Kierunki studiów PoznańStudia geograficzneStudia Poznań

Geografia – specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna – studia w Poznaniu

Absolwenci tej specjalności na kierunku geografia zdobędą interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Studia na kierunku geografia – specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna proponuje kandydatom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prowadzi je Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM).

Choć dominującym obszarem wiedzy na kierunku geografia jest obszar nauk przyrodniczych, to w przypadku tej specjalności dochodzą do głosu pola badawcze takich subdyscyplin geografii jak: geografia polityczna, geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia społeczna, geografia usług, geografia rolnictwa czy geografia przemysłu i transportu, w przeważającej mierze opierających się na założeniach metodologicznych nauk społecznych. Znaczenie mają też zajęcia wyjaśniające rozkład przestrzenny różnych form działalności gospodarczej człowieka oraz określające jego wpływ na strukturę społeczno-ekonomiczną obszarów miejskich i wiejskich.

Absolwenci tej specjalności posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Znają i stosują specjalistyczne narzędzia z zakresu systemów informacji geograficznej, umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę baz danych oraz interpretację zjawisk i procesów zachodzących w sferze społeczno-gospodarczej.

Studenci tej specjalności mogą fakultatywnie realizować moduł edukacyjny dający uprawnienia do zawodu nauczyciela geografii oraz przyrody w szkole podstawowej. Zajęcia w ramach tego modułu prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczo-dydaktycznych, w terenie oraz instytucjach naukowo-edukacyjnych.

Kompetencje absolwenta:

  • Zna i stosuje różnorodne metody pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji danych dotyczących środowiska geograficznego.
  • Przygotowuje i analizuje opracowania, w tym kartograficzne, uwzględniające elementy środowiska geograficznego, szczególnie zachodzące w nim procesy społeczno-gospodarcze, kulturowe i polityczne.
  • Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS).
  • Podejmuje odpowiednie działania na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju.
  • Posiada zdolność do pracy w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z podejmowanymi zadaniami.

Perspektywy zawodowe:

  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli,
  • Instytucje naukowo-badawcze, instytucje zajmujące się planowaniem przestrzennym i gospodarką przestrzenną,
  • Firmy zajmujące się doradztwem i usługami analitycznymi z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej,
  • Instytucje kultury i organizacje zajmujące się promocją dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego; wydawnictwa naukowe, popularno-naukowe i edukacyjne,
  • Szkolnictwo podstawowe oraz instytucje związane z edukacją.

Strona kierunku: GEOGRAFIA, SPECJALNOŚĆ GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również

Geografia w Łodzi

Interesują Cię studia geograficzne w Łodzi? Chcesz wybrać kierunek geografia?…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia