Kierunki studiów ToruńnewStudia pedagogiczneStudia Toruń

Pedagogika specjalna w Toruniu

Pedagogika specjalna to kierunek, na którym poznasz możliwości pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz osobami z szeroko pojętymi zaburzeniami w rozwoju. W Toruniu studia te proponuje kandydatom Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Studia na kierunku pedagogika specjalna to jeden z licznych kierunków, które proponuje Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Są to studia jednolite magisterskie, które trwają pięć lat. Pedagogika specjalna również obecna w Akademii Jagiellońskiej.

Pedagogika specjalna na UMK

W ramach studiów na kierunku pedagogika specjalna są do wyboru dwie specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • pedagogika resocjalizacyjna

W zależności od wybranej specjalności różnie ukształtować się mogą perspektywy zawodowe absolwentów:

Specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwenci tej specjalności posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku:

 • nauczyciela w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych
 • pedagoga specjalnego w placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju
 • pedagoga specjalnego w hospicjach
 • wychowawcy internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych
 • terapeuty zajęciowego w ośrodkach dziennych lub stacjonarnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych (np. warsztatach terapii zajęciowej, dziennych domach pomocy społecznej) 
 • pedagoga specjalnego w poradni psychologiczno–pedagogicznej

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna

Absolwenci tej specjalności posiadają przygotowanie w wielu obszarach profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zdobywają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w następujących placówkach:

 • świetlice i ośrodki socjoterapeutyczne – stanowisko wychowawcy, opiekuna
 • instytucje resortu sprawiedliwości, np. placówki resocjalizacyjne dla nieletnich (zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich) – stanowisko wychowawcy lub nauczyciela
 • ośrodki kuratorskie – zarówno jako kuratorzy społeczni lub po odbyciu aplikacji kuratorskiej jako kuratorzy zawodowi prowadzący zajęcia w OK
 • stanowiska kuratorów sądowych – rodzinnych i dla dorosłych
 • zakłady karne i areszty śledcze – na stanowisku wychowawcy działu penitencjarnego, jako wychowawca odpowiedzialny za pomoc postpenitencjarną, funkcjonariusze działu ochrony, a osoby posiadające odpowiednie kompetencje terapeutyczne także jako terapeuci w oddziałach o takim przeznaczeniu
 • ośrodki pomocy społecznej – jako zawodowy kurator sądowy
 • zespoły interdyscyplinarne przy MOPS (GOPS) – jako pracownik zespołu z ramienia np. policji, kuratorów sądowych czy oświaty zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wykonuje zadania w ramach obowiązków służbowych (np. jako funkcjonariusz policji) lub zawodowych (np. jako interwent kryzysowy)
 • instytucje i organizacje działające na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej
 • placówki publiczne podległe MEN (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne) – na stanowisku wychowawcy
 • instytucje poradniczo-resocjalizacyjne (ośrodki diagnostyczne, poradnie uzależnień, instytucje administracji państwowej i pozarządowej, ośrodki interwencji kryzysowej)
 • szkoły – jako terapeuci-wychowawcy i pedagodzy szkolni
 • wojsko i policja – jako funkcjonariusze w dziale prewencji (problematyka nieletnich i zapobiegania patologiom społecznym)
 • domy dziecka – na stanowisku wychowawcy


Dowiedz się więcej o propozycjach toruńskich uczelni wyższych prowadzących ten kierunek:

Kierunek pedagogika specjalna w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Toruń. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia