Kierunki studiów WarszawaNoweStudia prawniczeStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Administracja w Warszawie

Zastanawiasz się gdzie studiować na kierunku administracja w Warszawie? Warszawa to olbrzymi ośrodek akademicki. Do wyboru będziesz mieć wiele propozycji warszawskich uczelni publicznych i niepublicznych.

Czy warto studiować administrację?

Studia na kierunku administracja to interdyscyplinarne studia, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i wybranych nauk społecznych, pozwalające na uzyskanie umiejętności posługiwania się i interpretacji przepisów regulujących zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Studia przygotują Cię od strony teoretycznej i praktycznej do pracy urzędniczej.

Gdzie studiować kierunek administracja w Warszawie?

W Warszawie, biorąc pod uwagę studia na kierunku administracja, możesz skorzystać z oferty uczelni publicznych, takich jak np. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Administrację proponują również warszawskie uczelnie niepubliczne: Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet WSB Merito Warszawa, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, czy Społeczna Akademia Nauk w Warszawie.

Administracja na Uniwersytecie Warszawskim

Studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej reguł i zasad funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Studenci zdobędą informacje z zakresu regulacji ustrojowych i prawnych modeli postępowania aparatu administracyjnego, uzupełnione o elementy tzw. zarządzania sprawami publicznymi w oparciu o zadania i kompetencje w rozumieniu prawa administracyjnego. 

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia pierwszego stopnia na kierunku administracja (studia licencjackie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w administracji państwowej, samorządowej, w instytucjach europejskich czy podmiotach, wykonujących przekazane im zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają ponadto na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem.

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, organy samorządu terytorialnego i wielu innych.

Administracja na Politechnice Warszawskiej

Kształcenie na kierunku administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej następuje w ramach obszaru kształcenia: nauki społeczne w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie: nauki o administracji. Jednak kierunek został przyporządkowany do czterech obszarów: nauki społeczne, humanistyczne, techniczne, ścisłe. Efekty kształcenia odnoszą się zatem do takich dziedzin jak: nauki prawne (dyscyplina: nauki o administracji, prawo), ekonomiczne (dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu), społeczne (dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, socjologia), humanistyczne: (dyscyplina historia, filozofia), techniczne (dyscyplina: informatyka, geodezja i kartografia, telekomunikacja, architektura i urbanistyka, mechanika ) oraz matematyczne (dyscyplina matematyka).

Zajęcia wyróżniają się kreatywnymi metodami nauczania, gdzie nacisk zostaje położony na kształtowanie samodzielności studentów i innowacyjności. W ramach tych zajęć oprócz wiedzy, sprawdzane i oceniane są umiejętności praktyczne nabywane przez studentów. Ocenie podlegają praktyczne zadania, ćwiczenia lub analizy przypadków, na niektórych przedmiotach również projekty realizowane w zespołach lub indywidualnie. 

Organizowane warsztaty mają na celu rozszerzenie i ugruntowanie praktycznych aspektów wiedzy studentów w wybranych obszarach. Elementy pracy badawczej i przygotowania do badań poznawane są także w trakcie pisania prac dyplomowych, gdzie część prac powstaje w oparciu o autorskie badania własne.

Program studiów sprzyja umiędzynarodowieniu procesu kształcenia, np. poprzez realizację programu kształcenia w językach obcych, prowadzenie zajęć w językach obcych, ofertę kształcenia dla studentów zagranicznych, a także prowadzenie studiów wspólnie z zagranicznymi uczelniami lub instytucjami naukowymi.

Specjalizacje:

 • Specjalizacja na studiach I stopnia: Bezpieczeństwo narodowe
 • Specjalizacja na studiach II stopnia: Bezpieczeństwo narodowe Polski

Administracja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Absolwent studiów na kierunku administracja na UKSW w Warszawie będzie posiadać umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Będzie również posiadać umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

Absolwent jest przygotowany do pracy, po nabyciu odpowiedniej wiedzy praktycznej, urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Jest także przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

Absolwent administracji potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Administracja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (ASW)

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku administracja, które ma w swojej ofercie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, zdobędziesz przygotowanie do realizacji zadań w strukturach administracji publicznej, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz pełnienia obowiązków w służbach, inspekcjach i strażach. Zapoznasz się z historią administracji nowożytnej oraz ze strukturą administracji publicznej, zakresem i formami realizowanych zadań. Ważne będzie również zaznajomienie absolwentów z zasadami i metodami interpretacji aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego, prawa urzędniczego, czy prawa pracy.

Specjalności:

 • Nowe technologie w administracji
 • Administracja wojskowa
 • Administracja urzędnicza

Administracja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (AEH)

Wybierając studia na kierunku administracja, które proponuje Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności poszukiwane na współczesnym rynku pracy w szeroko pojętej administracji. Dodatkowo możesz rozwijać się w ramach wybranego modułu specjalnościowego, który pozwoli Ci wybrać ścieżkę kariery w jednej z trzech dziedzin.

Moduły specjalnościowe:

 • Administracja
 • Informatyka w administracji
 • Lider organizacji pożytku publicznego

Administracja w Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Studia na kierunku administracja, które prowadzi Uczelnia Łazarskiego, umożliwiają zdobywanie wiedzy z zakresu technik zarządzania jakościowego w nowoczesnej administracji. Zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego oraz finansów publicznych, która ułatwi Ci sporządzanie umów oraz zdobycie zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw. Zyskasz również doświadczenie w pracy z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, wykorzystywanymi w systemach e-administracji – na zajęciach będziesz wykorzystywał m.in. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej oraz aplikacje wspomagające zarządzanie informacją.

Specjalności (wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim):

 • Administracja publiczna
 • Administracja gospodarcza
 • Administrowanie ruchem lotniczym (NOWOŚĆ)
 • Administracja w ochronie zdrowia

Administracja – Uniwersytet WSB Merito Warszawa

W trakcie studiów na kierunku administracja, które ma w swojej ofercie Uniwersytet WSB Merito Warszawa, przygotujesz się do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Zyskasz kompetencje wymagane w organizacjach pozarządowych. Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W czasie studiów nauczysz się interpretować i analizować teksty prawne  oraz zdobędziesz umiejętność sprawnego przygotowywania pism i dokumentów administracyjnych. Poznasz zasady funkcjonowania różnych urzędów i instytucji administracji publicznej. Nauczysz się stosować przepisy prawa administracyjnego, finansowego, cywilnego, pracy, urzędniczego, gospodarczego i karnego.

Specjalności:

 • Administracja celno-skarbowa
 • Administracja i finanse samorządowe
 • Administracja publiczna
 • Administracja skarbowa
 • Prawo w biznesie i administracji
 • Zamówienia publiczne

Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie (SAN)

Administracja, proponowana przez SAN w Warszawie, to kierunek dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci tego kierunku podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Dominujące znaczenie ma przygotowanie, zarówno konkurencyjnych jak i wrażliwych na problemy współczesnego świata i wartości ogólnoludzkie, a przede wszystkich na potrzeby społeczeństwa, odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom rynku pracy i globalnej gospodarki XXI wieku, a także wyzwaniom stawianym przed administracją, w tym administracją publiczną.

Specjalności:

 • Administracja skarbowa
 • Administracja samorządowa
 • Prawna obsługa biznesu

Administracja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (WSM)

Studia na kierunku administracja, które prowadzi Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, przygotowują do pracy w organach władzy publicznej i zapewniają solidne podstawy merytoryczne. Plan studiów zakłada kształcenie z zakresu prawa i administracji, kładąc nacisk na naukę przedmiotów prawniczych, o których wiedza jest niezbędna podczas pracy w administracji.

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
 • Administracja samorządowa
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
 • E-administracja
 • Administracja danych osobowych

Kierunek administracja w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zerknij na stronę studia prawnicze w Polsce.

Czytaj także

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia