Kierunki studiów Poznańrodzaje studiów PoznańStudiaStudia geograficzneStudia Poznań

Studia geograficzne w Poznaniu

Studia geograficzne w Poznaniu to trochę umowna nazwa tego typu kierunków. Gdy spojrzeć na propozycje, które dla kandydatów przygotował Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, można przekonać się o tym, że oferta jest zróżnicowana tematycznie. Przykładowe kierunki: GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GEOINFORMACJA. Poznaj lepiej kierunki geograficzne oraz specjalności w Poznaniu.

Studia geograficzne w Poznaniu przygotowuje co roku w największej ilości Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Uczelnia stara się przedstawić kandydatom zróżnicowaną tematycznie ofertę kierunków studiów a tym samym możliwość zdobycia kompetencji w kilku dziedzinach związanych z naukami geograficznymi.

Geografia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek studiów geografia na UAM w Poznaniu to połączenie nauk przyrodniczych z przedmiotami społeczno-ekonomicznymi. Studia przygotowują pod kątem wiedzy i umiejętności pozwalających na wyjaśnianie w sposób kompleksowy procesów i zjawisk fizycznych oraz społecznych występujących w środowisku przyrodniczym.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Zna i stosuje specjalistyczne oprogramowania systemów informacji geograficznej umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę baz danych oraz umiejętnie interpretuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym. 

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli;
 • instytucje naukowo-badawcze, instytucje zajmujące się planowaniem przestrzennym, gospodarką wodną i ekologią;
 • firmy zajmujące się monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych oraz tworzeniem systemów informacji przestrzennej;
 • instytucje kultury i związane z ochroną przyrody, organizacje zajmujące się promocją dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego; wydawnictwa naukowe, popularno-naukowe i edukacyjne;
 • szkolnictwo podstawowe oraz instytucje związane z edukacją.

Geoinformacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Geoinformacja – propozycja studiów inżynierskich na UAM w Poznaniu – to połączenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego
z zaawansowanymi umiejętnościami gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geograficznych za pomocą nowoczesnych technik i metod informatycznych.

Program nauczania jest ciągle dostosowywany do zmieniających się oczekiwań na rynku pracy. Wprowadzone zostały trzy moduły kształcenia w zakresie przedmiotów do wyboru (student wybiera dwa z trzech modułów):

 • moduł analiz geoprzestrzennych,
 • moduł geoinformatyczny,
 • moduł teledetekcyjny.

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje, urzędy i przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej pracy analizy geoprzestrzenne do rozwiązywania problemów związanych z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, działalnością gospodarczą człowieka;
 • firmy i instytucje dostarczające usług GIS oraz oprogramowanie do optymalizacji procesów zarządzania danymi przestrzennymi;
 • firmy będące producentami oprogramowania WebGIS do zarządzania danymi przestrzennymi;
 • firmy prowadzące szkolenia z obsługi oprogramowania GIS.

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna, które prowadzi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do przygotowywania dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych, prowadzenia prac w procesach zarządzania rozwojem w skali lokalnej i regionalnej, podejmowania współpracy z regionami europejskimi oraz udziału w pozyskiwaniu środków z UE na rozwój regionalny i infrastrukturę. Studenci uczą się także opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.

Perspektywy zawodowe:

 • administracja publiczna, wydziały planowania przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego);
 • pracownie planistyczne i urbanistyczne,
 • biura projektowe,
 • agencje nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomości),
 • firmy konsultingowe i doradcze.


Przed ostatecznym wyborem najlepszej dla siebie oferty warto poświęcić trochę czasu na pogłębioną analizę szczegółów, które kryją się za każdą z propozycji. Lista kierunków geograficznych dostępnych w Poznaniu poniżej.

Kierunki studiów geograficznych w Poznaniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia