Kierunki studiów PoznańnewStudia pedagogiczneStudia Poznań

Pedagogika w Poznaniu

Interesują Cię studia pedagogiczne w Poznaniu? Zastanawiasz się jakie ścieżki zawodowe są możliwe po kierunku pedagogika? Dowiedz się więcej!

Jakie poznańskie uczelnie wyższe prowadzą kierunek pedagogika?

Studia na kierunku pedagogika ma w swojej ofercie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek ten proponują również uczelnie niepubliczne: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I.

Pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

Na studiach na kierunku pedagogika na UAM w Poznaniu masz do wyboru pięć specjalności:

  • Doradztwo zawodowe i personalne,
  • Edukacja medialna i zajęcia komputerowe,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • Resocjalizacja,
  • Socjoterapia i promocja zdrowia.

Na studiach w ramach specjalności Doradztwo zawodowe i personalne dowiesz się, jak pomóc młodzieży w określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych, w jaki sposób przeprowadzić proces rekrutacji pracowników w firmie czy też jak przygotować się do roli pracownika i pracodawcy. Odbędziesz praktyki w instytucjach i firmach pośrednictwa pracy i centrach doradztwa zawodowego. Kariera po studiach: doradca edukacyjno-zawodowy, edukator dorosłych, trener edukacyjny, specjalista ds. szkoleń, doradca personalny itp.

Specjalność Edukacja medialna i zajęcia komputerowe uczy jak pracować z dziećmi i młodzieżą, ale również, w jaki sposób tworzyć komunikaty medialne (fotografie cyfrowe, strony internetowe, profile społecznościowe) i wykorzystać je w działalności pedagogicznej. Poznasz filmy, literaturę oraz aplikacje interaktywne skierowane dla najmłodszych użytkowników. Dowiesz się też, jak radzić sobie z cyberzagrożeniami i chronić przed nimi najmłodszych. Kariera po studiach: trener (edukator) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.

Studiowanie specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza daje możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią, w odniesieniu do osób w różnym wieku, tj. dzieci, młodzieży, osób dorosłych (także starszych), w tym osób będących w trudnej sytuacji życiowej i/lub ze środowisk dysfunkcyjnych. Studiowanie tej specjalności  daje również przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich i podyplomowych.

Po ukończeniu studiów na specjalności Resocjalizacja absolwent posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia procesów i kontekstów kształcenia, wychowania, wsparcia i opieki oraz wdrażania jej dyrektyw do praktyki zorientowanej na szeroko rozumianą profilaktykę i resocjalizację. Identyfikuje, diagnozuje i rozwiązuje problemy z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki i resocjalizacji, tak w środowisku lokalnym, jak i instytucjach zamkniętych. Praca po studiach: pedagog/wychowawca w instytucjach systemu oświaty; pedagog w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych; asystent rodziny; koordynator pieczy zastępczej itp.

Absolwent specjalności Socjoterapia i promocja zdrowia jest przygotowany do opracowania, realizacji i ewaluacji programów socjoterapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. W zakres jego kompetencji wchodzi również poradnictwo pedagogiczne i psychoedukacja w zakresie zdrowego stylu życia, organizowanie i koordynowanie działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i nauki, wspieranie rodziców i nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Praca po studiach: socjoterapeuta, pedagog, specjalista do spraw profilaktyki, specjalista do spraw promocji zdrowia, specjalista do spraw szkoleń, edukator zdrowotny, konsultant do spraw edukacji zdrowotnej, animator czasu wolnego itp.

Pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu

Studia licencjackie na kierunku pedagogika, które prowadzi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, koncentrują się na przygotowaniu absolwentów do pracy w edukacji formalnej i pozaformalnej. Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę o skuteczności różnych zabiegów edukacyjnych.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności. Uczelnia przygotowała bogatą ofertę ścieżek kształcenia – istnieje możliwość studiowania kilku specjalizacji jednocześnie. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy pedagoga. Interdyscyplinarność i związki Pedagogiki z innymi dziedzinami sprawiają, że, po ukończeniu studiów pedagogicznych możesz zostać wychowawcą, opiekunem, animatorem, czy terapeutą.

Specjalności:

  • Logopedia,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia,
  • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna.

Pedagogika w PAM im. Księcia Mieszka I

Absolwent kierunku pedagogika, który proponuje Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, dysponuje wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnopedagogicznych, socjologii, psychologii oraz filozofii, które są niezbędne do funkcjonowania w obszarze tzw. społeczeństwa wiedzy. Rozumie społeczno-kulturowy kontekst edukacji, potrafi projektować działania opiekuńcze i wychowawcze w zakresie skutecznego wspierania zarówno jednostek, jak i grup społecznych, a także posiada kompetencje społeczne pozwalające na prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy. Ze względu na praktyczny profil kształcenia obowiązuje 600 godzin praktyk zawodowych.

Specjalności:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją.

Kierunek pedagogika w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Poznań. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia