Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia pedagogiczne

Pedagogika resocjalizacyjna w Krakowie

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej, specjalnej, opiekuńczo-wychowawczej, społecznej oraz pracy socjalnej.

Kierunek studiów pedagogika resocjalizacyjna, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przygotowuje do planowania i organizowania procesu wychowania wśród nieletnich, jak i osób dorosłych, wykazujących cechy niedostosowania społecznego.

Studenci uczą się m.in. stosować wiedzę psychologiczną, w tym z zakresu psychologii rozwojowej, do diagnozowania problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Korzystając z jej zasobów poznają metody oceny zaburzeń w zakresie procesu dostosowania społecznego, jak również diagnozowania wszelkich nieprawidłowości rozwojowych utrudniających proces socjalizacji.

Studenci zdobywają wiedzę interdyscyplinarną, która jest przydatna w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych zarówno w środowiskach otwartych, jak i zamkniętych. Uczą się planować i organizować procesy readaptacji społecznej wychowanków. Nabywają umiejętności przewidywania efektów podejmowanych działań resocjalizacyjnych, terapeutycznych, dostosowanych do jednostkowych potrzeb nieletnich i osób dorosłych.

Absolwenci tego kierunku będą wykazywać się umiejętnością organizowania procesu wychowawczego z jednoczesnym przekonaniem o jego skuteczności. Będą przygotowani do prowadzenia zajęć, zarówno indywidualnych, jak i grupowych z osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwenci będą także posiadać zaawansowane umiejętności w zakresie procesu komunikacji, co jest niezbędne w skutecznym procesie resocjalizacyjnym.

Perspektywy zawodowe:

  • specjalista resocjalizacji w instytucjach wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych w środowisku otwartym i zamkniętym,
  • placówki dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie,
  • świetlice środowiskowe,
  • świetlice socjoterapeutyczne,
  • domy dla samotnych matek,
  • centra integracji społecznej,
  • instytucje pieczy zastępczej i wsparcia dziennego,
  • jednostki penitencjarne,
  • areszty śledcze,
  • zakłady karne.

Kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia