Kierunki studiów ŁódźStudia geograficzneStudia Łódź

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Łódzki

Program studiów na kierunku gospodarka przestrzenna przygotowuje absolwentów do realizacji zadań i pełnienia obowiązków z zakresu szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej, czyli racjonalnej organizacji przestrzeni dla potrzeb społeczeństwa.

Osiąganie pożądanych na danym obszarze celów społecznych i gospodarczych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania wartości przyrodniczych i kulturowych, wymaga od absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna rozległej interdyscyplinarnej wiedzy o procesach i mechanizmach funkcjonowania współczesnych społeczeństw w przestrzeni,  umiejętności planowania i urządzania środowiskiem stosownie do potrzeb i zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego. 

W toku studiów realizowane są zajęcia dostarczające zintegrowanej wiedzy z zakresu przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania, rozwijające umiejętności właściwej oceny wpływu środowiska na kierunki zagospodarowania oraz zwrotnego oddziaływania zagospodarowania na środowisko. Program wyróżnia się środowiskowym, ekologicznym i przestrzennym podejściem do problemu gospodarowania. Studia umożliwiają połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zdobytym w trakcie licznych zajęć terenowych oraz projektowych. Rozwijają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym z rodziny GIS oraz CAD wspierającym proces planowania przestrzennego. Ponadto studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, na wykładach fakultatywnych.

Specjalności

Student może wybrać studia licencjackie 3-letnie lub inżynierskie 3,5-letnie. Zmiany ścieżki kształcenia można dokonać najpóźniej po zaliczeniu II roku studiów. 

Program studiów licencjackich zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zarządzania w zakresie gospodarki przestrzennej. 

Gospodarka przestrzenna jako dziedzina obejmująca swym zasięgiem szeroki zakres problemów związanych z działalnością człowieka w przestrzeni wymaga współcześnie wiedzy inżynierskiej, czyli obejmującej umiejętności planowania, projektowania oraz implementowania określonych rozwiązań z zakresu zagospodarowania przestrzeni. Dlatego studia I stopnia umożliwiają nabycie przez studentów również kompetencji inżynierskich. Program studiów inżynierskich trwa 3,5 roku i jest poszerzony w stosunku do licencjackich 3-letnich o następujące przedmioty: matematyka, fizyka, inżynieria finansowa, zintegrowane planowanie rozwoju.

Główne przedmioty

 • Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej
 • Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
 • Podstawy geodezji
 • Samorząd terytorialny
 • Rysunek i grafika komputerowa
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Zastosowanie GIS w gospodarce przestrzennej
 • CAD w praktyce planistycznej
 • Ekonomika miasta i regionu
 • Ochrona środowiska kulturowego
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Planowanie przestrzenne
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Architektura krajobrazu

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako pracownik:  

 •  w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym i regionalnym; 
 • w organach administracji samorządowej i rządowej, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją; 
 • w biurach planowania przestrzennego i pracowniach urbanistycznych, w biurach geodezyjno-kartograficznych; 
 • biur i instytucji wykorzystujących podstawowe programy i aplikacje GIS oraz CAD w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią; 
 • doradca w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, programów rewitalizacji.  

Ukończenie studiów licencjackich prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów inżynierskich łączy się z uzyskaniem tytuł zawodowego inżyniera.

Strona kierunku: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Wydział Nauk Geograficznych , Uniwersytet Łódzki

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia geograficzne Łódź. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Geografia w Łodzi

Interesują Cię studia geograficzne w Łodzi? Chcesz wybrać kierunek geografia?…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia