Kierunki studiówKierunki studiów PoznańStudia pedagogiczneStudia Poznań

Pedagogika specjalna w Poznaniu

Studia na kierunku pedagogika specjalna to szansa zdobycia profesjonalnego wykształcenia w zakresie terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Studia w Poznaniu proponuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Studia na kierunku pedagogika specjalna można w Poznaniu studiować na UAM. Propozycję dla kandydatów przygotował Wydział Studiów Edukacyjnych największej poznańskiej uczelni.

Pedagogika specjalna na UAM

Proponowana jest specjalność: Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent Terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym przygotowany jest do: przeprowadzenia procedur diagnostycznych i zaprojektowania w oparciu o ich rezultaty oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, środowiska lokalnego a także instytucji, podjęcia pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym i w uczeniu się w oparciu o nowoczesne metody pracy, prowadzenia ewaluacji podejmowanych przez siebie zadań, podjęcia pracy z rodzicami dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu psychospołecznym, projektowania oddziaływań profilaktycznych w środowisku otwartym, a także w placówkach oświatowych, rozwoju własnych zainteresowań, aktywnego poszukiwania sposobów podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania kompetencji niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym i w uczeniu się aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach i instytucjach działających na rzecz dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Praca po studiach:

Po zakończeniu cyklu kształcenia Absolwent może podjąć pracę jako:

 • pedagog w następujących szkołach i placówkach: szkołach podstawowych specjalnych; oddziałach specjalnych w szkołach
  podstawowych ogólnodostępnych; szkołach ponadpodstawowych specjalnych; specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • nauczyciel – pedagog w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii; asystent nauczyciela lub osoby, prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej,
 • asystent wychowawcy świetlicy lub pomoc nauczyciela w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym; specjalista w zakresie prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne;
 • pracownik fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką i wsparciem dzieci młodzieży;
 • pracownik rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, centrów interwencji kryzysowej, centrów mediacyjnych; ośrodków pracy z rodziną, placówek wsparcia dziennego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza proponuje również kandydatom studia na kierunku pedagogika specjalna na specjalności logopedia. Na te studia prowadzona jest oddzielna rekrutacja.

Pedagogika specjalna – dla kandydatów na specjalność logopedia – na UAM

Absolwent posiadać będzie kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela/pedagoga specjalnego/logopedy do pracy z uczniem, uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością. Będzie przygotowany do współpracy w zespole wielospecjalistycznym, współpracy z rodziną i szerszym środowiskiem, w tym z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspomagającymi osoby niepełnosprawne i wymagające szczególnej pomocy.

Praca po studiach:

Absolwent po skończeniu studiów może zajmować stanowiska pracy

 • nauczyciela, logopedy oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnością) w przedszkolach, szkołach podstawowych i w gimnazjach;
 • wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, inkluzyjne;
 • asystenta w kształceniu integracyjnym, inkluzyjnym;
 • pedagoga/logopedy w: placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania rozwoju, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • nauczyciela/pedagoga/logopedy prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością.

Potencjalne miejsca pracy:

 • placówki oświatowo-wychowawcze (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja specjalne, integracyjne i ogólnodostępne),
 • poradnie specjalistyczne,
 • placówki opieki, wychowania i rehabilitacji,
 • placówki socjalne i służby zdrowia,
 • ośrodki wczesnej interwencji,
 • placówki prowadzące zespoły wczesnego wspomagania,
 • oświatowe agendy samorządowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • samodzielnie tworzone miejsce pracy.

Kierunek pedagogika specjalna w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Poznań. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia