Kierunki studiówKierunki studiów CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia psychologiczne

Psychologia – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Psychologia to nowość w ofercie UJD w Częstochowie. Pierwsi studenci tego kierunku studiów jednolitych magisterskich, prowadzonych w trybie stacjonarnym, rozpoczęli naukę w roku akademickim 2021/2022.

PSYCHOLOGIA, studia jednolite, 5-letnie, o profilu praktycznym

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2021r. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie uzyskał uprawnienia do prowadzenia kierunku psychologia na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym.

W trakcie studiów, student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą człowieka, wykształca w sobie umiejętności związane m.in. z rozpoznawaniem zaburzeń i dysfunkcji w wymiarze indywidualnym i społecznym, niesieniem pomocy psychologicznej. Poprzez kontakt z profesjonalną kadrą dydaktyczną, student uczy się profesjonalnych postaw, które są konieczne w przyszłej pracy zawodowej psychologa. Student zdobywa wiedzę w zakresie wybranych zajęć w ramach kształcenia modułowego na specjalności z Psychologii Klinicznej i Zdrowia lub Psychologii Rodziny i Wychowania. Studia trwają 10 semestrów. Liczba punktów ECST (European Credit Transfer System) wynosi 300.

Student wybiera jedną z dwóch specjalności:

 1)     Psychologia Kliniczna i Zdrowia, która umożliwi poznanie funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego i somatycznego oraz stanowi przygotowanie do pracy z nim. Program kształcenia skupia się wokół zagadnień badania klinicznego, zaburzeń stresu pourazowego, psychiatrii dzieci i młodzieży, osób dorosłych. Student pozna systemy klasyfikacji zaburzeń (DSM i ICD), znaczenie opiniodawstwa psychologicznego i mediacji sądowych. Da możliwość rozwoju i kształcenia w zakresie interwencji kryzysowej, działań psychologicznych w sytuacji zachowań przemocowych i autodestrukcyjnych. Ta ścieżka studiowania umożliwi poznanie sposobów rehabilitacji neuropsychologicznej, rozwijania zasobów, pracy terapeutycznej z osobą z trudnościami, zaburzeniami psychicznymi, chorymi onkologicznie. Dzięki tej specjalności absolwent będzie potrafił nawiązywać kontakt z dziećmi  i osobami dorosłymi, planować interwencję w zespole specjalistów.

 2)     Psychologia Rodziny i Wychowania daje możliwość nabycia kompetencji pracy z rodzinami, które doświadczają m.in. trudności bycia w kryzysie. Absolwent będzie potrafił dokonać diagnozy systemu rodzinnego, wskazać obszary do pracy, pozna narzędzia badań systemu rodzinnego. Zdobędzie niezbędne kompetencje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, w środowisku szkolnym i rodzinnym, pozna zasady pracy w poszczególnych nurtach psychoterapeutycznych. Wykształci umiejętności związane z komunikacją i negocjacjami oraz umiejętnością nawiązywania współpracy z rodziną. Zdobędzie szeroki wachlarz kompetencji terapeutycznych i diagnostycznych będące podstawą do umiejętnej identyfikacji problemów wychowawczych i rodzinnych.  

Absolwent przygotowany jest do: 

  • prowadzenia diagnozy i pomocy psychologicznej, w sytuacjach trudnych oraz codziennych problemów pojawiających się w różnych obszarach życia człowieka,
  • rozumienia złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka,
  • krytycznej oceny nabywanej wiedzy i świadomości stałego doskonalenia się w zawodzie. 

Przykładowe miejsce zatrudnienia:

  • szpitale i oddziały neuropsychiatryczne; poradnie medycyny paliatywnej; hospicja i oddziały hospicyjne, ośrodki zdrowia psychicznego,
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży; interwencji kryzysowej, ośrodki dla ofiar przemocy domowej, pokrzywdzonym przestępstwami, telefony zaufania,
  • centra pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom; centra diagnostyczne i terapeutyczne; ośrodki leczenia uzależnień; punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych; komisje rozwiązywania problemów alkoholowych; kluby abstynenckie,
  • placówki wspierające dziecko i rodzinę; domy pomocy społecznej; domy samotnej matki; domy matki i dziecka; ośrodki pomocy rodzinie,
  • poradnie psychologiczno – pedagogiczne; placówki opiekuńczo – wychowawcze; pogotowia opiekuńcze,
  • instytucje działające w obszarze resocjalizacji, jak: ośrodki wychowawcze; socjoterapeutyczne; schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne,
  • współpraca z biznesem, prywatna praktyka psychologiczna.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UJD W CZĘSTOCHOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne CzęstochowaInteresujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

POZNAJ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia