Kierunki studiów LublinnewStudia geograficzneStudia LublinStudia techniczne

Gospodarka przestrzenna w Lublinie

Jeśli interesują Cię studia inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna w Lublinie, to dobra wiadomość jest taka, że kierunek ten prowadzą trzy lubelskie uczelnie wyższe.

Kierunek gospodarka przestrzenna znajdziesz w ofertach dwóch publicznych lubelskich uczelni wyższych: UMCS oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prowadzi go również uczelnia prywatna: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Czym różnią się poszczególne propozycje?

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Głównym celem kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna na UMCS w Lublinie jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i gospodarki oraz w dostosowaniu do warunków środowiska przyrodniczego. 

Studenci uzyskują wiedzę o organizacji przestrzeni oraz o sposobach i narzędziach jej kształtowania. Poznają konflikty towarzyszące rozwojowi przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Uczą się zasad konstruowania koncepcji urbanistycznych oraz planów i studiów zagospodarowania przestrzennego. Poznają przepisy prawa z dziedziny gospodarki przestrzennej. Uczą się metod gromadzenia i interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. Poznają także programy graficzne przydatne w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym. 

Specjalności:

 • Planowanie przestrzenne,
 • Zarządzanie przestrzenią.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną,
 • jednostkach administracji rządowej zajmujących się planowaniem rozwoju i zagospodarowaniem przestrzennym,
 • przedsiębiorstwach i korporacjach wykorzystujących zasoby przestrzeni,
 • organizacjach pozarządowych (NGO) aktywizujących mieszkańców do większej troski o przestrzeń.

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Program nauczania na kierunku gospodarka przestrzenna, który proponuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, jest reakcją na problem ograniczoności i zużycia dobra jakim jest przestrzeń, zarówno jako całość (powierzchnia Ziemi), jak i poszczególne jej składniki (np. zasoby naturalne, środowisko przyrodnicze, surowce). Obejmuje także zagadnienia urbanizacji, tj. budowy miast i osiedli ludzkich.

Studenci poznają sposoby racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Studia przygotowują specjalistów od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. 

Perspektywy zawodowe:

 • administracja regionalna i instytucje samorządowe (planiści, urbaniści, specjaliści do spraw gospodarki gruntami, rozwoju regionalnego);
 • agencje rozwoju rynku i agencje nieruchomości (w tym jako zarządcy nieruchomościami; rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami);
 • zespoły przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne;
 • jednostki administracji lokalnej, regionalnej, krajowej, rządowej;
 • jednostki administracji Unii Europejskiej;
 • firmy konsultingowe i doradcze.

Gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna, które proponuje kandydatom Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zakładają interdyscyplinarne przygotowanie przyszłego absolwenta, rozumiejącego znaczenie współczesnej polityki przestrzennej wspierającej rozwój gospodarczy, przy jednoczesnej ochronie najcenniejszych elementów krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. 

Specjalności:

 • Rewitalizacja
 • Nowe instrumenty planistyczne

Perspektywy zawodowe:

 • manager ds. rewitalizacji,
 • operator programu/projektu rewitalizacyjnego,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • banki,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • urzędy i przedsiębiorstwa prowadzące gospodarkę nieruchomościami,
 • biura projektowania urbanistycznego.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o propozycjach studiów na tym kierunku w Lublinie, możesz wybrać interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunek gospodarka przestrzenna w Lublinie:

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Lublin. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia