Studia historyczne w Olsztynie

W całej ofercie olsztyńskich uczelni, zarówno publicznych jak i niepublicznych studia na kierunku historia oferuje wyłącznie Wydział Humanistyczny UWM. Swoje pasje historyczne można również realizować na kierunku wojskoznawstwo.

Studia historyczne to wspaniała propozycja dla osób zainteresowanych dziejami Polski i świata. Nauka na kierunkach, które dla kandydatów przygotował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oprócz specjalistycznej wiedzy z historii czy wojskowości dostarcza również ogólnej wiedzy humanistycznej.

Historia na UWM w Olsztynie

W oficjalnych materiałach UWM o kierunku historia, przebiegu nauki, specjalnościach dowiadujemy się, że:

Zasadniczym celem kształcenia na studiach historycznych jest przygotowanie absolwenta do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych.

Program studiów jest tak opracowany, aby studiowanie historii wykraczało poza przyswajanie wiadomości o dziejach społeczeństwa i obejmuje w równiej mierze zagadnienia wyjaśniające.

Studia historyczne w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe.

Studia historyczne wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych. Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich i umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują.

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

Student ma do wyboru następujące zakresy kształcenia: historię oraz nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie.

Wojskoznawstwo – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Studia na kierunku wojskoznawstwo za główny cel kształcenia mają przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów z zakresu wojskowości. Kończąc te studia będziesz posiadać umiejętności i kompetencje rozumienia celów i zasad związanych z wojskowością i polityką proobronną państwa, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych oraz wojskowo-politycznych.

Absolwent posiada również ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wiedzę w zakresie dziejów wojskowości Polski i powszechnej, jak i realności współczesnych zagrożeń. Rozumie oraz potrafi analizować zjawiska i procesy dziejowe w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

Absolwent ma wiedzę z zakresu roli, znaczenia i miejsca sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa, a także mechanizmów, metod i form rozwoju wojskowości. Jest przygotowany do pracy i służby w:

  • instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego,
  • wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
  • placówkach muzealnych, oświatowych i kulturalnych,
  • obsłudze turystyki militarnej w Polsce jak i krajach europejskich.

Jest przygotowany do realizacji zadań administracyjnych, organizacyjnych (menedżerskich), dydaktyczno-wychowawczych oraz zadań w zakresie komunikacyjnym i negocjacyjnym w obszarze związanym z wojskowością, obronnością i bezpieczeństwem państwa. Może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą.

Kierunki studiów historycznych w Olsztynie 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Olsztyn. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Czytaj także:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Olsztynie:

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia