Ochrona środowiska – Uniwersytet Łódzki

W 1991 r. Uniwersytet Łódzki jako pierwszy uniwersytet w Polsce uruchomił studia na autorskim kierunku Ochrona środowiska. Oferta dydaktyczna w ramach kierunku była stopniowo wzbogacana i aktualizowana zgodnie z wymogami Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji, priorytetami naukowymi Państwa oraz potrzebami rynku pracy. Kierunek został zakwalifikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki.

W celu zapewnienia interdyscyplinarności i wysokiego poziomu kształcenia na kierunku Ochrona środowiska znaczna część zajęć realizowana jest przez pracowników innych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Nauk Geograficznych, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Zarządzania, Prawa i Administracji, Filozoficzno-Historycznego oraz przez nauczycieli akademickich z Politechniki Łódzkiej. W kształceniu uczestniczą też specjaliści-praktycy zatrudnieni w instytucjach związanych z ochroną środowiska.

Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska, w tym:

  • charakteryzuje stany, zjawiska i procesy zachodzące w ekosystemach o różnym stopniu przekształcenia,
  • opisuje przyczyny presji wywieranej na środowisko, sposoby jej oceny i ograniczania oraz podstawowe technologie w ochronie środowiska,
  • wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w ekosystemach, definiuje problemy środowiska w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz analizuje współzależność problemów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych,
  • jest przygotowany do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym,
  • charakteryzuje odpowiedzialność za stan środowiska, własny rozwój intelektualny oraz formułowane sądy w zakresie ochrony środowiska.

Studia przygotowują do pracy w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, samorządy), służbach ochrony środowiska (urzędy konserwatorskie, parki narodowe i krajobrazowe), laboratoriach badań środowiska, instytucjach oświatowych i kulturalnych, w środkach masowego komunikowania, w zakładowych służbach ochrony środowiska oraz w społecznych organizacjach ekologicznych.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia przyrodnicze Łódź
Studia biologiczne Łódź
Uniwersytet Łódzki

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia