Kierunki studiów Rzeszówrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia prawniczeStudia Rzeszów

Studia prawnicze w Rzeszowie

Kandydat , który chce pójść na studia prawnicze w Rzeszowie, może wybrać jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. Proponuje je Uniwersytet Rzeszowski oraz WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. W ofercie obu uczelni znaleźć można również propozycję studiów na kierunku administracja.

Propozycje studiów o charakterze prawniczym rozkładają się sprawiedliwie pomiędzy dwie rzeszowskie uczelnie. Studiować można zarówno prawo jak i administrację na uczelni publicznej oraz niepaństwowej. W naszym artykule zbieramy informacje o tych właśnie propozycjach. Poznaj rzeszowskie studia prawnicze. Zaczynamy od Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim

Uczelnie proponuje dwa prawnicze kierunki studiów. Są to studia prawnicze jednolite magisterskie na kierunku prawo oraz studia licencjackie na administracji.

Celem kształcenia na kierunku prawo jest uzyskanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się ogólna wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełniona o teorię  i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, o podstawową wiedzę ekonomiczną. Studia mają za zadanie nauczyć studenta rozumienia i interpretacji tekstów prawnych.

Studia prawnicze mają przygotować również swoich absolwentów do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

Podobne cele stawia przed absolwentami kształcenie na kierunku administracja. Podstawowym celem studiów jest posiadanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się praktyczną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji.

W zakresie możliwości zatrudnienia absolwent studiów jest przygotowany do pracy urzędniczej na niskim i średnim szczeblu  o charakterze pomocniczym wobec podmiotów decyzyjnych w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Dwa kierunki prawnicze w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

Prawo – studia prawnicze jednolite magisterskie oparte są na systemie kształcenia aplikacyjnego. Uczelnia od 14 lat z powodzeniem rozwija kształcenie na tym prestiżowym kierunku i jako jedyna niepubliczna uczelnia akademicka na Podkarpaciu kształcąca przyszłych prawników posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Ponad 45 proc. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy w 2018 roku przystąpili do egzaminów na wybraną aplikację zakończyło go z wynikiem pozytywnym. Jest to najlepszy wynik wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Tak wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy wyników egzaminów wstępnych na aplikacje. Egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przeprowadzone zostały we wrześniu 2018 r. 

Administracja to kierunek, który od wielu lat znajduje się w ofercie WSPiA. Zakres kompetencji, które można zdobyć dzięki studiom dobrze odzwierciedla bogata propozycja specjalności.

Administracja celna i skarbowa
Uzyskasz szeroką oraz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w administracji celnej. Z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ukończenie studiów na tej specjalności stworzy Ci perspektywy zatrudnienia w administracji celnej w naszym regionie, będącym jednocześnie granicą obszaru unijnego.

Administracja publiczna
Ta specjalność związana jest z funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce. Realizacja programu pozwoli Ci na zdobycie wiedzy w tej sferze, szczególnie przydatnej dla osób planujących podjęcie zatrudnienia lub już zatrudnionych w strukturach administracji publicznej, a więc zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej. Studiując na tej specjalności uzyskasz umiejętności niezbędne do organizowania i wspomagania procesów zarządzania (m.in. w sferze usług publicznych, polityki regionalnej, przedsiębiorczości komunalnej).

E-administracja
Ta specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. W dobie postępu technologicznego oraz rozwoju informatyzacji i cyfryzacji następuje transformacja administracji „papierowej” na „elektroniczną”. Rodzi to zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pracowników zdolnych do wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu administracji elektronicznej. Wiedza, a zwłaszcza umiejętności zawodowe zdobyte w trakcie studiów w ramach przedmiotów podstawowych, uzupełniona przedmiotami na specjalności „e–administracja” pozwoli Ci na samodzielne, sprawne wykonywanie pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w zakresie np.: elektronicznego obiegu dokumentacji, komunikacji elektronicznej, usług administracji on–line.

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Ta specjalność stworzy z Ciebie specjalistę, który może objąć stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla w obszarze finansów i rachunkowości, realizować samodzielnie funkcje wykonawcze oraz rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Uzyskasz solidne podstawy teoretyczne w najważniejszych dziedzinach finansów i rachunkowości oraz praktyczną wiedzę i kwalifikacje, które umożliwią Ci podejmowanie trafnych decyzji ekonomiczno-finansowych. Ponadto nabierzesz umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania konkretnych problemów w podmiotach gospodarczych, sferze okołobiznesowej oraz administracji publicznej i samorządowej. Znajdziesz zatrudnienie w podmiotach gospodarczych, w instytucjach finansowych i niefinansowych, administracji publicznej lub podejmiesz własną działalność gospodarczą.

Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja
Jako absolwent tej specjalności w profesjonalny sposób będziesz mógł realizować zadania w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej. Uzyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną.

Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe to dziedzina zajmująca się badaniem oficjalnych stosunków gospodarczych i politycznych między państwami. Jeżeli chcesz podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze administracji i biznesu, w polskiej i zagranicznej służbie dyplomatycznej i konsularnej, zarówno na obszarze postradzieckim, jak i w instytucjach Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych to wybierz tę specjalność.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wybór i ukończenie studiów na tej specjalności pozwoli Ci na podjęcie pracy w pionach organizacyjno-kadrowych zarówno w administracji publicznej, bankach, instytucjach okołobiznesowych, jak i w podmiotach gospodarczych. Program łączy wiedzę z zakresu przedmiotów prawno-administracyjnych z wiedzą z zakresu zarządzania, w tym szczególnie z zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu planowania, pozyskiwania i selekcji pracowników, systemów motywowania i wynagradzania, zachowań organizacji, marketingu personalnego oraz teorii podejmowania decyzji.

Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką
Podczas studiów uzyskasz kompleksową i usystematyzowaną wiedzę umożliwiającą Ci planowanie i realizację obsługi transportowo – spedycyjno – logistycznej oraz celnej w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego, w szczególności w zakresie dotyczącym problematyki szeroko rozumianej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami branży transportowo – spedycyjno – logistycznej w krajowym i międzynarodowych wymiarze ich działania. Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów umożliwią Ci podjęcie pracy w przedsiębiorstwach eksportowych i importowych, urzędach celnych, agencjach celnych i firmach konsultingowych. Jako absolwent tej specjalności zostaniesz zwolniony z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla zarządzających transportem w przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz uzyskasz gwarancję wpisu na listę Agentów Celnych (status ten umożliwia zatrudnienie m.in. w agencjach celnych).

Administrowanie firmą
W ramach tej specjalności główny akcent został położony na kwestie związane z prowadzeniem szeroko rozumianej działalności gospodarczej. W związku z tym realizowane przedmioty nauczania obejmują zagadnienia od prawa, poprzez zarządzanie, do finansów i ekonomiki firmy. Ukończenie studiów stworzy możliwość podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także zatrudnienia w różnych firmach jako specjalista w zakresie prawa i zarządzania.

Finanse i rachunkowość
Celem kształcenia w ramach specjalności „Finanse i rachunkowość” jest przygotowanie specjalistów, którzy mogą objąć stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla w obszarze finansów i rachunkowości, realizować samodzielne funkcje wykonawcze oraz rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Absolwenci uzyskują solidne podstawy teoretyczne w najważniejszych dziedzinach finansów i rachunkowości oraz praktyczną wiedzę i kwalifikacje, które umożliwią im podejmowanie trafnych decyzji ekonomiczno-finansowych. Ponadto absolwenci nabierają umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania konkretnych problemów w podmiotach gospodarczych, sferze okołobiznesowej oraz administracji publicznej i samorządowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie w podmiotach gospodarczych, w instytucjach finansowych i niefinansowych, administracji publicznej oraz podejmują własną działalność gospodarczą.

Kilkanaście atrakcyjnych specjalności, doskonała kadra specjalistów i praktyków oraz propozycje zajęć praktycznych przygotowujących do pracy w wybranym przez Ciebie zawodzie. To propozycja WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla osób poszukujących studiów I stopnia na kierunku „administracja”.

Kierunki studiów prawniczych w Rzeszowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze w Rzeszowie. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

Czytaj także:

Prawo w Lublinie

Gdzie studiować kierunek prawo w Lublinie? To pytanie stawia sobie wielu kandydatów,…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia