Kierunki studiów Lublinrodzaje studiów LublinStudiaStudia geograficzneStudia Lublin

Studia geograficzne w Lublinie

Studia geograficzne w Lublinie to propozycja UMCS. Studiów dla siebie szukać warto na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. UMCS. Przykładowe kierunki studiów geograficznych to: geografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna. Warto również zapoznać się z ofertą kierunków, które przygotował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Wybierasz się na studia geograficzne w Lublinie? Oferta kierunków geograficznych jest w Lublinie wyjątkowo zróżnicowana i obejmuje tradycyjny w tym dziale kierunek geografia oraz wiele, które odzwierciedlają dynamiczny postęp technologii. Kandydatów na studia geograficzne może w w szczególności zainteresować propozycja unikatowego kierunku: geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe na UMCS. Ciekawą ofertą są również studia w zakresie geoinformatyki, geodezji oraz gospodarki przestrzennej.

Geografia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studia na kierunku geografia, które proponuje kandydatom UMCS w Lublinie, pozwalają zdobyć wiedzę kluczową dla rozumienia problemów współczesnego świata i rozwijać pasje poznawcze studentów. Są interesujące, bo dotykają zagadnień na czasie, takich jak zmiany klimatu, podbój kosmosu, migracje ludności, czy megamiasta.

Studenci tego kierunku rozwijają wiele cennych umiejętności, począwszy od wnioskowania, aż po profesjonalną analizę zjawisk i ich modelowanie. Uczą się przy tym wykorzystywania nowoczesnych narzędzi pomiarowych i analitycznych, w tym programów GIS, stosowanych powszechnie w przedsiębiorstwach i instytucjach pracujących w oparciu o dane przestrzenne. 

Specjalności:

 • Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska,
 • Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej,
 • Geografia stosowana.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • instytucjach zajmujących się ochroną lub monitoringiem środowiska,
 • instytucjach krajowych i zagranicznych analizujących zmiany klimatyczne,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • urzędach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym,
 • agencjach rozwoju regionalnego,
 • wydawnictwach kartograficznych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • edukacji.

Gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunek gospodarka przestrzenna, który prowadzi Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zakłada interdyscyplinarne przygotowanie przyszłego absolwenta, rozumiejącego znaczenie współczesnej polityki przestrzennej, której celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej ochronie najcenniejszych elementów krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Priorytetem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy przy użyciu aktualnych narzędzi.

Specjalności:

 • Rewitalizacja
 • Nowe instrumenty planistyczne

Perspektywy zawodowe:

 • manager ds. rewitalizacji,
 • operator programu/projektu rewitalizacyjnego,
 • planowanie przestrzenne,
 • gospodarka gruntami,
 • projektowanie urbanistyczne,
 • podwyższanie konkurencyjności miast i regionów,
 • rozwój lokalny i regionalny,
 • ochrona środowiska i ekorozwoju,
 • formułowanie zasad polityki przestrzennej,
 • współdziałanie administracji samorządowej i rządowej.

Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Propozycja studiów na kierunku geodezja i kartografia, którą przygotował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, łączy nauki techniczne oraz nauki o Ziemi.

Studia te przygotowują specjalistów w zakresie szeroko rozumianej geodezji i kartografii obejmującej m.in.: nowoczesne techniki i technologie wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów; fotogrametrię; kartografię; wycenę, kataster i gospodarkę nieruchomościami; przebudowę rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej; podziały i rozgraniczenia; techniki programowanie; geomatykę; budowę, zarzadzanie i wykorzystanie baz danych.

Studenci poznają m.in. nowoczesne metody pomiarów geodezyjnych i satelitarnych oraz sposoby ich wykorzystania. 

Perspektywy zawodowe:

 • firmy geodezyjne,
 • wydziały geodezji urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • instytucje i przedsiębiorstwa geodezyjne, kartograficzne i geoinformatyczne,
 • własne przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie geodezji i kartografii.

Uzyskaj szczegółowe informacje o geograficznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Lublinie:

Kierunki studiów geograficznych w Lublinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Lublin. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia