Kierunki studiów RadomnewStudia psychologiczneStudia RadomTOP RadomTop studia

Psychologia w Radomiu

Dla kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w Radomiu na kierunku psychologia są trzy możliwości. Jedna z nich wiąże się z państwowym Uniwersytetem Radomskim, dwie pozostałe to oferty uczelni niepaństwowymi a tym samym także i z opłatami za naukę. Poznaj uczelnie, które przygotowały w Radomiu ofertę studiów psychologicznych.

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

Psychologia na Uniwersytecie Radomskim

Studia na kierunku psychologia to jedna z kilkunastu ofert kierunków nietechnicznych, jakie znaleźć można na Uniwersytecie Radomskim. Dzięki nauce na tych jednolitych studiach magisterskich pozyskać można wiedzę w zakresie:

 • diagnozy i terapii psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wzajemnych oddziaływań osób i grup społecznych,
 • rozumienia specyficznych dylematów dzieciństwa i dorastania,
 • funkcjonowania rodziny,
 • budowania relacji i skutecznego zarządzania ludźmi dla kształtowania odpowiedniej atmosfery w środowisku pracy oraz osiągania lepszych efektów biznesowych,
 • różnych podejść psychoterapeutycznych.

Po studiach

Po studiach będziesz dobrze przygotowany do pracy w: szpitalach, przychodniach, klinikach, hospicjach, gabinetach psychologicznych, domach dziecka, ośrodkach interwencyjnych, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach socjoterapeutycznych, centrach pomocy rodzinie, fundacjach i organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wojsku, policji, firmach szkoleniowych, doradczych, działach personalnych, organizacjach biznesowych oraz instytucjach związanych z rynkiem pracy.

Psychologia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej

W Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej swoje zainteresowania psychologią można realizować w ramach proponowanych, atrakcyjnych specjalnościach. Są to: psychologia sądowa, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna oraz psychologia zdrowia.

Specjalności na kierunku psychologia

Psychologia sądowa

Na specjalności psychologia sądowa studenci nauczą się, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną w praktyce psychiatrii sądowej, w instytucjach penitencjarnych, w organach ścigania. Posiądą umiejętności praktyczne w zakresie diagnozy: zaburzeń zachowania oskarżonego, podejrzanego, zachowania ofiary, wiarygodności składanych zeznań przez świadków i wyjaśnień podejrzanych, dysfunkcji systemu rodzinnego oraz specyfiki profilowania osób osadzonych.

Absolwenci znajdą pracę w:
• centrach mediacji sądowych i rodzinnych,
• centrach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych.
• oddziałach psychiatrii sądowej,
• ośrodkach interwencji kryzysowej,
• ośrodkach socjoterapii,
• policji, wydziałach dochodzeniowo-śledczych,
• zakładach penitencjarnych,
• zespołach sądowych specjalistów oraz w sądach okręgowych, zarejestrowanych na liście biegłych sądowych.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
• Diagnoza i orzecznictwo psychologiczne i sądowe,
• Interwencja kryzysowa,
• Prawne aspekty pracy psychologa,
• Psychologia zeznań świadków,
• Psychopatologia,
• Resocjalizacja i psychologia penitencjarna,
• Rodzina jako system w procesie sądowym.

Psychologia dzieci i młodzieży

Celem proponowanej specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Podczas zajęć studenci zdobędą umiejętności istotne zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i niezbędne w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania. Duży nacisk położony będzie na umiejętność odróżniania wczesnych objawów zaburzeń oraz podejmowania działań wspierających. Absolwenci zdobędą umiejętność różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń. Uzyskają również umiejętności dotyczące między innymi tego, jak stymulować twórcze myślenie, jak radzić sobie ze stresem i jak uczyć dziecko/nastolatka radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Absolwenci znajdą pracę w:
• szkołach i przedszkolach,
• instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
• poradniach psychologicznych, wychowawczych i zawodowych,
• firmach szkoleniowych,
• szeroko rozumianej psychoedukacji,
• sektorze instytucji i miejsc związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
• diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży,
• diagnoza środowiska wychowawczego,
• metody oddziaływań wychowawczych,
• metody psychoedukacji (uczniów, rodziców i nauczycieli),
• pomiar i ocena w szkole,
• praca psychologa z grupą,
• problemy i zadania wychowawcze okresu dzieciństwa i dorastania,
• psychologia kliniczna dziecka,
• radzenie sobie ze stresem i agresją w szkole,
• trening umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych,
• wspomaganie procesu uczenia się i nauczania w szkole.

Psychologia kliniczna

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów-psychologów, którzy będą posiadali specjalistyczną i bardzo konkretną wiedzę z zakresu psychopatologii – czyli zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych itp. Studenci tej specjalności będą zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych. Zdobędą szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych z obszaru pomiaru ilorazu inteligencji, struktury osobowości, temperamentu, lęku, agresji dotyczących zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Ponadto zdobędą umiejętności udzielania pomocy przy określonych zaburzeniach, prowadzenia programów profilaktyki psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego oraz doradztwa psychologicznego.

Absolwenci znajdą pracę w:
• centrach zdrowia psychicznego,
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• oddziałach psychiatrycznych szpitali,
• ośrodkach leczenia uzależnień,
• sądach, więzieniach, placówkach poprawczych,
• domach dziecka,
• w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych,
• formie zatrudnienia jako psychoterapeuta.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
• Lęk i zaburzenia nerwicowe,
• Psychofarmakologia,
• Psychologia penitencjarna,
• Psychologia rodziny,
• Psychologia sądowa,
• Psychoonkologia,
• Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna,
• Trening interpersonalny,
• Uzależnienia od środków psychoaktywnych,
• Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej,
• Zaburzenia zachowania i osobowości.

Psychologia zdrowia

Student tej specjalności jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka. Absolwent będzie umiał opisywać i wyjaśniać zachowania ludzki w kontekście zdrowia i choroby oraz udzielić im odpowiedniej pomocy. Program studiów został zaplanowany zgodnie z międzynarodowymi standardami EuroPsy.

Absolwenci znajdą pracę w:
• ośrodkach psychoterapii,
• firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe,
• mediach,
• ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych,
• policja, sądownictwo, więziennictwo,
• poradniach młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich,
• przychodniach i klinikach medycyny somatycznej,
• przychodniach i klinikach psychiatrycznych,
• służbach socjalnych.

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

• kliniczny zarys chorób,
• naukowa informacja medyczna,
• podstawy medycyny społecznej,
• podstawy neurokognitywistyki,
• podstawy neurologii,
• psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych,
• zarys neurobiologii.

Psychologia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Kolejną uczelnią, która proponuje w Radomiu jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia jest Akademia Handlowa Nauk Stosowanych. W ofercie tej szkoły wyższej również spotkać możecie ciekawe specjalności. Są to:

 • psychologia społeczna z elementami coachingu
 • psychoprofilaktyka uzależnień
 • psychologia rozwoju osobowości i jakości życia
 • psychologia kliniczna
 • psychologia zdrowia
 • psychoonkologia

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany do pracy w roli specjalisty do spraw psychologii w różnego typu instytucjach i organizacjach: rządowych, pozarządowych, samorządowych, prywatnych, jak również w organizacjach o zasięgu międzynarodowym.

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy pomocowej w obszarze ściśle związanym z psychologią (obszar pomagania i terapii, obszar badań naukowych, obszar zarządzania zasobami ludzkimi, obszar treningów i wspomagania rozwoju), a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość mechanizmów społecznych (agencje reklamowe, massmedia, firmy PR).

Możliwym sposobem rozwoju kariery zawodowej jest podjęcie własnej działalności gospodarczej lub wykonywanie zleceń na rzecz firm i instytucji z sektora zdrowia, edukacji i szeroko rozumianego biznesu.

Jak widać wybór jest spory, i dobrze, że wśród propozycji jest oferta uczelni państwowej.

Kierunek psychologia w Radomiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Radom. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia