Kierunki studiów WarszawaStudia pedagogiczneStudia Warszawa

Logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie od kilku już lat kształci na kierunku studiów I stopnia – logopedia. Warto poznać szczegóły tej propozycji.

Logopedia jest dziedziną zajmującą się mową (językowym porozumiewaniem się), zarówno prawidłowym rozwojem mowy, jak i – przede wszystkim – zaburzeniami mowy u osób w każdym wieku: w okresie dzieciństwa, dorosłości oraz w okresie senioralnym.

Kształcenie logopedów ma w Akademii Pedagogiki Specjalnej ponad 30-letnią tradycję – wcześniej studia te były specjalnością na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika. Niemal od początku istnienia naszej Uczelni (od 1922 roku) prowadzone były w niej szkolenia w zakresie zaburzeń mowy, a także działalność praktyczna, czyli terapia logopedyczna. Nasi absolwenci wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, są cenieni na rynku pracy. Sami wysoko oceniają swoje przygotowanie zawodowe.

Studia pierwszego stopnia na kierunku logopedia mają charakter unikatowy, ponieważ jako jedyne w Polsce są realizowane w powiązaniu z pedagogiką. Umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw logopedii. Absolwenci tych studiów znają normy rozwoju mowy, potrafią wykorzystywać je w praktyce, a więc rozpoznawać objawy nieprawidłowości w komunikacji językowej na etapie jej rozwoju oraz u osób dorosłych. Potrafią propagować i realizować profilaktykę logopedyczną, prowadzić zajęcia ortofoniczne (wspomagające rozwój mowy) i logorytmiczne (włączające w stymulację rozwoju mowy elementy ruchu i muzyki). Mają pełną wiedzę dotycząca zaburzeń wymowy (dyslalii), także ich przyczyn oraz stanów opóźnionego rozwoju mowy. Rozumieją problem dwu- i wielojęzyczności. Absolwenci mają opanowane umiejętności praktyczne w zakresie: diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi, prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych oraz zajęć mających na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu (pozostających w związku z zaburzeniami wymowy).

Logopedia na APS w Warszawie

Program studiów pierwszego stopnia przygotowuje logopedów przede wszystkim do pracy z dziećmi z zaburzeniami w zakresie wymowy. Jednocześnie daje niezbędne podstawy wiedzy na temat różnych form patologii mowy (pojawiających się w różnych okresach życia człowieka), umożliwiając w ten sposób dalsze kształcenie się (na studiach drugiego stopnia na kierunku logopedia) w celu uzyskania pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy (według wskazań polskiego i europejskiego środowiska logopedycznego). Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku logopedia uzyskują przygotowanie do pracy nauczyciela-logopedy, mogą podejmować pracę w placówkach oświatowych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach i ogniskach dziecięcych oraz także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w poradniach, szpitalach, gabinetach w służbie zdrowia, w mediach – pod warunkiem podjęcia i ukończenia studiów na kierunku logopedia drugiego stopnia, czyli na poziomie magisterskim. Program tych studiów jest ściśle skorelowany merytorycznie i metodologicznie ze studiami pierwszego stopnia.

Atuty kierunku:

  • Kształcenie logopedów na studiach I stopnia odbywa się w oparciu o program kształcenia, w którym wiedza i umiejętności narastają stopniowo: od podstaw logopedii, czyli treści lingwistycznych, medycznych i pedagogiczno-psychologicznych do wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Stanowią one bazę dla zdobycia pełnego wykształcenia w zawodzie logopedy na studiach II stopnia, które mogą być kontynuowane w naszej Uczelni
  • Program studiów opracowany został przez logopedów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; spełnia oczekiwania współczesnego rynku pracy oraz zalecenia logopedycznego – polskiego i europejskiego – środowiska zawodowego. Uwzględnia w pełni wymagania MEiN
  • Nauczyciele akademiccy są nie tylko pracownikami naukowymi, ale także logopedami – praktykami wysoko ocenianymi przez opiekunów osób z zaburzeniami mowy. Nasi logopedzi specjalizują się w diagnozowaniu i terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy o różnych patomechanizmach (także z wadami genetycznymi/ sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju)
  • Bogaty program praktyk zawodowych umożliwia rozwijanie wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas zajęć teoretycznych oraz ułatwia absolwentom nawiązywanie kontaktów służących znalezieniu miejsca zatrudnienia.

Strona kierunku: LOGOPEDIA , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie


ZOBACZ RÓWNIEŻ: AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ w WARSZAWIE

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia