Kierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia pedagogiczne

Pedagogika specjalna w Krakowie

Nauka na kierunku pedagogika specjalna to czas zdobywania kompetencji do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są w Krakowie dwie uczelnie państwowe, które proponują kandydatom te jednolite studia magisterskie.

Studia na kierunku pedagogika specjalna proponują w Krakowie: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia mają charakter studiów jednolitych magisterskich co oznacza, że trwają pięć lat a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra.

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Pedagogika specjalna wychodzi naprzeciw dwóm zasadniczym potrzebom: potrzebie rynku pracy oraz konieczności podniesienia jakości kształcenia studentów przygotowanych do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kształcenie skupia się na siedmiu obszarach: kształcenia ogólnego, przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, kształcenia kierunkowego, edukacji włączającej, przygotowania specjalizacyjnego oraz modułów wsparcia (m.in. komunikacji i emisji głosu), a także modułu dyplomowania dot. metodologii badań.

Studia realizuje Wydział Filozoficzny UJ. Sprawdź przebieg studiów na pedagogice specjalnej – tutaj

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Charakter proponowanych studiów najlepiej oddaje sylwetka absolwenta. Absolwent kierunku pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie) dysponuje interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą rozwoju w cyklu życia oraz oddziaływań o charakterze rehabilitacyjnym – kształcenia, wychowania, opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wiedza ta obejmuje również znajomość instytucji i organizacji, które współuczestniczą w tym procesie. Posiada wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w pedagogice specjalnej. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w sytuacjach praktycznych. Dąży do aktualizowania i pogłębiania wiedzy, rozwijania swoich profesjonalnych kompetencji. Posiada umiejętności w zakresie komunikowania się, w tym używania języka profesjonalnego.

Absolwent kierunku pedagogika specjalna uzyskuje uprawnienia do pracy z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz osobami dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych zgodnych z ukończoną specjalnością w:

  • przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych;
  • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych;
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;
  • internatach, świetlicach szkolnych i terapeutycznych;
  • innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno- terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami (warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Kierunek pedagogika specjalna w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia