? Wiedza z perspektywą atrakcyjnego zatrudnienia.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia