Kierunki studiówKierunki studiów OpoleStudia biologiczneStudia OpoleStudia przyrodnicze

Monitoring biologiczny i ochrona przyrody w Opolu

Kierunek studiów monitoring biologiczny i ochrona przyrody otwiera przed absolwentami ciekawe perspektywy zawodowe, jak również możliwość kariery naukowej w dyscyplinie nauk biologicznych.

Studia na kierunku monitoring biologiczny i ochrona przyrody ma w swojej ofercie Uniwersytet Opolski (prowadzi je Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO).

Program kierunku monitoring biologiczny i ochrona przyrody w sposób szczegółowy umożliwia zapoznanie studentów z podstawami prawnymi i organizacyjnymi oraz metodologią prowadzenia badań przyrodniczych.

Studenci poznają metody monitoringu przyrody od strony metod fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zapoznają się z podstawami prawnymi systemu ochrony przyrody w Polsce i Unii Europejskiej, metodami czynnej i biernej ochrony przyrody, prowadzenia monitoringu różnych ekosystemów i badań biotycznych i abiotycznych składników środowiska, sporządzania raportów, prognoz, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych.

W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu biologii ogólnej (jak różnorodność roślin i zwierząt, fizjologia roślin  i zwierząt), ekologii (ekologia ogólna), ochrony przyrody i monitoringu przyrodniczego (monitoring ptaków, ssaków, roślin i siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacje przyrodnicze), statystyki, metod instrumentalnych badań środowiska, teledetekcji i metod GIS. Studenci na roku sami wybierają część przedmiotów realizowanych w ramach zajęć na poszczególnych semestrach (przedmioty kierunkowe).

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach, firmach zajmujących się wykonywaniem usług i ekspertyz środowiskowych w szczególności: ocen i raportów oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych, monitoringów gatunków i siedlisk przyrodniczych, planów ochrony obszarów chronionych, innych dokumentów planistycznych, raportów i waloryzacji w zakresie ochrony przyrody;
  • organach i instytucjach ochrony środowiska np. regionalna dyrekcja ochrony środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, inspekcje ochrony środowiska itp.;
  • organach administracji rządowej i samorządowej zajmującej się problematyką ochrony przyrody;
  • wydziałach ochrony środowiska i rolnictwa urzędów miast, gmin;
  • Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Lasach Państwowych – w zakresie zagadnień monitoringu i ochrony przyrody;
  • służbach parków krajobrazowych i parków narodowych;
  • innych instytucjach, gdzie konieczna jest znajomość rozpoznawania gatunków i siedlisk, ich monitorowania i/lub inwentaryzacji.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku monitoring biologiczny i ochrona przyrody może kontynuować naukę na  studiach II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim a następnie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego w dyscyplinie nauki biologiczne.

Przyrodnicze kierunki studiów w Opolu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Opole. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia