Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia pedagogiczne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowie

Wybierasz się na studia pedagogiczne? Szczególnie interesuje Cię kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowie? Sprawdź, które krakowskie uczelnie wyższe proponują kandydatom ten kierunek!

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowie?

W Krakowie studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna proponują trzy uczelnie publiczne: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Uniwersytet Ignatianum), a także uczelnia niepubliczna: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które prowadzi Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Pedagogiki), poszerzają horyzonty, pogłębiają świadomość siebie i uczą relacji z drugim człowiekiem. Łączą wiedzę z czterech dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. 

Ten kierunek studiów wychodzi naprzeciw dwóm zasadniczym potrzebom: potrzebie rynku pracy oraz konieczności radykalnego podniesienia jakości kształcenia na studiach nauczycielskich. Program tego kierunku ma charakter autorski i wyrasta z pogłębionej analizy teorii i badań pedeutologicznych prowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce i na świecie, wpisujących się przede wszystkim w nurt humanistyczny w obszarze kształcenia przyszłego nauczyciela i konstruktywistyczny w obszarze przygotowania go pracy dydaktycznej w przedszkolu i szkole.

Doradztwo Pedagogiczne działające przy Instytucie Pedagogiki zapewnia studentom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prawne, konsultacje mediacyjne. Pomaga sprostać wyzwaniom edukacyjnym i zawodowym oraz odnaleźć się w trudnych (nowych) sytuacjach życiowych.

Program kształcenia ma charakter autorski, jednak jest w pełni zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji potrzebnych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w przedszkolu lub na stanowisku nauczyciela klas 1-3 w szkole podstawowej; zwłaszcza ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W toku studiów absolwent uzyska wszystkie wymagane prawem kwalifikacje. 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie KEN w Krakowie

Absolwent studiów jednolitych magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną, a także umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju; uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie koncepcji własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent będzie wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Będzie obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego. Będzie również posiadać przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktyczne, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które proponuje kandydatom Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, otrzymasz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Kształcenie w Uniwersytecie Ignatianum zmierza do kształtowania człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo, otwartego na wyzwania współczesnych czasów, odpowiedzialnie i kreatywnie realizującego swoje zaangażowanie zawodowe i społeczne w poszanowaniu godności własnej oraz drugiego człowieka, a także zdolnego do kierowania się w życiu jezuicką zasadą „magis – więcej”.

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na tym kierunku będzie gotowy do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzi studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia te będą doskonałym wyborem dla osób empatycznych, otwartych, wrażliwych na potrzeby dzieci, a jednocześnie stanowczych i zaangażowanych. 

Studenci rozwijają kompetencje społeczne jednocześnie kształcąc się w zakresie metodyki. W pracowniach stworzonych specjalnie dla studentów kierunków pedagogicznych prowadzone są zajęcia z wykorzystywania nowych mediów w dydaktyce, innowacyjnych obszarów pracy z dzieckiem zdolnym i dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy wychowania artystycznego.

Krakowska Akademia ma bogate doświadczenie w zakresie kształcenia nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Liczni absolwenci uczelni pracują w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski i za granicą. Część z nich z powodzeniem rozwija swoje pasje związane z zawodem nauczyciela zakładając własne przedszkola i podejmując inne, nowatorskie inicjatywy edukacyjne.

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia