Filologia polska w Katowicach

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury ojczystej oraz współczesnym życiu literackim. W Katowicach studia te proponuje kandydatom Uniwersytet Śląski.

Studia na kierunku filologia polska to jedna z bogatej oferty kierunków filologicznych, którą co roku przygotowuje Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego.

Filologia polska na Uniwersytecie Śląskim

Kształcenie na kierunku polonistycznym oferowane jest w ramach specjalności, które wybiera się w trakcie pierwszego semestru studiów. Specjalności do wyboru:

  • dziennikarstwo i komunikacja kulturowa,
  • edytorstwo i redakcja tekstu,
  • literaturoznawstwo,
  • nauczycielska

W zależności od wybranej specjalności różnie mogą wyglądać perspektywy zawodowe absolwentów:

  • Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa – student poznaje uwarunkowania wypowiedzi dziennikarskiej wynikające z różnych adresów odbiorczych, jak też specyfiki danego medium. Jest przygotowany do samodzielnej analizy fenomenów współczesnej kultury, zachodzących na styku twórczości artystycznej oraz życia społecznego. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, redakcjach prasowych czy też związanych z mediami elektronicznymi.
  • Edytorstwo i redakcja tekstu – student poznaje zasady redagowania publikacji różnego charakteru i typu, pracuje z podstawowymi programami komputerowymi do edycji tekstu oraz składu. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy edytora, tekstologa i redaktora tekstu.
  • Literaturoznawstwo – student poszerza znajomość kontekstów niezbędnych dla rozumienia dzieł literackich. Na zajęciach praktycznych poznaje warsztat pracy polonisty oraz sposoby zdobywania informacji naukowej z wykorzystaniem źródeł elektronicznych. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury oraz dalszych etapów kształcenia literaturoznawczego.
  • Nauczycielska – absolwent specjalności uzyskuje I część przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty dotyczącą poziomu szkoły podstawowej – z możliwością uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu po ukończeniu studiów magisterskich – zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 roku. Program specjalności obejmuje przedmioty przygotowujące: psychologię i pedagogikę, wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozadydaktyczne wymiary działań edukacyjnych (warsztaty psychologiczno-pedagogiczne), podstawy dydaktyki, emisję głosu, dydaktykę języka i literatury polskiej w szkole podstawowej; oraz przedmioty uzupełniające: literaturę dla dzieci i młodzieży, ortografię i interpunkcję (warsztaty). Zajęcia praktyczne obejmują: praktyki zawodowe psychologiczno-pedagogiczne, śródroczne i ciągłe dydaktyczne praktyki zawodowe w szkole podstawowej.

Podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia polska w Katowicach

  • FILOLOGIA POLSKA, Uniwersytet Śląski w Katowicach

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Katowice. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Zobacz również treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia